ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Национална система за мониторинг на околната среда /НСМОС/ Подсистема:“Контрол качеството на почвите- почвен мониторинг III ниво”. Функционална подсистема «Локално почвено замърсяване-влияние на почвите от складове за растително защитни препарати» - протокол от изпитване на образци

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Базата данни съдържа измерени остатъчни съдържания на органични вещества /26 показатели/ в почви отстоящи в близост до локални източници на замърсяване- складове за съхранение на растително защитни продукти в лошо състояние- гр.Хаджидимово, гр.Сандански, гр.Разлог

Основание за събиране на информацията:

  • Закон за опазване на околната среда Глава осма /ДВ бр.91/25.09.2002г посл. изм. ДВ бр.36/2019 г.

Език на оригиналните данни:

  • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

  • Български

Предназначение на информацията:

  • Публичен
  • Предназначена е за предоставяне на: - Министерство на околната среда и водите; Изпълнителна агенция по околна среда
  • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Ограничение на достъпа:

  • Няма ограничения

Начин на разпространение и достъп до информацията:

  • Обобщена информация се публикува в доклад за състоянието на околната среда.Изд. ИАОС, изд.МОСВ, изд.РИОСВ
  • Годишен отчет на РИОСВ-Благоевград
  • Информацията се предоставя по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за достъп до обществената информация. Необходимо е да се напише официално писмо-заявление до Директора на РИОСВ.

Заплащане:

Заплащането на информацията се извършва при условията и по реда на чл.20-22 от Закона за достъп на обществената информация и Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011г., обн. в ДВ. Бр.98/13.12.2011г. на министъра на финансите за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида и носителя.

Технически и географски данни

Измервани показатели,Описание на измервателни уреди, мерни единици, методики на измерване:

Показатели и единици: mg/kg dry wеight soil

Методики на измерване: ISO /CD 10382.2

Географски обхват:

Общини Благоевград, Симитли, Кресна, Сандански, Петрич, Хаджидимово, Гоце Делчев, Гърмен, Банско, Разлог, Белица и Якоруда в област Благоевград и общини Кочериново и Рила в област Кюстендил

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Начини, по които е получена информацията:

Пробонабирането и изпитванията се извършват от Регионална лаборатория - Благоевград и анализ в Регионална лаборатория-Благоевград и ИАОС гр.София. Методите на изпитване са унифицирани и стандартизирани за системата на МОСВ.
ИАОС, отдел Мониторинг на земи, биологично разнообразие и защитени територии, е методически ръководител на програмата, разработва и внедрява програмата, поддържа мониторинговата мрежа и базите данни, извършва оценка и анализ на състоянието на земите и почвите.
РИОСВ извършва наблюденията на регионално ниво.

Тип на събираните данни:

Данни, свързани с измерване

Актуализиране на данните:

Непериодично

Период, за който е събрана съответната информация:

Начална дата 2006 г.; Крайна дата 2006 г.

Лице за контакт

Юлиян Стоянов Манчев
Длъжност главен експерт в дирекция “Контрол на околната среда”
Езици, които владее руски
Град/Село - пощенски код Благоевград - 2700
Адрес ул. ”Свобода” №1
Телефон (+359 73)88314036
Факс (+359 73)885158
E-mail blriosv@yahoo.com
URL http://riosvbl.org

Актуалност на информацията: Октомври 2019 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.