ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Контрол на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Базата данни съдържа информация за емисиите от различни източници на вредни вещества в няколко групи:

 • Измерени емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници - измереното съдържание на прах, въглероден оксид, серен диоксид , азотни оксиди , кислород от точкови източници на емисии
 • Резултатите от емисионни измервания, представяни под формата на годишни доклади
 • Регистър на обектите на територията на Благоевградска област, потенциални източници на замърсяване на атмосферния въздух
 • Регистър на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители, обхвата на Наредба 7 от 21.10.2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители от определени инсталаци, Планове за управление на разтворители - електронен
 • Регистър на инсталациите (СГИ) по чл. 9г, ал. 2 от ЗЧАВ, във връзка с прилагане на Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (ДВ, бр.63/24 юли 2018 г.)
 • Регистър на бензиностанциите, във връзка с прилагането на Наредба № 16 към ЗЧАВ (ДВ, бр.75 от 1999г.) – Име и местонахождение на бензиностанцията, Оператор на бензиностанцията, Съответствие/несъответствие с Наредба 16.
 • Регистър на асфалтовите бази - Име и адрес на обекта, Използвано гориво, Производителност (т/час), Вид пречиствателно съоръжение
 • Списък на фирмите, които внасят и употребяват озонразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове

Основание за събиране на информацията:

 • Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г., посл. изм. ДВ бр. 81/15 октомври 2019 г.)
 • Закон за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/28 май 1996 г., посл. изм.и доп. ДВ бр. 81/15 октомври 2019 г.)
 • Наредба №1 за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници на емиси( публ. в ДВ, бр.64/2005г.)
 • Наредба №6 за реда и начина за измерване на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ бр. 75/1999 г., посл. изм.и доп. ДВ, бр. 57/19 юли 2019 г.)
 • Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (ДВ, бр.63/24 юли 2018 г.)
 • Наредба №7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр.96/2003г., посл.изм. ДВ, бр. 24/12 март 2013 г.)
 • Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр.20/2007г., посл. изм. ДВ, бр. 55/20 юли 2012 г.)
 • Наредба №16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (ДВ бр. 75/1999 г., посл. изм. ДВ, бр. 45/14 юни 2016 г.)
 • Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006
 • Регламент (ЕО) № 1804/2003 по отношение на контрола на халони, изнасяни за неотложни нужди, износа на продукти и оборудване, съдържащи хлорофлуорвъглеводороди и контрола на бромохлорметан
 • Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой
 • Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой (ДВ. бр.2/2011 г. )
 • Наредба №1 за реда и начина на обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (обн., ДВ, бр. 20 от 7.03.2017 г., в сила от 7.03.2017 г.)

Език на оригиналните данни:

 • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

 • Български

Предназначение на информацията:

 • Публичен
 • Предназначена е за предоставяне на национални институции: ИАОС и МОСВ
 • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Ограничение на достъпа:

 • Няма ограничения

Начин на разпространение и достъп до информацията:

 • Обобщена информация се публикува в доклад за състоянието на околната среда.Изд. ИАОС, изд.МОСВ
 • Годишен доклад за състоянието на околната среда – Благоевград
 • Годишен отчет на РИОСВ - Благоевград

Заплащане:

Информацията се предоставя по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за достъп до обществената информация. Необходимо е да се напише официално писмо-заявление до Директора на РИОСВ.

Заплащането на информацията се извършва при условията и по реда на чл.20-22 от Закона за достъп на обществената информация и Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011г., обн. в ДВ. Бр.98/13.12.2011г. на министъра на финансите за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида и носителя.

Технически и географски данни

Формати на наличната информация:

 • Word
 • На хартиен носител

Географски обхват:

Общини Благоевград, Симитли, Кресна, Струмяни, Сандански, Петрич, Хаджидимово, Гоце Делчев, Гърмен, Банско, Разлог, Белица и Якоруда в област Благоевград и общини Кочериново и Рила в област Кюстендил

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Начини, по които е получена информацията:

Всяка година РИОСВ изготвя годишен план за контролната дейност, който се утвърждава от МОСВ.

РИОСВ предлага на ИАОС годишни графици за обекти - големи точкови източници на емисии на вредни вещества за попълване на регистрационни карти /набиране на статистическа информация/ и обекти с неподвижни източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, подлежащи на задължителни контролни /инструментални/ измервания. Графиците се утвърждават от МОСВ и се изпълняват от РИОСВ и Централна лаборатории – София -01 към ИАОС.

По сигнали на граждани, предписания на МОСВ и Директорите на РИОСВ се извършват допълнително измервания и контролни проверки.

Информацията за емисиите се съхранява на местно ниво в РИОСВ и на национално ниво в ИАОС.

Тип на събираните данни:

Данни, свързани с измерване
Описание или информация за данните (мета данни)

Актуализиране на данните:

Периодично

Периодичност на събиране на информацията:

Годишно

Период, за който е събрана съответната информация:

Начална дата 1998г.; Крайна дата 2019 г.

Лица за контакт

Гергана Ангелова Рабанова- Аладжова
Длъжност главен експерт, дирекция “Контрол на околната среда”
Езици, които владее руски и английски
Град/Село - пощенски код Благоевград - 2700
Адрес ул. ”Свобода” №1
Телефон (+359 73) 88 3140 27
Факс (+359 73) 88 51 58
E-mail blriosv@yahoo.com
URL http://riosvbl.org

Росица Христова Николова
Длъжност младши експерт, дирекция “Контрол на околната среда”
Град/Село - пощенски код Благоевград - 2700
Адрес ул. ”Свобода” №1
Телефон (+359 73) 88 3140 17
Факс (+359 73) 88 51 58
E-mail blriosv@yahoo.com
URL http://riosvbl.org

Актуалност на информацията: Октомври 2019 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.