ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Регистрация на екземплярите от видове, включени в приложенията на Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора “CITES”

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

На регистрация подлежат всички екземпляри от видове по чл. 70, т. 1 и 2 от Закона за биологично разнообразие, с изключение на хранителни продукти от тях и видовете - предмет на Закона за лова и опазване на дивеча.
За регистрацията собственикът в 15-дневен срок от придобиването на екземпляра внася в РИОСВ заявление, в което посочва: име и ЕГН - за физически лица, а за юридически лица - наименование, седалище и EИК; данни за екземпляра - вид и състояние (жив, мъртъв, част от екземпляр или продукт); адрес на отглеждане - при придобиване на жив екземпляр; начин на придобиване - внесен, закупен, разменен, дарен, размножен на затворено, намерен.
Към заявлението се прилагат: оригинален документ за регистрация, издаден от регионалната инспекция по околната среда и водите - при покупка на вече регистриран екземпляр; документ за произход; начин на маркировка на екземпляра; оригинално разрешително или друг документ за улавяне или убиване на екземпляра от природата, предвиден в нормативен акт и доказващ законността на придобиването на екземпляра.

Основание за събиране на информацията:

 • Закон за биологичното разнообразие (ДВ, бр.77/09 Август 2002 г., посл. изм. ДВ, бр. 76 от 19.09.2017 г., посл. изм. ДВ. бр.98 от 27 ноември 2018г.)
 • Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES)

Език на оригиналните данни:

 • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

 • Български

Предназначение на информацията:

 • Публичен - При някои, предоставянето на данните, ще се заплаща по реда на Наредба на Министъра на МОСВ или МФ.
 • Предназначена е за предоставяне на национални институции: МОСВ
 • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Ограничение на достъпа:

 • Няма ограничения

Начин на разпространение и достъп до информацията:

 • Годишен отчет за дейността на РИОСВ - Благоевград

  Обобщена информация се публикува в доклад за състоянието на околната среда. Изд. ИАОС, изд.МОСВ
 • Информацията се предоставя по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за достъп до обществената информация. Необходимо е да се напише официално писмо-заявление до Директора на РИОСВ.

Заплащане:

Заплащането на информацията се извършва при условията и по реда на чл.20-22 от Закона за достъп на обществената информация и Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011г., обн. в ДВ. Бр.98/13.12.2011г. на министъра на финансите за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида и носителя.

Технически и географски данни

Измервани показатели, мерни единици, методики на измерване:

Описание на местообитанията на защитените видове, тяхното състояние и евентуални заплахи.

Формати на наличната информация:

 • MS Office - приложение - Word, Excell

Географски обхват:

Общини Благоевград, Симитли, Кресна, Сандански, Петрич, Хаджидимово, Гоце Делчев, Гърмен, Банско, Разлог, Белица и Якоруда в област Благоевград и общини Кочериново и Рила в област Кюстендил

Специално включени местности:

Защитени територии, горещи точки

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Начини, по които е получена информацията:

Извършена контролна дейност

Тип на събираните данни:

Данни, свързани с измерване, Електронен носител, снимков материал, gps - данни

Актуализиране на данните:

Периодично
Непериодично

Периодичност на събиране на информацията:

Многократно

Период, за който е събрана съответната информация:

Начална дата: 2004; Крайна дата: 2019

Лице за контакт

Росен Лозанов Алексов
Длъжност Главен експерт в дирекция “Превантивна дейност”
Езици, които владее руски и английски
Град/Село - пощенски код Благоевград - 2700
Адрес ул. ”Свобода” №1
Телефон (+359 73)883 140 18
Факс (+359 73) 88 51 58
E-mail blriosv@yahoo.com
URL http://riosvbl.org

Актуалност на информацията: Октомври 2019 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.