Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Изпълнителната агенция по околната среда представи целите на проекта за надграждане на геоинформационната система за управление на водите

Изпълнителната агенция по околна среда представи основните цели, планирани дейности, срокове за изпълнение и източниците на финансиране на проекта за надграгдане на геоинформационната система за управление на водите. Това стана на конференция на 21 септември 2017 г. в София, на която присъстваха Камелия Радева – Изпълнителен директор на ИАОС, представители на МОСВ, РИОСВ и басейновите дирекции в страната и партньорски организация, свързани с изпълнението на проекта.

Проектът BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“ се финансира от програма BG02 “Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Той е на стойност малко над 1.199 млн. евро и трябва да приключи до 23 декември 2017 г.

Дейносттите по проекта имат за цел да надградят и усъвършенстват с нови модули и интерфейс изградената през 2012 г., с финансовата подкрепа на Кралство Норвегия, инфраструктура за интегрирано управление на водните ресурси в България, заяви по време на конференцията Камелия Радева.

Предвидено е и интегриране на съществуващите информационни системи за управление на води, с което ще се обезпечи процесът по управление на водите и осигури докладването на Република България към Европейската комисия в областта на водите, стана ясно от презентацията на фирмата- изпълнител „Технологика“ ЕАД. Надграждането на информационната система ще доведе до по-добра координация и комуникация между отговорните институции и законодателни органи във водния сектор на национално ниво, подчерта Изпълнителният директор на ИАОС.