Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Дейности и резултати

1. Изпълнение на дейностите за осигуряване на информация и публичност по проект: „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване.

Обществената поръчка е разделена на три обособени позиции:

ОП1„Провеждане на информационна кампания”

Сключен е договор № 3144 / 01.12.2015г. с „МЕГА КОМЮНИКЕЙШЪН“ ЕООД

ОП2„Изработване на печатни информационни и рекламни материали“

Сключен е договор № 3154 / 10.12.2015г. с „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ЕООД

Изработени и доставени са рекламни материали в количество и вид, съгласно техническата спесификация, съответно :  USB памет, папки с джоб, нотпадове, два вида календари, тефтери, химикалки, екоторбички и винил със стойка

ОП3”Изработка на интернет страница”

Сключен е договор № 3157 / 12.12.2015г.

2. Надграждане на съществуващи функционалнoсти, разработване и   въвеждане на нови модули към геоинформационната система за управление на водите и докладване

Сключен е договор № 3439 / 31.08.2017г.

3. Доставка на хардуер и техническо оборудване

Документацията за участие в обществената поръчка е публикувана на 16.10.2017 г. на профила на купувача  на интернет страницата на ИАОС.Срокът за събиране на оферти е 23.10.2017 г.

4. Доставка на специализиран софтуер и лицензии

Документацията за участие в обществената поръчка е публикувана на 16.10.2017 г. на профила на купувача  на интернет страницата на ИАОС.Срокът за събиране на оферти е 23.10.2017 г.

5. Управление на проекта

6. Одит по проекта

Сключен е договор № 3160/15.12.2015г. с "ГРАНТ ТОРНТОН" ООД