ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Протоколи от контролни измервания на шум в околната среда от промишлени източници

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Протоколите съдържат данни за измерените нива на шум в околната среда по границите на промишления източник на шум и местата на въздействие при наличие на такива

Основание за събиране на информацията:

 • Закон за защита от шума в околната среда (ДВ, бр. 74/2005 г., посл. доп. ДВ. бр.60 от 30 юли 2019г.)
 • НАРЕДБА № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (Обн., ДВ бр. 3/11 януари 2011 г ).
 • НАРЕДБА № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр. 58 от 26 юни 2006 г., изм. и доп. ДВ. бр.26 от 29 март 2019г.).

Език на оригиналните данни:

 • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

 • Български

Предназначение на информацията:

 • Публичен
 • Предназначена е за предоставяне на национални институции: ИАОС и МОСВ
 • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Ограничение на достъпа:

 • Няма ограничения

Начин на разпространение и достъп до информацията:

 • Обобщена информация се публикува в доклад за състоянието на околната среда.Изд. ИАОС, изд.МОСВ
 • Годишен доклад за състоянието на околната среда – Благоевград
 • Годишен отчет на РИОСВ - Благоевград

Заплащане:

Информацията се предоставя по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за достъп до обществената информация. Необходимо е да се напише официално писмо-заявление до Директора на РИОСВ.

Заплащането на информацията се извършва при условията и по реда на чл.20-22 от Закона за достъп на обществената информация и Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011г., обн. в ДВ. Бр.98/13.12.2011г. на министъра на финансите за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида и носителя.

Технически и географски данни

Измервани показатели, мерни единици, методики на измерване:

 • Нива на шум, dB A, Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума, мястото на въздействие, утвърдена със заповед на Министъра на околната среда и водите

Описание на измервателни уреди:

 • Интегрален шумомер

Формати на наличната информация:

 • Word
 • На хартиен носител

Географски обхват:

Общини Благоевград, Симитли, Кресна, Сандански, Петрич, Хаджидимово, Гоце Делчев, Гърмен, Банско, Разлог, Белица и Якоруда в област Благоевград и общини Кочериново и Рила в област Кюстендил

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Начини, по които е получена информацията:

Извършена контролна дейност чрез акредитирана лаборатория

Тип на събираните данни:

Данни, свързани с измерване
Описание или информация за данните (мета данни)

Актуализиране на данните:

Периодично

Периодичност на събиране на информацията:

Годишно

Период, за който е събрана съответната информация:

Начална дата 1996г.; Крайна дата 2019 г.

Лица за контакт

Гергана Ангелова Рабанова- Аладжова
Длъжност главен експерт, дирекция “Контрол на околната среда”
Езици, които владее руски и английски
Град/Село - пощенски код Благоевград - 2700
Адрес ул. ”Свобода” №1
Телефон (+359 73) 88 3140 27
Факс (+359 73) 88 51 58
E-mail blriosv@yahoo.com
URL http://riosvbl.org

Росица Христова Николова
Длъжност младши експерт, дирекция “Контрол на околната среда”
Град/Село - пощенски код Благоевград - 2700
Адрес ул. ”Свобода” №1
Телефон (+359 73) 88 3140 17
Факс (+359 73) 88 51 58
E-mail blriosv@yahoo.com
URL http://riosvbl.org

Актуалност на информацията: Октомври 2019 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.