ExEA MoEW EEA

Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза

Лични средства

Документи и материали

Документи и материали свързани с проекта.

Становище на Агенция за обществени поръчки (АОП) относно обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на дейност „Теренни наблюдения на китоподобните: Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската ИИЗ на Черно море“ предвидена по проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/ оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна- І фаза“.

Документът e видим от ТУК


Паметна записка от проведената на 5.11.2013 партньорска информационна среща по дейност 6 „Теренни наблюдения на китоподобните: Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската ИИЗ на Черно море“ предвидена по проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/ оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна- І фаза“.

Документът e видим от ТУК


ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТ ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕКСПЕРТИ, АПРИЛЦИ, 21-23 МАЙ 2014;

Представяне на методика за мониторинг на сем. Lycosidae – лектор: Христо Делчев;

Представяне на методика за мониторинг на видове от клас Crustacea – лектор: Милчо Тодоров;

Представяне на методика за мониторинг на видове от сем. Carabidae – лектор: Евгени Чехларов

Представяне на методиката за мониторинг на земноводни и влечуги – лектор: Николай Цанков 

Представяне на методиката за мониторинг на риби – Подход за мониторинг на риби в реки и подход за мониторинг на риби в езера – лектор: Лъчезар Пехливанов


ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТ ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕКСПЕРТИ, РИБАРИЦА, 28-30.05.2014

Разработване и внедряване на генетични методи за установяване на видовете кафява мечка (Ursus arctos), вълк (Canis lupus), дива котка (Felis silvestris) и рис (Lynx lynx), Д-р Величка Кърджева

Мониторинг на гъби

Методика за мониторинг на Добруджански хомяк (M. newtoni) и Обикновен хомяк (C. cricetus)- Йордан Кошев, Недко Недялков

Методика за мониторинг на Европейски лалугер (Spermophilus citellus) - Йордан Кошев

Мониторинг на мъхове 

Теренни проучвания на разпространение и численост на бозайници (без китоподобни), Александър Дуцов, ръководител екип

Методика за мониторинг на висши растения

Теренни проучвания на разпространение и численост на гнездящите видове птици в България“

 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЪРВИ ПОЛЕВИ СЕЗОН

Представяне на проекта - Красимира Аврамова, ръководител на проекта

Представяне на дейностите по проекта - Невена Иванова, ръководител на експертна група

Презентация по дейност "Теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни животни" - Изпълнител: Обединение Фортис - НПМ - ИБЕИ

Презентация по дейност "Теренни проучвания на разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)" - Изпълнител: ДЗЗД “Обединение за дейности за дивата природа”

Презентация по дейност "Теренни проучвания на разпространение и численост на гнездящите видове птици в България“ - Изпълнител: Консорциум„ЕНВЕКО“ ДЗЗД

Презентация по дейност "Теренни проучвания на разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби"- Изпълнител: ИБЕИ-БАН

Презентация по дейност "Теренни проучвания на разпространение и численост на  риби"- Изпълнител: Обединение Фортис - НПМ - ИБЕИ

Презентация по дейност "Теренни проучвания на разпространение и численост на  земноводни и влечуги" - Изпълнител: Обединение Фортис - НПМ - ИБЕИ

 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ, 6.11.2014, ГР. СОФИЯ

 Методика за мониторинг на сем. Lycosidae, Христо Делчев 

Теренни проучвания на разпространение и численост на бозайници (без китоподобни), Александър Дуцов, ръководител екип

Разработване и внедряване на генетични методи за установяване на видовете кафява мечка (Ursus arctos), вълк (Canis lupus), дива котка (Felis silvestris) и рис (Lynx lynx), Д-р Величка Кърджева

Мониторинг на мъхове 

Теренни проучвания на разпространение и численост на гнездящите видове птици в България“

Теренни проучвания на разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби

Методика за мониторинг на риби

Методика за мониторинг на земноводни и влечуги


 

 

 

 
Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС