Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Новини

Новина №6

ИАОС представи  изпълнението на проект за надграждане на геоинформационната система за управление на водите

На заключителна конференция Изпълнителната агенция по околна среда представи резултатите от изпълнението на проект за надграждане на геоинформационната система за управление на водите. Проектът надгражда и усъвършенства с нови модули изградената през 2012 г. информационна система за интегрирано управление на водните ресурси в България. Дейностите се изпълняват от Технологика ЕАД.  

Системата осигурява цялостно администриране на масивите от географски данни, свързани с управлението на водите и на зоните за защита на водите. Съдържа и публична част, от която гражданите ще могат да се информират за състоянието на водите в страната.  Тя ще подпомага структурите на МОСВ при изпълнение на задълженията им по управление на водите и докладването към Европейската комисия и международни институции.

„С изпълнението на проекта се създаде единна информационна система за целите на управлението на водите, която да подпомага разработването плановете за управление на речните басейни“, каза Росалина Инджиева – заместник-ръководител на проекта.  Усъвършенстваната информационна система  ще улесни работата на експертите в басейновите дирекции, вземането на информирани решения в областта на управлението на водите и докладването към Европейската комисия, комуникацията и обмяна на данни между институциите на национално ниво, имащи отношение към  управлението на водите. Не на последно място ще представи по интерактивен начин информация на интересуващите се от тематиката,  допълни Инджиева.

Проектът BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“ се финансира от програма BG02 “Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Той е на стойност 1.199 млн. евро и трябва да приключи до 23 декември 2017 г.

 

Новина №5

ИАОС отчита изпълнението на проекта за надграждане на геоинформационната система по управление на водите

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) ще отчете резултатите от изпълнението на проекта за надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване. Това ще стане на заключителна конференция, която ще се проведе на 20 ноември 2017 г. от 9:30 часа в Зала „София Сити“ на „Бест Уестърн Плюс Сити Хотел“, София, ул. „Стара планина“ №6. Пресконференция за журналисти ще бъде в същата зала от 12.00 до 12.30 часа.

За повече информация по провеждането и дневния ред на събитието, моля потърсете:

„Мега Комюникейшън” ЕООД;

Татяна Василева, Управител;

Тел.: 0887 51 22 70;

Тел./факс: 032/ 99 32 15

E-mail: office@megacommunication.net

Новина №4

ИАОС представи напредъка по проекта за надграждане на геоинформационната система за управление на водите

Изпълнителна агенция по околна среда представи напредъка по проекта за надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване. Това стана на информационна среща, на която присъстваха експерти от Министерството на околната среда и водите, ИАОС, РИОСВ и басейновите дирекции в страната.

На срещата беше представен прототипът на геоинформационната система, който се очаква да бъде завършен в края на месец октомври, в изпълнение на етап 3 „Разработка на прототип на геоинфармационната системата“.

Системата поддържа пълна информация за всички повърхностни, подземни, крайбрежни и преходни водни тела в страната, движещите сили които оказват натиск върху тях и данни за тяхното химично, екологично и количествено състояние. Интегрира се със съществуващите системи за национален мониторинг на подземни и повърхностни води и предоставя информация на експертите за оценка на състоянието на водните тела. Поддържат се националните програми за мониторинг и програмите за мониторинг по райони за басейново управление. След оценка на състоянието на водните тела, подпомага създаването на програми от мерки за подобряване на състоянието им и следи тяхното изпълнение. Система поддържа всички данни, необходими за докладване към Европейската комисия и други международни институции.

Новина №3

Изпълнителната агенция по околната среда представи целите на проекта за надграждане на геоинформационната система за управление на водите

Изпълнителната агенция по околна среда представи основните цели, планирани дейности, срокове за изпълнение и източниците на финансиране на проекта за надграгдане на геоинформационната система за управление на водите. Това стана на конференция на 21 септември 2017 г. в София, на която присъстваха Камелия Радева – Изпълнителен директор на ИАОС, представители на МОСВ, РИОСВ и басейновите дирекции в страната и партньорски организация, свързани с изпълнението на проекта.

Проектът BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“ се финансира от програма BG02 “Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Той е на стойност малко над 1.199 млн. евро и трябва да приключи до 23 декември 2017 г.

Дейносттите по проекта имат за цел да надградят и усъвършенстват с нови модули и интерфейс изградената през 2012 г., с финансовата подкрепа на Кралство Норвегия, инфраструктура за интегрирано управление на водните ресурси в България, заяви по време на конференцията Камелия Радева.

Предвидено е и интегриране на съществуващите информационни системи за управление на води, с което ще се обезпечи процесът по управление на водите и осигури докладването на Република България към Европейската комисия в областта на водите, стана ясно от презентацията на фирмата- изпълнител „Технологика“ ЕАД. Надграждането на информационната система ще доведе до по-добра координация и комуникация между отговорните институции и законодателни органи във водния сектор на национално ниво, подчерта Изпълнителният директор на ИАОС.

Новина №2

ИАОС сключи договор за изпълнение на основната дейност по проект „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“

Продължава работата по проекта за надграждане на геоинформационната система за управление на водите. Това става след като на 31 август 2017 г. беше подписан  договор  между Изпълнителна агенция по околна среда и избраната фирма изпълнител „Технологика“ ЕАД. Договорът е за извършване на основната дейност по проект BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.   

Дейността включва надграждане на съществуващите функционалности, разработване и въвеждане на нови модули към информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите. Предвидено е и интегриране на съществуващите информационни системи за управление на води, с което ще се обезпечи процесът по управление на водите и осигури докладването на Република България към Европейската комисия в областта на водите. Информационна система ще подобри работата на служителите на отговорните институции в структурите на Министерство на околната среда и водите.

Новина №1

Програмният оператор на програма BG02 удължи срока за изпълнение на проекта за надграждане на геоинформационната система за управление на водите

Изпълнителна агенция по околна среда като бенефициент по програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“, е представил актуализиран план-график за изпълнение на проекта, отчитащ реалните срокове за изпълнение и приключване на дейностите. Това стана с подписването на допълнително споразумение между Програмният оператор – МОСВ и ИАОС за удължаване на изпълнението по проекта до 23.12.2017 г.

Проект BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“, се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.   

Bulgarian