ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Контрол качеството на атмосферния въздух (ККАВ)
Подсистема: Контрол качеството на атмосферния въздух /ККАВ/

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Базата данни съдържа първичната информация за концентрациите на контролираните в атмосферния въздух в Благоевград – средночасови концентрации на показателите: фини прахови частици с големина до 10 мкг, серен диоксид, азотен диоксид , озон, бензен, толуен и пара- ксилен.

Първичните данни от измерванията на атмосферния въздух постъпват в електронната база данни в реално време на всеки кръгъл час от денонощието.

С допълнителна статистическа обработка първичната информация се привежда в максималноеднократни, средноденонощни, максимални 8-часови средни стойности, средномесечни и годишни концентрации, които се използат за оценка качеството на атмосферния въздух. Статистическата обработка е с периодичност до 1 работен ден, респ. 1 месец ,6 месеца и 1 година, за оценка на качеството на атмосферния въздух /КАВ/, за изготвяне на бюлетини, отчети и доклади.

Електронната база данни съдържа също и информация за стандартен набор от следните метеорологични параметри: посока и скорост на вятъра, температура и влажност на въздуха, атмосферно налягане и слънчева радиация/греене. Данните постъпват в реално време на всеки час от денонощието.

Основание за събиране на информацията:

 • Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр. 45/28 май 1996 г., посл. изм.и доп. ДВ бр. 81/15 октомври 2019 г.)
 • Наредба № 7 за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух - (ДВ бр.45/1999 г.)
 • Наредба № 12 за норми на серен диоксид, азотен диоксид, финни прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух ( ДВ бр.58/2010 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 79 от 08 октомври 2019 г.)
 • Наредба № 14 от 23 септември 1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места обн. ДВ бр.88 от 3 октомври 1997г., посл. изм. ДВ бр.42 от 29 май 2007г. )

Предоставяне на информиране на населението при превишаване на алармените прагове, както и на информационните, съгласно Приложение №16 към чл.4, ал. 2, чл.8, ал. 2, чл.43 и чл.44 от Наредба № 12 за норми на серен диоксид, азотен диоксид, финни прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух ( ДВ бр.58/2010 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 48 от 16 юни 2017 г.)

Език на оригиналните данни:

 • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

 • Български

Предназначение на информацията:

 • Публичен
 • Предназначена е за предоставяне на национални институции: - Изпълнителната агенция по околната среда, РЗ на ДА”Гражданска защита Благоевград, Областна управа – Благоевград, Община – Благоевград, РЗИ – Благоевград
 • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Ограничение на достъпа:

 • Няма ограничения

Начин на разпространение и достъп до информацията:

 • Чрез интернет - ИАОС; Министерство на околанат среда и водите: http://www.moew.government.bg; РИОСВ-Благоевград : http://riosvbl.org
 • Чрез печатни издания - Дневни, месечни, тримесечни и годишни бюлетини на РИОСВ ,ИАОС; Годишен доклад за състоянието на околната среда – Благоевград; Месечен бюлетин за съдържанието ФПЧ 10
 • Информацията се предоставя по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за достъп до обществената информация и Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Информацията се публикува в Интернет и достъпа до нея е безплатен. Може да се напише официално писмо-заявление до Директора на РИОСВ като в този случай за получената информация се заплащат разходите по предоставянето й.

Заплащане:

Заплащането на информацията се извършва при условията и по реда на чл.20-22 от Закона за достъп на обществената информация и Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011г., обн. в ДВ. Бр.98/13.12.2011г. на министъра на финансите за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида и носителя.

Технически и географски данни

Измервани показатели, мерни единици, методики на измерване:

SO2 – микрограм/м3
NO2 -микрограм/м3
О3-микрограм/м3
ФПЧ 10 – микрограм/м3
Бензен - микрограм/м3
Толуен - микрограм/м3
Параксилен - микрограм/м3
Полициклични ароматни въглеводороди – микрограм/100м3 БДС ISO 12884

Описание на измервателни уреди:

Автоматична измервателна станция/АИС/ с газанализатори както следва:

АИС - АНАЛИЗАТОРИ - Модел
SO2 - THERMO MLU 43i
NO-NO2-NOX - THERMO MLU 42i
О3 - THERMO MLU 49i
РМ 10 - THERMO SHARP 5030
бензен, толуен, p-ксилен - CHROMATOTEC TOXIC

Аналитична везна PRECISA 92 SM-202A-ид.№63646; Ротаметър МАТ.Т316.G/78/SV

Начин на съхранение на данните:

 • MS Office - приложение - Word,
 • На хартиен носител

  Начин на съхранение на данните:

  База данни- DBASE
  Специално разработен за съответната база данни софтуер
  На хартиен носител – протоколи и бюлетини

  Географски обхват-Териториално покритие:

  Общини Благоевград, Симитли, Кресна, Сандански, Петрич, Хаджидимово, Гоце Делчев, Гърмен, Банско, Разлог, Белица и Якоруда в област Благоевград и общини Кочериново и Рила в област Кюстендил

  Начин на събиране и актуализиране на информацията

  Начини, по които е получена информацията:

  Регионална лабораториа – Благоевград към ИАОС, ИАОС – Полициклични ароматни въглеводороди

  Тип на събираните данни:

  Данни, свързани с измерване

  Актуализиране на данните:

  Еднократно

  Периодичност на събиране на информацията:

  Еднократно- когато данните не се актуализират

  Период, за който е събрана съответната информация:

  Начална дата: 1993 г.; Крайна дата: 30 септември 2019 г.

  Лица за контакт

  Миглена Симеонова Харалампиева
  Длъжност Главен експерт, дирекция “Превантивна дейност”
  Езици, които владее руски и английски
  Град/Село - пощенски код Благоевград - 2700
  Адрес ул. ”Свобода” №1
  Телефон (+359 73)88314019
  Факс (+359 73) 88 51 58
  E-mail blriosv@yahoo.com
  URL http://riosvbl.org

  Актуалност на информацията: Октомври 2019 г.

 • Информация

  За каталога
  Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
  Приложение към заповедтта и въпросници
  Catalogue of Data Sources - Annual topic update
  ETC/CDS
  Austrian Environmental Data Catalogue
  Environmental data sources

  Copyright 2000-2016 © ИАОС

  Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.