ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Национална система за мониторинг на околната среда (НСМОС) Подсистема:”Контрол качество на почвите - почвен мониторинг II-ро ниво”,Функционална подсистема “Контрол и опазване на почвите от вкисляване”. Протокол от изпитване на образци

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Базата данни съдържа измерени и изчислени стойности, отразяващи състоянието на различни агропочвени групи и почвени различия от 3 мониторингови пункта:
- измерени стойности на рН и обменни йони в почвите
- изчислени стойности за V3% /показател за степен на наситеност на почвите с бази/
- реакция на почвите спрямо рН, съгласно избрана класификационна схема

Основание за събиране на информацията:

 • Закон за опазване на околната среда Глава осма /ДВ бр.91/25.09.2002г посл.изм. ДВ бр.76/19.09. 2017 г././
 • Закон за почвите /ДВ бр.89от 06.11.2007г, изм. Бр.80от 09.10.2010г, бр.98 от 14.12.2010г., бр.92 от 22.11.2011г./,бр.66 от 2013 г. посл.изм. ДВ бр.58/18.07. 2017 г./
 • Наредба № 4 от 12 януари 2009г за мониторинг на почвите

Език на оригиналните данни:

 • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

 • Български

Предназначение на информацията:

 • Публичен
 • Предназначена е за предоставяне на: - Министерство на околната среда и водите; Изпълнителна агенция по околна среда
 • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Ограничение на достъпа:

 • Няма ограничения

Начин на разпространение и достъп до информацията:

 • Обобщена информация се публикува в доклад за състоянието на околната среда.Изд. ИАОС, изд.МОСВ, изд.РИОСВ
 • Годишен отчет на РИОСВ-Благоевград
 • Информацията се предоставя по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за достъп до обществената информация. Необходимо е да се напише официално писмо-заявление до Директора на РИОСВ.

Заплащане:

Заплащането на информацията се извършва при условията и по реда на чл.20-22 от Закона за достъп на обществената информация и Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011г., обн. в ДВ. Бр.98/13.12.2011г. на министъра на финансите за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида и носителя.

Технически и географски данни

Измервани показатели, мерни единици, методики на измерване:

Показатели и единици: рН, обменни йони на елементите – Н+, Аl3+, Mn2+ Ca2+,Mg2+;

Мерни единици: mequ/100g dry wеight soil

БДС 17.4.4.07-97
Организацията, координацията, контролът качеството и оценката се извършват от ИАОС/ София.

Географски обхват:

Благоевградска област, до 2015 г. вкл.представителни пунктове за най широко разпространени почвени типовев землища на::

1. с.Първомай
2. с.Сатовча
3. с.Марикостиново

От 2016 г. има промяна в пунктовете за наблюдение, определените пунктове са както следва:

 • Кавракирово
 • Разлог
 • Сатовча

  ДРУГА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ - ОСНОВНИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

  От 2016 г. наблюдаваните пунктове за вредна за растенията почвена киселинност са Сатовча, Разлог и Кавракирово /община Петрич/. Същите, са представителни за характерните почвени типове в региона.

  Начин на събиране и актуализиране на информацията

  Начини, по които е получена информацията:

  Пробонабирането и изпитванията се извършват от Регионална лаборатория - Благоевград и анализ в Регионална лаборатория-Благоевград и ИАОС гр.София. Методите на изпитване са унифицирани и стандартизирани за системата на МОСВ.
  ИАОС, отдел Мониторинг на земи, биологично разнообразие и защитени територии, е методически ръководител на програмата, разработва и внедрява програмата, поддържа мониторинговата мрежа и базите данни, извършва оценка и анализ на състоянието на земите и почвите.
  РИОСВ извършва наблюденията на регионално ниво.

  Тип на събираните данни:

  Данни, свързани с измерване

  Актуализиране на данните:

  Периодично

  Период, за който е събрана съответната информация:

  Начална дата 1998г.; Крайна дата 2017 г.

  Лице за контакт

  Юлиян Стоянов Манчев
  Длъжност главен експерт, дирекция “Контрол на околната среда”
  Езици, които владее руски
  Град/Село - пощенски код Благоевград - 2700
  Адрес ул. ”Свобода” №1
  Телефон (+359 73)88314036
  Факс (+359 73)885158
  E-mail blriosv@yahoo.com
  URL http://riosvbl.org

  Актуалност на информацията: Октомври 2017 г.

 • Информация

  За каталога
  Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
  Приложение към заповедтта и въпросници
  Catalogue of Data Sources - Annual topic update
  ETC/CDS
  Austrian Environmental Data Catalogue
  Environmental data sources

  Copyright 2000-2016 © ИАОС

  Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.