ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Доклад за ОВОС

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Описание на физическите характеристики на инвестиционното предложение, на производствения процес, вида и количеството на очакваните отпадъци и емисии, значимост на въздействията върху околната среда. Характеристика на околната среда, в която ще се реализира инвестиционното предложение и прогноза на въздействието

Основание за събиране на информацията:

 • Закон за опазване на околната среда (ДВ. бр. 91/2002 г., посл. изм и доп. ДВ. бр.98 от 27 ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 януари 2019г., изм. ДВ. бр.17 от 26 февруари 2019г., изм. ДВ. бр.24 от 22 март 2019г., изм. ДВ. бр.36 от 3 май 2019г., изм. ДВ. бр.79 от 8 октомври 2019г., изм. ДВ. бр.81 от 15 октомври 2019г. )
 • НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 август 2019г..)

Език на оригиналните данни:

 • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

 • Български

Предназначение на информацията:

 • Публичен
 • МОСВ/РИОСВ, съответната Община и кметство/а
 • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Ограничение на достъпа:

 • Няма ограничения

Начин на разпространение и достъп до информацията:

 • По реда на Глава VI от ЗООС
 • Закон за опазване на околната среда, Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/18.03.2003 г. изм. ДВ. бр. 42/03.06.2011 г.) и Закона за достъп до обществената информация. Необходимо е да се напише официално писмо - заявление до Директора на РИОСВ.

Заплащане:

Заплащането на информацията се извършва при условията и по реда на чл.20-22 от Закона за достъп на обществената информация и Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011г., обн. в ДВ. Бр.98/13.12.2011г. на министъра на финансите за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида и носителя.

Технически и географски данни

Формати на наличната информация:

 • На хартиен и електронен носител
 • MS Office - Excell

Географски обхват:

Общини Благоевград, Симитли, Кресна, Сандански, Петрич, Хаджидимово, Гоце Делчев, Гърмен, Банско, Разлог, Белица и Якоруда в област Благоевград и общини Кочериново и Рила в област Кюстендил

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Начини, по които е получена информацията:

Оценка на въздействието върху околната среда се извършва на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии съгласно приложения № 1 и 2 на ЗООС. Възложителят на предложението представя на компетентния орган за вземане на решение доклад за ОВОС.

Актуализиране на данните:

Еднократно

Периодичност на събиране на информацията:

Еднократно

Период, за който е събрана съответната информация:

Начална дата: 1999 г.; Крайна дата: Октомври 2019 г.

Лица за контакт

Миглена Симеонова Харалампиева
Длъжност Главен експерт, дирекция “Превантивна дейност”
Езици, които владее Немски
Град/Село - пощенски код Благоевград - 2700
Адрес Улица “Свобода” №1
Телефон (+359 73) 88314019
Факс (+ 359 73) 885158
E-mail blriosv@yahoo.com
URL http://riosvbl.org

Актуалност на информацията: Октомври 2019 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.