ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Контрол качеството на атмосферния въздух (ККАВ)
Подсистема: Контрол качеството на атмосферния въздух /ККАВ/

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Базата данни съдържа първичната информация за концентрациите на контролираните в атмосферния въздух в Благоевград – средночасови концентрации на показателите: фини прахови частици с големина до 10 мкг, серен диоксид, азотен диоксид , озон, бензен, толуен и пара- ксилен.

Първичните данни от измерванията на атмосферния въздух постъпват в електронната база данни в реално време на всеки кръгъл час от денонощието.

С допълнителна статистическа обработка първичната информация се привежда в максималноеднократни, средноденонощни, максимални 8-часови средни стойности, средномесечни и годишни концентрации, които се използат за оценка качеството на атмосферния въздух. Статистическата обработка е с периодичност до 1 работен ден, респ. 1 месец ,6 месеца и 1 година, за оценка на качеството на атмосферния въздух /КАВ/, за изготвяне на бюлетини, отчети и доклади.

Електронната база данни съдържа също и информация за стандартен набор от следните метеорологични параметри: посока и скорост на вятъра, температура и влажност на въздуха, атмосферно налягане и слънчева радиация/греене. Данните постъпват в реално време на всеки час от денонощието.

Основание за събиране на информацията:

 • Закон за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/28 май 1996 г., посл. изм. ДВ бр. 85 от 24 октомври 2017 г.)
 • Наредба № 7 за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух - (ДВ бр.45/1999 г.)
 • Наредба № 12 за норми на серен диоксид, азотен диоксид, финни прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух ( ДВ бр.58/2010 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 48 от 16 юни 2017 г.)
 • Наредба № 14 от 23 септември 1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места обн. ДВ бр.88 от 3 октомври 1997г., посл. изм. ДВ бр.42 от 29 май 2007г. )

Предоставяне на информиране на населението при превишаване на алармените прагове, както и на информационните, съгласно Приложение №16 към чл.4, ал. 2, чл.8, ал. 2, чл.43 и чл.44 от Наредба № 12 за норми на серен диоксид, азотен диоксид, финни прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух ( ДВ бр.58/2010 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 48 от 16 юни 2017 г.)

Език на оригиналните данни:

 • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

 • Български

Предназначение на информацията:

 • Публичен
 • Предназначена е за предоставяне на национални институции: - Изпълнителната агенция по околната среда, РЗ на ДА”Гражданска защита Благоевград, Областна управа – Благоевград, Община – Благоевград, РЗИ – Благоевград
 • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Ограничение на достъпа:

 • Няма ограничения

Начин на разпространение и достъп до информацията:

 • Чрез интернет - ИАОС; Министерство на околанат среда и водите: http://www.moew.government.bg; РИОСВ-Благоевград : http://riosvbl.org
 • Чрез печатни издания - Дневни, месечни, тримесечни и годишни бюлетини на РИОСВ ,ИАОС; Годишен доклад за състоянието на околната среда – Благоевград; Месечен бюлетин за съдържанието ФПЧ 10
 • Информацията се предоставя по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за достъп до обществената информация. Необходимо е да се напише официално писмо-заявление до Директора на РИОСВ.
 • Предназначена е за предоставяне на национални институции - Изпълнителната агенция по околната среда, РД ”ПБЗН“- Благоевград, Областна управа – Благоевград, Община – Благоевград, РЗИ – Благоевград

Заплащане:

Заплащането на информацията се извършва при условията и по реда на чл.20-22 от Закона за достъп на обществената информация и Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011г., обн. в ДВ. Бр.98/13.12.2011г. на министъра на финансите за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида и носителя.

Технически и географски данни

Измервани показатели, мерни единици, методики на измерване:

SO2 – микрограм/м3
NO2 -микрограм/м3
О3-микрограм/м3
ФПЧ 10 – микрограм/м3
Бензен - микрограм/м3
Толуен - микрограм/м3
Параксилен - микрограм/м3
Полициклични ароматни въглеводороди – микрограм/100м3 БДС ISO 12884

Описание на измервателни уреди:

Автоматична измервателна станция/АИС/ с газанализатори както следва:

АИС - АНАЛИЗАТОРИ - Модел
SO2 - THERMO MLU 43i
NO-NO2-NOX - THERMO MLU 42i
О3 - THERMO MLU 49i
РМ 10 - THERMO SHARP 5030
бензен, толуен, p-ксилен - CHROMATOTEC TOXIC

Аналитична везна PRECISA 92 SM-202A-ид.№63646; Ротаметър МАТ.Т316.G/78/SV

Начин на съхранение на данните:

База данни- DBASE
Специално разработен за съответната база данни софтуер
На хартиен носител – протоколи и бюлетини

Географски обхват:

Градски фонов пункт - Благоевград с обхват от 100 м - 2 км

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Начини, по които е получена информацията:

Регионална лабораториа – Благоевград към ИАОС, ИАОС – Полициклични ароматни въглеводороди

Тип на събираните данни:

Данни, свързани с измерване

Актуализиране на данните:

Периодично

Периодичност на събиране на информацията:

Ежедневно

Период, за който е събрана съответната информация:

Начална дата: 1993 г.; Крайна дата: 30 септември 2018 г.

Лица за контакт

Гергана Ангелова Рабанова- Аладжова
Длъжност главен експерт, дирекция “Контрол на околната среда”
Езици, които владее руски и английски
Град/Село - пощенски код Благоевград - 2700
Адрес ул. ”Свобода” №1
Телефон (+359 73) 88 3140 27
Факс (+359 73) 88 51 58
E-mail blriosv@yahoo.com
URL http://riosvbl.org

Росица Христова Николова
Длъжност младши експерт, дирекция “Контрол на околната среда”
Град/Село - пощенски код Благоевград - 2700
Адрес ул. ”Свобода” №1
Телефон (+359 73) 88 3140 17
Факс (+359 73) 88 51 58
E-mail blriosv@yahoo.com
URL http://riosvbl.org

Актуалност на информацията: Октомври 2018 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.