ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Становище по екологична оценка на планове и праграми

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Становище по ЕО съгласува плана/програмата, когато предвижданията на плана/програмата са в съответствие с нормативната уредба по околна среда и в резултат на провеждането на консултациите не са постъпили мотивирани възражения по законосъобразност.

лючението от извършената оценка по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие е, че предметът на опазване в съответната защитена зона няма да бъде значително увреден, както и в случаите по чл. 33 от Закона за биологичното разнообразие;

Е депозирано мотивирано становище на специализираните компетентни органи - МЗ или съответната РЗИ, че не се предполага значително отрицателно въздействие и възникване на риск за човешкото здраве при прилагането на плана/програмата;

Или не съгласува плана/програмата, когато предвижданията в тях не са в съответствие с нормативната уредба по околна среда и/или в доклада по ЕО са отразени мотивирани възражения срещу осъществяването или са постъпили мотивирани възражения по законосъобразност.

Заключението от извършената оценка по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие е, че предметът на опазване в съответната защитена зона ще бъде значително увреден;

Когато е депозирано мотивирано становище на специализираните компетентни органи - МЗ или съответната РЗИ, че при прилагане на плана/програмата може да се окаже значително отрицателно въздействие върху здравето на хората.

Становището съдържа: мотиви с обосновка на заключението за предпочитаната алтернатива от гледна точка на околната среда, включително предвид резултатите от консултациите със заинтересуваните органи и с обществеността; условия и мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана или програмата върху околната среда; мерките за наблюдение и контрол при прилагането на плана или програмата, включително периодичност на изготвяне на доклад по контрола и наблюдението.

Основание за събиране на информацията:

 • Закон за опазване на околната среда (ДВ. бр. 91/2002 г., посл. доп. ДВ. бр. 77 от 18 септември 2018 г.)
 • НАРЕДБА за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн., ДВ, бр. 57 от 2.07.2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 януари 2018 г., попр. ДВ. бр. 8 от 23 януари 2018 г..)

Език на оригиналните данни:

 • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

 • Български

Предназначение на информацията:

 • Публичен
 • МОСВ и съответната Община на територията на която се реализира инвeстиционното предложение
 • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Ограничение на достъпа:

 • Няма ограничения

Начин на разпространение и достъп до информацията:

 • Чрез интернет - http://riosvbl.org; http://registers.moew.government.bg/ovos/
 • Становището по ЕО - в публичен регистър, чрез съобщаване на информационно табло в сградата на РИОСВ, съобщаване в съответната община, кметство и на интернет адреса на възложителя на плана
 • Информацията се предоставя по реда на Закона за опазване на околната среда, Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и Закона за достъп до обществената информация.

  Информацията се публикува в Интернет и достъпа до нея е безплатен.
  Може да се напише официално писмо-заявление до Директора на РИОСВ като в този случай за получената информация се заплащат разходите по предоставянето й.

Заплащане:

Заплащането на информацията се извършва при условията и по реда на чл.20-22 от Закона за достъп на обществената информация и Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011г., обн. в ДВ. Бр.98/13.12.2011г. на министъра на финансите за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида и носителя.

Технически и географски данни

Измервани показатели, мерни единици, методики на измерване:

Показатели и единици:

Методики на измерване:

Формати на наличната информация:

 • MS Office - Word

Географски обхват:

Общини Благоевград, Симитли, Кресна, Сандански, Петрич, Хаджидимово, Гоце Делчев, Гърмен, Банско, Разлог, Белица и Якоруда в област Благоевград и общини Кочериново и Рила в област Кюстендил

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Начини, по които е получена информацията:

Тип на събираните данни:

Други

Актуализиране на данните:

Еднократно (не се актуализират)

Периодичност на събиране на информацията:

Еднократно- когато данните не се актуализират

Период, за който е събрана съответната информация:

Начална дата: юли 2004; Крайна дата: октомври 2018 г.

Лице за контакт

Лице за контакт

Миглена Симеонова Харалампиева
Длъжност Главен експерт, дирекция “Превантивна дейност”
Езици, които владее Немски
Град/Село - пощенски код Благоевград - 2700
Адрес Улица “Свобода” №1
Телефон (+359 73) 88314019
Факс (+ 359 73) 885158
E-mail blriosv@yahoo.com
URL http://riosvbl.org

Актуалност на информацията: Октомври 2018 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.