ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Информация съдържаща данни за хода на цялостната процедура по преценка и по ОВОС съгласно Приложение №1 и 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и чл. 102 от ЗООС.

  Информация, съдържаща се в досието на всяка процедура по ОВОС
  1. Досие №
  2. Възложител: Име/фирма: Адрес:
  3. Лице за контакти: телефон
  4. Инвестиционно предложение
   4.1.Уведомление за инвестиционното предложение, дата
   4.2.Отговор на компетентния орган: дата; приложима процедура по глава шеста от ЗООС
  5. Компетентен орган: МОСВ/РИОСВ
  6. Лице за контакти от компетентния орган:
  7. Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС, дата
  8. Издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, дата
  9. Справка за проведени консултации от възложителя
  10. Представяне на доклада за ОВОС на компетентния орган, дата, платена такса
  11. Списък на регистрираните експерти, автори на доклада за ОВОС, в т.ч.:
  • трите имена на експерта
  • № и дата на издаденото удостоверение/удостоверения
  • декларации по чл. 12, ал. 1, т. 5 от наредбата
  12. .Оценка на качеството на ДОВОС, резултати
  13. Обществено обсъждане; дата, място, час, достъп до документацията, място за предоставяне на писмени становища, лице и телефон за контакти
  14. Резултати от общественото обсъждане; протокол; постъпили становища и по ДОВОС; други депозирани документи предложения
  15. Заседание на ВЕЕС/РЕЕС, дата
  16. Решение по ОВОС, №, дата
  17. Оповестяване на решението - дата, място
  18. Обжалване на решението по ОВОС - дата, жалбоподател; решение/определение на съда
  19. Контрол по изпълнение на решението по ОВОС; представени данни от възложителя; извършени проверки по изпълнението; наложени глоби

Основание за събиране на информацията:

 • Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. ДВ. бр. 82/2012 г.)
 • Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011 г.)

Език на оригиналните данни:

 • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

 • Български

Предназначение на информацията:

 • Публичен
 • Предназначена е за предоставяне на национални институции: МОСВ
 • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Ограничение на достъпа:

 • Няма ограничения

Начин на разпространение и достъп до информацията:

 • Чрез интернет - http://riosvbl.org
 • На място
 • Закон за опазване на околната среда, Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Заплащане:

Безплатно

Технически и географски данни

Формати на наличната информация:

 • MS Office - приложение - Word
 • На електронен носител

Географски обхват:

Общини Благоевград, Симитли, Кресна, Сандански, Петрич, Хаджидимово, Гоце Делчев, Гърмен, Банско, Разлог, Белица и Якоруда в област Благоевград и общини Кочериново и Рила в област Кюстендил

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Начини, по които е получена информацията:

В хода на процедурата по ОВОС и извършената контролна дейност

Актуализиране на данните:

Периодично

Периодичност на събиране на информацията:

Ежемесечно

Период, за който е събрана съответната информация:

Начална дата: Април 2003г.; Крайна дата: Октомври 2017 г.

Лица за контакт

Вера Калоянова Шопова
Длъжност Младши експерт в дирекция „Превантивна дейност”
Езици, които владее Английски, Руски
Град/Село - пощенски код Благоевград - 2700
Адрес Улица “Свобода” №1
Телефон (+359 73)88314086
Факс (+ 359 73) 885158
E-mail blriosv@yahoo.com
URL http://riosvbl.org

Актуалност на информацията: Октомври 2018 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.