ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Национална система мониторинг на околната среда (НСМОС). Подсистема:“Контрол качеството на почвите – широкомащабен почвен мониторинг I-во ниво”. Протокол от изпитване на образци

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

През 2004 г. при внедряване на новата мрежа, се наблюдават основни почвени параметри – органичен въглерод, общ азот, общ фосфор, рН и някои тежки метали и металоиди като олово, мед, цинк, кадмий и арсен. От 2005 г. се включват допълнителни показатели - хром, никел, общ въглерод, нитратен азот и обменна плътност. Допълнително се извършва изпитване за живак и устойчиви органични замърсители за част от пунктовете.
Базата данни съдържа :географски координати на пунктовете за пробонабиране /22 пункта/, местоположение, ЕКНМ на населено място; измерени и определени стойности по показатели- рН, С, N, P, Cu, Zn, Cd, Pb, As; органични замърсители /29 показатели/. Цялостно обследване от 22 бр. пункта се прави периодично през 5 г.Всяка година се обследва редуциран брой пунктове- 5 до 6 бр.

Основание за събиране на информацията:

 • Закон за опазване на околната среда Глава осма /ДВ бр.91/25.09.2002г , посл. доп. ДВ бр. 77/2018 г./посл. изм. ДВ бр.36/2019 г.
 • Закон за почвите /ДВ бр.89от 06.11.2007г, изм. Бр.80от 09.10.2010г, бр.98 от 14.12.2010г., бр.92 от 22.11.2011г./,бр.66 от 2013 г., посл. изм. ДВ бр. 98/2018 г./
 • Наредба № 4 от 12 януари 2009г за мониторинг на почвите

Език на оригиналните данни:

 • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

 • Български

Предназначение на информацията:

 • Публичен
 • Предназначена е за предоставяне на: - Министерство на околната среда и водите; Изпълнителна агенция по околна среда
 • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Ограничение на достъпа:

 • Няма ограничения

Начин на разпространение и достъп до информацията:

 • Обобщена информация се публикува в доклад за състоянието на околната среда.Изд. ИАОС, изд.МОСВ, изд.РИОСВ
 • Годишен отчет на РИОСВ-Благоевград
 • Информацията се предоставя по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за достъп до обществената информация. Необходимо е да се напише официално писмо-заявление до Директора на РИОСВ.

Заплащане:

Заплащането на информацията се извършва при условията и по реда на чл.20-22 от Закона за достъп на обществената информация и Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011г., обн. в ДВ. Бр.98/13.12.2011г. на министъра на финансите за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида и носителя.

Технически и географски данни

Измервани показатели, мерни единици, методики на измерване:

Показатели и единици: mg/kg; g/kg dry weight soil

Методики на измерване: ISO 11 047, вътрешноведомствена методика, ISO14 235, ISO11 261, ISO 10 390

Географски обхват:

Обхваща територията на област Благоевград с 22 бр. постоянни пунка, разположени равномерно в мрежа 16х16 км.

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Начини, по които е получена информацията:

Пробонабирането и изпитванията се извършват от Регионална лаборатория - Благоевград и анализ в Регионална лаборатория-Благоевград и ИАОС гр.София. Методите на изпитване са унифицирани и стандартизирани за системата на МОСВ.
ИАОС, отдел Мониторинг на земи, биологично разнообразие и защитени територии, е методически ръководител на програмата, разработва и внедрява програмата, поддържа мониторинговата мрежа и базите данни, извършва оценка и анализ на състоянието на земите и почвите.
РИОСВ извършва наблюденията на регионално ниво.

Тип на събираните данни:

Данни, свързани с измерване

Актуализиране на данните:

Периодично

Периодичност на събиране на информацията:

Годишно

Период, за който е събрана съответната информация:

Начална дата 2004г.; Крайна дата 2019 г.

Друга важна информация:

За периода 1998 – 2003 година има данни за тежки метали от 7 пункта на териоторията на РИОСВ :
1. гр.Петрич
2. с.Генерал Тодоров
3. с.Марикостиново
4. с.Митино
5. гр.Сандански
6. с.Гърмен
7. гр.Гоце Делчев

Лице за контакт

Юлиян Стоянов Манчев
Длъжност главен експерт в дирекция “Контрол на околната среда”
Езици, които владее руски
Град/Село - пощенски код Благоевград - 2700
Адрес ул. ”Свобода” №1
Телефон (+359 73)88314036
Факс (+359 73)885158
E-mail blriosv@yahoo.com
URL http://riosvbl.org

Актуалност на информацията: Октомври 2019 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.