Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Партньори

Изпълнителна агенция по околна среда

Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE ) Дирекция за водни ресурси и енергия към Министерство на петрола и енергетиката на Норвегия;

            Проектът „Надграждане на геоинформационната система за управление  на водите и докладване“ се изпълнява по програма BG02 "Интегрирано управление на морските и вътрешни води " в рамките на ФМ на ЕИП (2009-2014г.).

През 2012 г., в рамките на Програмата за сътрудничество на кралство Норвегия за изграждане на основна инфраструктура на интегрирани информационни системи за управление на водите в България,  Министерството на околната среда и водите в партньорство с Дирекция за водни ресурси и енергия към Министерство на петрола и енергетиката на Норвегия, разработи система от шест взаимосвързани модула, осигуряващи инструменти за ефективен мониторинг, контрол и управление на разрешителните, издавани съгласно Закона за водите и Комплексните разрешителни,  съгласно Закона за опазване на околната среда. Без да повлиява на устойчивостта на екосистемите, интегрираното управление на водните ресурси ще бъде подпомогнато посредством надграждането на създадената информационна система за управление на водите с нови модули/интерфейси за интегрирано управление и докладване, включително до ЕС по системата за докладване WISE. Осъвременяването на информационната система ще осигури подобрена координация между отговорните институции и органи, съгласно законодателството във водния сектор на национално ниво.

Bulgarian