ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Регистър на защитените територии.

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Базата съдържа данни за защитените територии и обекти от заповедите за обявяване, прекатегоризиране, местоположението им, както и друга информация за прилежащия им горски фонд.

Основание за събиране на информацията:

  • Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр. 133/1998 г., посл. доп. ДВ. бр. 1 от 3 януари 2019г.)

Език на оригиналните данни:

  • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

  • Български

Предназначение на информацията:

  • Публичен
  • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Ограничение на достъпа:

  • Няма ограничения
  • Други ограничения - На основание чл.20 ал.1 т.6 от Закона за опазване на околната среда . При предоставяне на данни за местообитания на защитени видове, което може да повлияе на природозащитния им статус.

Начин на разпространение и достъп до информацията:

  • Страницата на РИОСВ-Благоевград в интернет: http://eea.government.bg/zpo/bg/, http://riosvbl.org
  • Годишен доклад за състоянието на околната среда Благоевград
  • Информацията се предоставя по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за достъп до обществената информация. Необходимо е да се напише официално писмо-заявление до Директора на РИОСВ.

Заплащане:

Заплащането на информацията се извършва при условията и по реда на чл.20-22 от Закона за достъп на обществената информация и Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011г., обн. в ДВ. Бр.98/13.12.2011г. на министъра на финансите за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида и носителя.

Технически и географски данни

Географски обхват:

Общини Благоевград, Симитли, Кресна, Сандански, Петрич, Хаджидимово, Гоце Делчев, Гърмен, Банско, Разлог, Белица и Якоруда в област Благоевград и общини Кочериново и Рила в област Кюстендил

Специално включени местности:

Резерват “Али ботуш”
Резерват “Соколата”
Резерват “Конгура”
Резерват “Тисата”
Резерват “Ореляк”
Резерват „Риломанастирска гора“
Поддържан резерват “Тъмната гора”
2 бр. природни парка („Беласица” и „Рилски манастир”),
26 бр. защитени местности
18 бр. природни забележителности

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Актуализиране на данните:

Периодично

Периодичност на събиране на информацията:

Годишно

Период, за който е събрана съответната информация:

Начална дата 1972 година; Крайна дата: 2019 година

Лице за контакт

Галина Симеонова Цветкова
Длъжност Главен експерт в дирекция „Превантивна дейност”
Град/Село - пощенски код Благоевград - 2700
Адрес ул. ”Свобода” №1
Телефон (+359 73)83 140 28
Факс (+359 73) 88 51 58
E-mail blriosv@yahoo.com
URL http://riosvbl.org

Актуалност на информацията: Октомври 2019 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.