ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Национална система за мониторинг на околната среда (НСМОС) ”Информационни регистрационни карти на големи неподвижни обекти, източници на вредни вещества в атмосферния въздух”

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Базата данни съдържа информация за контролираните и наблюдаваните обекти, източници на вредни вещества, регламентирани с : Наредба №1 към ЗЧАВ за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти и дейности с неподвижни източници на емиси;

Базата данни съдържа списък за обектите на територията на Благоевградска област, потенциални източници на замърсяване.

Основание за събиране на информацията:

 • Закон за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/28 май 1996 г., посл. изм.и доп. ДВ бр. 81/15 октомври 2019 г.)
 • Наредба №1 за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти и дейности с неподвижни източници на емиси (ДВ, бр.64/2005г.)

Език на оригиналните данни:

 • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

 • Български

Предназначение на информацията:

 • Публичен
 • Предназначена е за предоставяне на национални институции: - ИАОС и МОСВ
 • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Ограничение на достъпа:

 • Няма ограничения

Начин на разпространение и достъп до информацията:

 • Обобщена информация се публикува в доклад за състоянието на околната среда.Изд. ИАОС, изд.МОСВ
 • Годишен доклад за състоянието на околната среда – Благоевград
 • Годишен отчет на РИОСВ-Благоевград
 • Информацията се предоставя по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за достъп до обществената информация. Необходимо е да се напише официално писмо-заявление до Директора на РИОСВ.

Заплащане:

Заплащането на информацията се извършва при условията и по реда на чл.20-22 от Закона за достъп на обществената информация и Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011г., обн. в ДВ. Бр.98/13.12.2011г. на министъра на финансите за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида и носителя.

Технически и географски данни

Начин на съхранение на данните:

На хартиен носител

Географски обхват:

Неподвижни източници на емисии от вредни вещества изспускани в атмосферния въздух на територията на Общини Благоевград, Симитли, Кресна,Струмяни, Сандански, Петрич, Хаджидимово, Гоце Делчев, Гърмен, Банско, Разлог, Белица и Якоруда в област Благоевград и общини Кочериново и Рила в област Кюстендил

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Начини, по които е получена информацията:

налична лаборатория и извършена контролна дейност

Тип на събираните данни:

Данни, свързани с измерване

Актуализиране на данните:

Периодично

Периодичност на събиране на информацията:

Ежедневно

Период, за който е събрана съответната информация:

Начална дата: 1998 г.; Крайна дата: 2019 г.

Лица за контакт

Гергана Ангелова Рабанова- Аладжова
Длъжност главен експерт, дирекция “Контрол на околната среда”
Езици, които владее руски и английски
Град/Село - пощенски код Благоевград - 2700
Адрес ул. ”Свобода” №1
Телефон (+359 73) 88 3140 27
Факс (+359 73) 88 51 58
E-mail blriosv@yahoo.com
URL http://riosvbl.org

Росица Христова Николова
Длъжност младши експерт, дирекция “Контрол на околната среда”
Град/Село - пощенски код Благоевград - 2700
Адрес ул. ”Свобода” №1
Телефон (+359 73) 88 3140 17
Факс (+359 73) 88 51 58
E-mail blriosv@yahoo.com
URL http://riosvbl.org

Актуалност на информацията: Октомври 2019 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.