ExEA MoEW EEA

Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза

Лични средства

Земноводни и влечуги

ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 3 „Теренни проучвания на разпространение и численост на земноводни и влечуги

Изпълнител: ДЗЗД „Обединение Фортис – НПМ – ИБЕИ“

Доклад за резултатите от прегледа и оценката на наличните данни от литературни и други източници за видовете
земноводни и влечуги


МЕТОДИКА ЗА МОНИТОРИНГ КЪМ ФЕВРУАРИ 2015

Методика за мониторинг на земноводни и влечуги

- полеви формуляр за мониторинг на  земноводни и влечуги


 МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА КЪМ ФЕВРУАРИ 2015

Методики за оценка на състоянието на видовете земноводни и влечуги


КАРТИ - МЕСТА ЗА МОНИТОРИНГ

- Червенокоремна бумка - Bombina bombina

- Черноврата стрелушка - Coluber rubriceps thracius

- Червенобуза блатна костенурка - Crysemys scripta elegans

- Ивичест смок - Elaphe quatuorlineata

- Пъстър смок - Elaphe sauromates

- Леопардов смок - Elaphe situla

- Турска боа - Eryx jaculus turcicus

- Горски гущер - Lacerta praticola pontica

- Каспийска блатна костенурка - Mauremys caspica rivulata

- Змиеок гущер - Ophisops elegans ehrenbergii

- Обикновена чесновница - Pelobates fuscus

- Балканска чесновница - Pelobates syriacus balcanicus

- Змиегущер - Pseudopus apodus thracius

- Гръцка дългокрака жаба - Rana graeca

- Котешка змия - Telescopus fallax

- Шипобедрена костенурка - Testudo graeca ibera

- Шипоопашата костенурка - Testudo hermanni boettgeri

- Дунавски гребенест тритон -Triturus (cristatus) dobrogicus

- Алпийски тритон - Triturus alpestris

- Живороден гущер - Zootoca (Lacerta) viviparaCopyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС