Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Дейности и резултати

1. Изпълнение на дейностите за осигуряване на информация и публичност по проект: „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване.

Обществената поръчка е разделена на три обособени позиции:

ОП1„Провеждане на информационна кампания”

Сключен е договор № 3144 / 01.12.2015г. с „МЕГА КОМЮНИКЕЙШЪН“ ЕООД

ОП2„Изработване на печатни информационни и рекламни материали“

Сключен е договор № 3154 / 10.12.2015г. с „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ЕООД

Изработени и доставени са рекламни материали в количество и вид, съгласно техническата спесификация, съответно: USB памет, папки с джоб, нотпадове, два вида календари, тефтери, химикалки, екоторбички и винил със стойка

ОП3”Изработка на интернет страница”

Сключен е договор № 3157 / 12.12.2015г.

2. Надграждане на съществуващи функционалнoсти, разработване и въвеждане на нови модули към геоинформационната система за управление на водите и докладване

Сключен е договор № 3439 / 31.08.2017г.

3. Доставка на хардуер и техническо оборудване

Сключен е договор № 3489 / 24.11.2017г.

Доставено е хардуер и техническо оборудване, което дава възможност за  реализиране на съвременно решение в съответствие с приложената техническа спецификация и ще постигне достатъчно процесорни ресурси за балансиране на натоварванията, достатъчно ресурси памет за разпределение на натоварванията; достатъчно голямо дисково пространство; бърз и сигурен достъп на новите системи и приложения до Storage Area Network (SAN); достатъчно голям дисков капацитет с необходимото бързодействие за архивиране и възстановяване на голям обем от данни.

4. Доставка на специализиран софтуер и лицензии

Сключени са договори №№ 3485/24.11.2017г. и 3488/24.11.2017г.

Осигурен е лицензиран софтуер за управление на бази данни и софтуер за архивиране 

5. Управление на проекта

6. Одит по проекта

Сключен е договор № 3160/15.12.2015г. с "ГРАНТ ТОРНТОН" ООД

 

Bulgarian