ExEA MoEW EEA

Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза

Лични средства

Контакти

Адрес на офиса и контакти:
Изпълнителна агенция по
околна среда
бул. "Цар Борис III" № 136
1618- гр. София
тел.: 02 940 64 70
тел./ факс: 02 955 5377

д-р Атанас Каймакчиев,

ръководител на проекта, ИАОС

a.kaymaktchiev@eea.government.bg

bioproject@eea.government.bg

02/ 940 64 81;

Мадлена Станимирова,

координатор на проекта

bioproject@eea.government.bg,

02/ 940 64 70

Невена Иванова,

ръководител на експертна група, ИАОС

bioproject@eea.government.bg

nivanova@eea.government.bg

Радослав Станчев,

експерт НСМБР и база данни, ИАОС

bioproject@eea.government.bg

r.stanchev@eea.government.bg

Мария Миладинова,

експерт нередности, ИАОС

bioproject@eea.government.bg

biomon@eea.government.bg

Геновева Попова,

експерт мониторинг и докладване, ИАОС

bioproject@eea.government.bg

Павел Беличев, 

експерт мониторинг и докладване, ИАОС

bioproject@eea.government.bg

Дойчин  Деличев,

експерт пространствени база данни,ИАОС

bioproject@eea.government.bg

delichev@eea.government.bg

Мария Миладинова,

експерт информация и публичност, ИАОС

bioproject@eea.government.bg

biomon@eea.government.bg

pr@eea.government.bg

Весела Милкова,

експерт лаборатория биологичен мониторинг (ЛБМ), ИАОС

bioproject@eea.government.bg

Красимира Иванова,

експерт лаборатория биологичен мониторинг (ЛБМ), ИАОС

bioproject@eea.government.bg

Нина Петрова,

експерт лаборатория биологичен мониторинг (ЛБМ), ИАОС

bioproject@eea.government.bg

Георги Игнатиев,

експерт счетоводство, ИАОС

bioproject@eea.government.bg

g_ignatiev@eea.government.bg

Светослав Чушков,

експерт юрист, ИАОС

bioproject@eea.government.bg

s.chushkov@eea.government.bg

Латинка Божкова,

административен сътрудник и съхранение на документацията по проекта, ИАОС

bioproject@eea.government.bg

bozhkova@eea.government.bg

Елена Ташева,

експерт- биостатистика                                                                           

bioproject@eea.government.bg

Кръстьо Димитров, 

експерт-консултант по бозайници

bioproject@eea.government.bg

Денис Градинаров, 

експерт-консултант по безгръбначни животни

bioproject@eea.government.bg

Виолета Евтимова,

експерт-консултант по китоподобни / теренни проучвания

bioproject@eea.government.bg

Младен Ангелов,

експерт-консултант по риби

bioproject@eea.government.bg

Людмил Асенов, 

експерт-консултант по птици

bioproject@eea.government.bg

Анна Гаврилова, 

експерт-консултант по висши растения, гъби и мъхове

bioproject@eea.government.bg

Деян Духалов, 

експерт-консултант по земноводни и влечуги

bioproject@eea.government.bg

Красимир Киров, 

експерт-консултант по птици  /теренни проучвания

bioproject@eea.government.bg

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС