ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Регистър на вековните или забележителните дървета.

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Базата съдържа данни за защитените територии и обекти от заповедите за обявяване, прекатегоризиране, местоположението им, както и друга информация за прилежащия им горски фонд.

Основание за събиране на информацията:

  • Закон за биологичното разнообразие (ДВ, бр.77/09 Август 2002 г., посл. изм. ДВ, бр. 76 от 19.09.2017 г., посл. изм. ДВ. бр.98 от 27 ноември 2018г.)

Език на оригиналните данни:

  • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

  • Български

Предназначение на информацията:

  • Публичен
  • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Ограничение на достъпа:

  • Няма ограничения
  • Други ограничения - На основание чл.20 ал.1 т.6 от Закона за опазване на околната среда. При предоставяне на данни за местообитания на защитени видове, което може да повлияе на природозащитния им статус.

Начин на разпространение и достъп до информацията:

  • Страницата на РИОСВ-Благоевград в интернет: http://eea.government.bg/v-trees/bg/, http://riosvbl.org
  • Годишен доклад за състоянието на околната среда Благоевград
  • Информацията се предоставя по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за достъп до обществената информация. Необходимо е да се напише официално писмо-заявление до Директора на РИОСВ.

Заплащане:

Заплащането на информацията се извършва при условията и по реда на чл.20-22 от Закона за достъп на обществената информация и Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011г., обн. в ДВ. Бр.98/13.12.2011г. на министъра на финансите за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида и носителя.

Технически и географски данни

Географски обхват:

Общини Благоевград, Симитли, Кресна, Сандански, Петрич, Хаджидимово, Гоце Делчев, Гърмен, Банско, Разлог, Белица и Якоруда в област Благоевград и общини Кочериново и Рила в област Кюстендил

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Актуализиране на данните:

Периодично

Периодичност на събиране на информацията:

Годишно

Период, за който е събрана съответната информация:

Начална дата 1972 година; Крайна дата: 2019 година

Лице за контакт

Красимир Димитров Граздилов
Длъжност Главен експерт в дирекция „Превантивна дейност”
Град/Село - пощенски код Благоевград - 2700
Адрес ул. ”Свобода” №1
Телефон (+359 73)83 140 38
Факс (+359 73) 88 51 58
E-mail blriosv@yahoo.com
URL http://riosvbl.org

Актуалност на информацията: Октомври 2019 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.