ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Решение по преценка за необходимост от ОВОС

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Кратко описание на инвестиционното предложение, Законови основания за издаването, данни за възложителя, разпоредителна част, мотиви, условия и/или мерки при необходимост, дата и др.

Основание за събиране на информацията:

 • Закон за опазване на околната среда (ДВ. бр. 91/2002 г., посл. изм. ДВ. бр. 96 от 1 декември 2017 г., изм. ДВ. бр. 53 от 26 юни 2018 г., доп. ДВ. бр. 77 от 18 септември 2018 г.)
 • НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 януари 2018 г.)

Език на оригиналните данни:

 • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

 • Български

Предназначение на информацията:

 • Публичен
 • Предназначена е за предоставяне на национални институции: МОСВ, МИЕ
 • Чрез интернет - http://registers.moew.government.bg/ovos/
 • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Ограничение на достъпа:

 • Няма ограничения

Начин на разпространение и достъп до информацията:

 • Чрез интернет - http://registers.moew.government.bg/ovos/
  http://riosvbl.org
 • Решение по преценка за необходимост от ОВОС - чрез поставяне на съобщения на информационно табло в сградата на РИОСВ, в регистър с база данни за процедурите по преценяване на необходимостта от ОВОС, съобщаване в съответната/съответните община/общини, Басейнова дирекция по управление на водите, дирекция на природен парк, Изпълнителна агенция по околна среда, МОСВ, МИЕ
 • Информацията се предоставя по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за достъп до обществената информация и Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
  Информацията се публикува в Интернет и достъпа до нея е безплатен.
  Може да се напише официално писмо-заявление до Директора на РИОСВ като в този случай за получената информация се заплащат разходите по предоставянето й.

Заплащане:

Заплащането на информацията се извършва при условията и по реда на чл.20-22 от Закона за достъп на обществената информация и Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011г., обн. в ДВ. Бр.98/13.12.2011г. на министъра на финансите за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида и носителя.

Технически и географски данни

Формати на наличната информация:

 • MS Office - приложение - Word
 • На хартиен носител

Географски обхват:

Общини Благоевград, Симитли, Кресна, Сандански, Петрич, Хаджидимово, Гоце Делчев, Гърмен, Банско, Разлог, Белица и Якоруда в област Благоевград и общини Кочериново и Рила в област Кюстендил

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Актуализиране на данните:

Еднократно

Периодичност на събиране на информацията:

Еднократно

Период, за който е събрана съответната информация:

Начална дата: 2003 г.; Крайна дата: октомври 2018 г.

Лица за контакт

Миглена Симеонова Харалампиева
Длъжност Главен експерт, сектор “Превантивна дейност”
Езици, които владее Немски
Град/Село - пощенски код Благоевград - 2700
Адрес Улица “Свобода” №1
Телефон (+359 73) 88314019
Факс (+ 359 73) 885158
E-mail blriosv@yahoo.com
URL http://riosvbl.org

Актуалност на информацията: Октомври 2019 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.