ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Информация съдържаща данни за хода на цялостната процедура по преценка за необходимост от ЕО и по ЕО.

  1. Досие №
  2. Възложител на плана: Име/орган: Адрес:
  3. Лице за контакти: телефон
  4. План/програма
  - основание за изготвяне;
  - отговорен орган за прилагането
  - компетентен орган:МОСВ/РИОСВ
  5. Компетентен орган:МОСВ/РИОСВ
  6. Лице за контакти от компетентния орган:
  7. Искане за преценяване на необходимостта от ЕО, дата
  8. Изпращане на документацията за становище на органите на МЗ и др., дата
  9. Получаване на становището, дата
  10. Издадена преценка за необходимостта от ЕО
  11. Самостоятелен доклад за ЕО или част екологична
  12. Списък на регистрираните експерти, автори на доклада за ЕО/екологичната част
  - трите имена, № и дата на издаденото удостоверение
  - декларации по чл. 16 от Наредбата
  13. Оценка на качеството на доклада (ако е поискана), резултати
  14. Справка за проведени консултации от възложителя - дата и място на публикуване на съобщението
  - дата и място на публикуване на съобщението
  - срок за изразяване на становището
  - осигурен достъп
  15. Обществено обсъждане (да/не);
  16. Резултати от общественото обсъждане; протокол
  17. Представяне на доклада за ЕО на компетентния орган, дата
  18. Изпращане на възложителя/одобряващия орган на предложените мерки по чл. 24, ал.1, дата
  Писмено съгласуване с органа по прилагането на предложените мерки за наблюдение и контрол - постъпил отговор дата
  19. Постъпил отговор, дата
  20. Заседание на МК/РЕЕС, дата
  21. Становище по ЕО, №, дата
  22. Оповестяване на становището - дата, място
  23. Обжалване на становището - дата
  24. Контрол при прилагането на плана/програмата
  - справка по чл.29, ал. 1 от Наредбата
  - произнасяне по справката
  - изготвяне на доклад за наблюдение
  - одобряване на доклада
  - обществен достъп
  25. Уведомяване от органите по чл. 31, ал. 2 за констатирани нарушения на изискванията за извършване на ЕО и за неизпълнение на мерките по чл. 26, ал. 2, т. 2 и 3

Основание за събиране на информацията:

 • Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. ДВ. бр. 82/2012 г.)
 • Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, обн., ДВ, бр. 57 от 02.07.2004 г., посл. изм. ДВ. бр. 38/18.05.2012 г.

Език на оригиналните данни:

 • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

 • Български

Предназначение на информацията:

 • Публичен
 • Предназначена е за предоставяне на национални институции: МОСВ
 • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Ограничение на достъпа:

 • Няма ограничения

Начин на разпространение и достъп до информацията:

 • Чрез интернет - http://riosvbl.org
 • Закон за опазване на околната среда, Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, обн., ДВ, бр. 57 от 02.07.2004 г., посл. изм. ДВ. бр. 38/18.05.2012 г.

Заплащане:

Безплатно

Технически и географски данни

Измервани показатели, мерни единици, методики на измерване:

Показатели и единици:

Методики на измерване:

Формати на наличната информация:

 • MS Office -приложение - Word
 • На електронен носител

Географски обхват:

Общини Благоевград, Симитли, Кресна, Сандански, Петрич, Хаджидимово, Гоце Делчев, Гърмен, Банско, Разлог, Белица и Якоруда в област Благоевград и общини Кочериново и Рила в област Кюстендил

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Начини, по които е получена информацията:

В хода на процедурата по ЕО и по преценяване за ЕО

Тип на събираните данни:

Други

Актуализиране на данните:

Периодично

Периодичност на събиране на информацията:

Ежемесечно

Период, за който е събрана съответната информация:

Начална дата: Февруари 2004 г.; Крайна дата: Октомври 2019г.

Лице за контакт

Вера Калоянова Шопова
Длъжност Младши експерт “ЕО и ОВОС”
Езици, които владее Английски
Град/Село - пощенски код Благоевград - 2700
Адрес Улица “Свобода” №1
Телефон (+359 73) 88314086
Факс (+ 359 73) 885158
E-mail blriosv@yahoo.com
URL http://riosvbl.org

Актуалност на информацията: Октомври 2019 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.