Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

За проекта

Проектът се осъществява в рамките на Парньорско споразумение между Изпълнителна агенция по околна среда и Дирекция за водни ресурси и енергия към Министерство на петрола и енергетиката на Норвегия на основание:

 • Регламент за изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП (2009-2014)
 • Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП (2009-2014)
 • Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води“ в рамките на ФМ на ЕИП (2009-2014)

Основни дейности:

 • Инвентаризация на съществуващите информационни системи за управление на водите и мониторинг, уточняване на връзките между тях и необходимите подобрения, модули и интерфейси
 • Надграждане на съществуващи функционалнoсти в Информационна система за разрешителни и мониторинг при управление на водите, разработване и въвеждане на нови модули към геоинформационната система за управление на водите и докладване, вкл. обучение и внедряване на система в дейността на компетентните институции.
 • Доставка на хардуер и техническо оборудване
 • Доставка на специализиран софтуер и лицензи
 • Провеждане на дейности за осигуряване на информация и публичност
 • Одит
 • Управление на проекта

Целеви групи:

 • МОСВ;
 • Четирите Басейнови дирекции – БДЧР, БДЗБР, БДИБР и БДДР;
 • Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС)
 • РИОСВ;
 • НСИ

Резултати:

Резултатите от проекта целят по-доброто управление на водите на територията на Р България чрез актуализирана информационна система, наблюдение и контрол на замърсители на водата. Информационната система ще предостави данни за мониторинг на базата на издадените разрешителни и алгоритъм за изчисляване на риска, както и анализ на замърсителите, подкрепящи мерките срещу замърсители. В резултат на събраните и обработени данни, ще се спестят обществени средства и ще се подмогнат отговорните институции да извършват дейността си по значително по-ефективен начин.
Проектът ще повиши обществената информираност и ще даде възможност на гражданите да влияят пряко върху мониторинга и управлението на водите. Очаква се проектът да  улесни решаването на проблемите при планирането и да обърне внимание върху по-обстойния мониторинг на водните стопанства. Актуализираната информационна система ще се използва като инструмент за обединяване на  дейности между институции, неправителствени организации и асоциации, местни, регионални и национални публични администрации и всички ангажирани с процеса.

Съгласно европейското и националното законодателство, информационната система ще се актуализира ежегодно. Последващото й ежедневно администриране, ще е доказателство за ангажимента за продължаване на дейностите по проекта, не само от бенефициента, а и от всичкизаинтересовани страни. Закупеното оборудване  ще бъде използвано изцяло и редовно обновявано за безпроблемното функциониране и актуализиране на информациинната система.

Продължителност на проекта:  до 23.12.2017 г.