ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Становище по екологична оценка на планове и праграми

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Становище по ЕО съгласува плана/програмата, когато предвижданията на плана/програмата са в съответствие с нормативната уредба по околна среда и в резултат на провеждането на консултациите не са постъпили мотивирани възражения по законосъобразност.

 • заключението от извършената оценка по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие е, че предметът на опазване в съответната защитена зона няма да бъде значително увреден, както и в случаите по чл. 33 от Закона за биологичното разнообразие;
 • е депозирано мотивирано становище на специализираните компетентни органи - МЗ или съответната РЗИ, че не се предполага значително отрицателно въздействие и възникване на риск за човешкото здраве при прилагането на плана/програмата;

Или не съгласува плана/програмата, когато предвижданията в тях не са в съответствие с нормативната уредба по околна среда и/или в доклада по ЕО са отразени мотивирани възражения срещу осъществяването или са постъпили мотивирани възражения по законосъобразност.

 • заключението от извършената оценка по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие е, че предметът на опазване в съответната защитена зона ще бъде значително увреден;
 • когато е депозирано мотивирано становище на специализираните компетентни органи - МЗ или съответната РЗИ, че при прилагане на плана/програмата може да се окаже значително отрицателно въздействие върху здравето на хората.

Становището съдържа: мотиви с обосновка на заключението за предпочитаната алтернатива от гледна точка на околната среда, включително предвид резултатите от консултациите със заинтересуваните органи и с обществеността; условия и мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана или програмата върху околната среда; мерките за наблюдение и контрол при прилагането на плана или програмата, включително периодичност на изготвяне на доклад по контрола и наблюдението.

Основание за събиране на информацията:

 • Закон за опазване на околната среда (ДВ. бр. 91/2002 г., посл. изм и доп. ДВ. бр.98 от 27 ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 януари 2019г., изм. ДВ. бр.17 от 26 февруари 2019г., изм. ДВ. бр.24 от 22 март 2019г., изм. ДВ. бр.36 от 3 май 2019г., изм. ДВ. бр.79 от 8 октомври 2019г., изм. ДВ. бр.81 от 15 октомври 2019г. )
 • НАРЕДБА за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн., ДВ, бр. 57 от 2.07.2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 август 2019г..)

Език на оригиналните данни:

 • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

 • Български

Предназначение на информацията:

 • Публичен
 • МОСВ и съответната Община на територията на която се реализира инвeстиционното предложение
 • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Ограничение на достъпа:

 • Няма ограничения

Начин на разпространение и достъп до информацията:

 • Чрез интернет - http://riosvbl.org; http://registers.moew.government.bg/ovos/
 • Становището по ЕО - в публичен регистър, чрез съобщаване на информационно табло в сградата на РИОСВ, съобщаване в съответната община, кметство и на интернет адреса на възложителя на плана
 • Информацията се предоставя по реда на Закона за опазване на околната среда, Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и Закона за достъп до обществената информация.

  Информацията се публикува в Интернет и достъпа до нея е безплатен.
  Може да се напише официално писмо-заявление до Директора на РИОСВ като в този случай за получената информация се заплащат разходите по предоставянето й.

Заплащане:

Заплащането на информацията се извършва при условията и по реда на чл.20-22 от Закона за достъп на обществената информация и Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011г., обн. в ДВ. Бр.98/13.12.2011г. на министъра на финансите за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида и носителя.

Технически и географски данни

Измервани показатели, мерни единици, методики на измерване:

Показатели и единици:

Методики на измерване:

Формати на наличната информация:

 • MS Office - Word

Географски обхват:

Общини Благоевград, Симитли, Кресна, Сандански, Петрич, Хаджидимово, Гоце Делчев, Гърмен, Банско, Разлог, Белица и Якоруда в област Благоевград и общини Кочериново и Рила в област Кюстендил

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Начини, по които е получена информацията:

Тип на събираните данни:

Други

Актуализиране на данните:

Еднократно (не се актуализират)

Периодичност на събиране на информацията:

Еднократно- когато данните не се актуализират

Период, за който е събрана съответната информация:

Начална дата: юли 2004; Крайна дата: октомври 2019 г.

Лице за контакт

Лице за контакт

Миглена Симеонова Харалампиева
Длъжност Главен експерт, дирекция “Превантивна дейност”
Езици, които владее Немски
Град/Село - пощенски код Благоевград - 2700
Адрес Улица “Свобода” №1
Телефон (+359 73) 88314019
Факс (+ 359 73) 885158
E-mail blriosv@yahoo.com
URL http://riosvbl.org

Актуалност на информацията: Октомври 2019 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.