ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Защитени зони “НАТУРА 2000 места”

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Базата съдържа данни за защитени зони за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по Директива 92/43/ЕИО и данни за защитени зони за опазване на дивите птици по Директива 2009/147/ЕО

Основание за събиране на информацията:

 • Национално законодателство:
  - Закон за биологичното разнообразие (ДВ, бр.77/09 Август 2002 г., посл. изм. ДВ, бр. 76 от 19.09.2017 г., посл. изм. ДВ. бр.98 от 27 ноември 2018г.) - Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73/11 септември 2007 г., посл. изм. ДВ, бр. 94/30.11.2012 г.)
 • Конвенции и произтичащите от тях задължения:
  - Конвенция за опазване на биологичното разнообразие /1994г.
  - Рамсарска конвенция /1975г.
 • Актове на ЕС:
  - Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
  - Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на съвета относно опазване на дивите птици.

Език на оригиналните данни:

 • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

 • Български

Предназначение на информацията:

 • Публичен
 • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Ограничение на достъпа:

 • Няма ограничения
 • Други ограничения - На основание чл.20 ал.1 т.6 от Закона за опазване на околната среда. При предоставяне на данни за местообитания на защитени видове, което може да повлияе на природозащитния им статус

Начин на разпространение и достъп до информацията:

 • Чрез интернет http://natura2000.moew.government.bg/
 • МОСВ, РИОСВ - Благоевград
 • Информацията се предоставя по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за достъп до обществената информация. Необходимо е да се напише официално писмо-заявление до Директора на РИОСВ.

Заплащане:

Заплащането на информацията се извършва при условията и по реда на чл.20-22 от Закона за достъп на обществената информация и Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011г., обн. в ДВ. Бр.98/13.12.2011г. на министъра на финансите за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида и носителя.

Технически и географски данни

Географски обхват:

Общини Благоевград, Симитли, Кресна, Сандански, Петрич, Хаджидимово, Гоце Делчев, Гърмен, Банско, Разлог, Белица и Якоруда в област Благоевград и общини Кочериново и Рила в област Кюстендил

Специално включени местности:

Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици.

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Начини, по които е получена информацията:

Федерация на природозащитни сдружения “Зелени Балкани”, Национална банка за орнитологична информация 1998 – 2005. Българско дружество за защита на птиците; 1985. Червена книга на Република България. Мониторинг.

Актуализиране на данните:

Периодично

Период, за който е събрана съответната информация:

Начална дата 2006 година; Крайна дата: 2019 година

Лице за контакт

Людмила Сотирова Зашева
Длъжност главен експерт Натура 2000
Езици, които владее руски и английски
Град/Село - пощенски код Благоевград - 2700
Адрес ул. ”Свобода” №1
Телефон (+359 73)83 140 48
Факс (+359 73) 88 51 58
E-mail blriosv@yahoo.com
URL http://riosvbl.org

Актуалност на информацията: Октомври 2019 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.