ExEA MoEW EEA

Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР)

Лични средства

Предназначение

Данните, които се събират, съхраняват и анализират в Информационната система към НСМБР на регионално и национално ниво ще са основа за докладването на Република България за състоянието и природозащитното състояние на видовете според чл. 11 и чл. 17 на Директива на Съвета 92/43/ЕС от 21.05.1992 г. за запазването на природните местообитания и местообитанията на дивата флора и фауна и Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици. Към настоящия момент е разработена регионална база данни, която е инсталирана в Регионалните инспекции по околна среда и води и Дирекциите на национални паркове Пирин, Рила и Централен Балкан, както и в Дирекциите на Природните паркове към Изпълнителна агенция по горите или общо в 30 институции.

Информационната система към НСМБР ще осигури актуална информация за разпространението, числеността и състоянието на гъбните, растителни и животински организми, както и за природните местообитания, които формират богатото биоразнообразие в България. Чрез информационната система ще се събира и картира информацията от литературни източници, като по този начин ще се направи оценка и сравнение на актуалните данни с данните от минали периоди в България. Информация от Националната система за мониторинг на биоразнообразието се предоставя при поискване и във връзка с докладвания на национално ниво или към Европейската агенция по околна среда и други европейски или международни институции и организации. Осигуряването на информационна основа ще послужи за прилагане на ефективна национална природозащитна политика и опазване на биологичното разнообразие.

Публичната част на информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие ще предоставя възможност за достъп до информация на широката общественост, което е от изключително значение за информираността на обществеността относно реалното състояние на видовете и природните местообитания, които са обект на опазване и значение за България в частност и за Европейския съюз като цяло. Тази информация ще подпомогне диалога с обществеността, като по този начин ще превърне хората от пасивни наблюдатели в активни съмишленици и участници в дейностите по опазване на биоразнообразието и околната среда като цяло.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС