ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Отчитане, обработка и съхранение на информация за наложени санкции: Функционална подсистема “Счетоводно отчитане на санкциите” Функционална подсистема”Наказателните постановления”

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Информацията се събира на базата на счетоводните данни за издадените заповеди и наложени санкции за замърсяване и увреждане на околната среда. Базата данни съдържа всички заповеди за наложените еднократни и месечни имуществени санкции. Санкциите се налагат от Директора на РИОСВ – Благоевград по предложение на експертите от дирекция “Контрол на околната среда”, след което се завеждат на отчет в дирекция “Административна, финансова и правна дирекция”, където се следи за редовността за плащанията по тях. При нередовност на плащанията се порцедира съгласно Закона за държавните вземания. Един път в месеца постъпленията от санкциите се превежда на общинските фондове по опазване на околната среда в съотношение регламентирано от ЗООС и специалните екологични закони. Ежемесечно се дава информация в МОСВ за наложените санкции, постъпленията и промените по тях.
База данни “Наказателните постановления” съдържа: дата на наказателното постановление, Нарушител, Нарушен член от закона, стойност, обжалвано, изплатено - дата .

Основание за събиране на информацията:

 • Закон за опазване на околната среда (ДВ. бр. 91/2002 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 77/18 септември 2018 г.)

Език на оригиналните данни:

 • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

 • Български

Предназначение на информацията:

 • Публичен
 • Предназначена е за предоставяне на национални институции - МОСВ
 • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Ограничение на достъпа:

 • Няма ограничения

Начин на разпространение и достъп до информацията:

 • Годишен отчет на РИОСВ-Благоевград
 • Информацията се предоставя по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за достъп до обществената информация. Необходимо е да се напише официално писмо-заявление до Директора на РИОСВ.

Заплащане:

Заплащането на информацията се извършва при условията и по реда на чл.20-22 от Закона за достъп на обществената информация и Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011г., обн. в ДВ. Бр.98/13.12.2011г. на министъра на финансите за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида и носителя.

Технически и географски данни

Формати на наличната информация:

 • Специално разработен за съответната база данни софтуер
 • На хартиен носител

Географски обхват:

Общини Благоевград, Симитли, Кресна, Сандански, Петрич, Хаджидимово, Гоце Делчев, Гърмен, Банско, Разлог, Белица и Якоруда в област Благоевград и общини Кочериново и Рила в област Кюстендил

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Начини, по които е получена информацията:

Налична лаборатория, извършена контролна дейност

Тип на събираните данни:

Данни, свързани с измерване

Актуализиране на данните:

Периодично

Периодичност на събиране на информацията:

Ежемесечно

Период, за който е събрана съответната информация:

Начална дата 1992 г.; Крайна дата октомври 2018 г.

Лице за контакт

Емилия Методиева Петрова
Длъжност Директор на дирекция “Административни, финансови и правни дейности”
Езици, които владее руски и английски
Град/Село - пощенски код Благоевград - 2700
Адрес ул. ”Свобода” №1
Телефон (+359 73) 88 314022
Факс (+359 73) 85158
E-mail blriosv@yahoo.com
URL http://riosvbl.org

Актуалност на информацията: Октомври 2018 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.