ExEA MoEW EEA

Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза

Лични средства

Безгръбначни животни

ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 3 „Теренни проучвания на разпространение и численост  на безгръбначни животни

 Изпълнител: ДЗЗД „Обединение Фортис – НПМ – ИБЕИ“

Методика за мониторинг на Bulgarosoma superficiei

формуляр 

Методика за мониторинг на видовете: Calosoma sycophanta, Calosoma inquisitor, Carabus convexus, Carabus hungaricus, Carabus variolosus, Carabus violaceus azurescens, Calathus metallicus aeneus, сем. Carabidae

- формуляр

Методика за мониторинг на Cerambix cerdo

-формуляр

Методика за мониторинг на Lucanus cervus, Morimus asper funereus, Rosalia alpina, Osmoderma eremita, разред Coleoptera

- формуляр

Методика за мониторинг на видове от клас Crustacea

- формуляр

Методика за мониторинг на клас Diplopoda

- формуляр

Методика за мониторинг на видове от сем. Dreissenidae

- формуляр

Методика за мониторинг на мравки от род Formica

- формуляр

Методика за мониторинг на мравки от родове Anergates, Polyergus и Camponotus, сем. Formicidae

- формуляр 1

- формуляр 2

Методика за мониторинг на видове от клас Gastropoda (1)

- формуляр

Методика за мониторинг на видове от клас Gastropoda (2)

- формуляр

Методика за мониторинг на сем. Hidrobiidae-1

- формуляр

Методика за мониторинг на сем. Hidrobiidae-2

- формуляр

Методика за мониторинг на дневноактивни пеперудиLepidoptera (D)

- формуляр

Методика за мониторинг на нощноактивни пеперудиLepidoptera (N)

- формуляр

Методика за мониторинг на сем. Lycosidae

- формуляр

Методика за мониторинг на Megascolia maculata

- формуляр

Методика за мониторинг видове от разред Odonata

- формуляр

Методика за мониторинг на Metrioptera domogledi и Empusa fasciata, разреди Orthoptera, Mantodea

- формуляр

Методика за мониторинг на Oryctes nasicornis

- формуляр

Методика за мониторинг на Saga natoliae (Голяма сага)

- формуляр

Методика за мониторинг на малки сухоземни охлюви, Stylommatophora (1)

- формуляр

 Методика за мониторинг на средни и големи сухоземни охлюви, Stylommatophora (2)

- формуляр

 Методика за мониторинг на видове от сем. Unionidae

- формуляр

 

МЕТОДИКИ ЗА ОЦЕНКА КЪМ ЮНИ 2015

Методикa за оценка на състоянието на Bulgarosoma superficiei

Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на видовете Calosoma sycophanta, Calosoma inquisitor, Carabus convexus, Carabus hungaricus, Carabus variolosus, Carabus violaceus azurescens, Calathus metallicus aeneus (сем. Carabidae)

Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на Cerambix cerdo

Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на Lucanus cervus, Morimus asper funereus, Rosalia alpina, Osmoderma eremita

Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на видове от клас Crustacea

Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на клас Diplopoda

Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на Dreissena polymorpha и Corbicula fluminea  от семейства Dreissenidae и Corbiculidae

Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на мравки от род Formica

Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на мравки от родове Anergates, Polyergus и Camponotus (сем. Formicidae)

Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на видове от клас Gastropoda (1)

Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на видове от клас Gastropoda (2)

Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на сем. Hidrobiidae-1

Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на сем. Hidrobiidae-2

Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на дневноактивни пеперуди – Lepidoptera (D)

Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на нощноактивни пеперуди – Lepidoptera (N)

Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на сем. Lycosidae

Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на Megascolia maculata

Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието видове от разред Odonata

Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на Metrioptera domogledi и Empusa fasciata, разреди Orthoptera, Mantodea

Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на Oryctes nasicornis

Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на Saga natoliae (Голяма сага)

Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на малки сухоземни охлюви, Stylommatophora (1)

Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на средни и големи сухоземни охлюви, Stylommatophora (2)

Приложение 1

Методикa за оценка на състоянието на видове от сем. Unionidae

Приложение 1

 

КАРТИ КЪМ ЮНИ 2015

Карти-места за мониторинг на безгръбначни животни

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС