ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Национална система за мониторинг на околната среда (НСМОС)
Подсистема:”Контрол качество на почвите – почвен мониторинг III-то ниво”, Функционална подсистема “Контрол и опазване на почвите от устойчиви органични замърсители (пестициди) - складове и растителнозащитни препарати съхранявани в тях”- Информационна карта

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Информацията се събира ежегодно посредством информационни карти, включващи 10 индиректни показатели. Данните са резултат от експертна оценка базирана на огледи на място с участието на експерти от РИОСВ, ГЗ и НСРЗ. Предоставят се в ИАОС за обобщаване и анализиране чрез подходящи статистически методи и са основа за оценка на локални почвени замърсявания.
Базата данни съдържа информация за складовете за растително защитни препарати /състояние на склада, собственик, местоположение/ и препаратите съхранявани в тях /количество, течно или твърдо състояние, известен или неизвестен вид/

Основание за събиране на информацията:

 • Закон за опазване на околната среда Глава осма /ДВ бр.91/25.09.2002г, посл. Доп. ДВ бр. 77/2018 г./. посл .изм. ДВ бр.36/2019 г.,
 • Закон за почвите /ДВ бр.89от 06.11.2007г, изм. Бр.80от 09.10.2010г, бр.98 от 14.12.2010г., бр.92 от 22.11.2011г.бр.66 от 2013 г. посл. изм. ДВ бр. 98/2018 г.
 • Наредба № 4 от 12 януари 2009г за мониторинг на почвите

Език на оригиналните данни:

 • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

 • Български

Предназначение на информацията:

 • Публичен
 • Предназначена е за предоставяне на: - Министерство на околната среда и водите; Изпълнителна агенция по околна среда
 • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Ограничение на достъпа:

 • Няма ограничения

Начин на разпространение и достъп до информацията:

 • Обобщена информация се публикува в доклад за състоянието на околната среда.Изд. ИАОС, изд.МОСВ, изд.РИОСВ
 • Годишен отчет на РИОСВ-Благоевград
 • Информацията се предоставя по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за достъп до обществената информация. Необходимо е да се напише официално писмо-заявление до Директора на РИОСВ.

Заплащане:

Заплащането на информацията се извършва при условията и по реда на чл.20-22 от Закона за достъп на обществената информация и Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011г., обн. в ДВ. Бр.98/13.12.2011г. на министъра на финансите за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида и носителя.

Технически и географски данни

Географски обхват:

Благоевградска област – складове за негодни за употреба продукти за растителна защита :
Населено място - Община
Гр.Разлог Разлог
С.Баничан Гоце Делчев
С.Петрово Сандански
С.Катунщи Сандански
С.Хърсово Сандански
С.Склаве Сандански
С.Плоски Сандански
Гр.Сандански - в оранжерии “Мело”
Гр.Петрич в Оранжерии Петрич
С.Раздол Струмяни
Гр.Благоевград B-B куб
Гр.Хаджидимово B-B куб
Гр.Банско B-B куб
С.Гореме Струмяни В-В куб

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Начини, по които е получена информацията:

Контролни проверки на РИОСВ и данни от общините

Тип на събираните данни:

Данни, свързани с измерване

Актуализиране на данните:

Периодично

Периодичност на събиране на информацията:

Годишно

Период, за който е събрана съответната информация:

Начална дата 1999г.; Крайна дата 2018 г.

Лице за контакт

Юлиян Стоянов Манчев
Длъжност главен експерт, дирекция “Контрол на околната среда”
Езици, които владее руски
Град/Село - пощенски код Благоевград - 2700
Адрес ул. ”Свобода” №1
Телефон (+359 73)88314036
Факс (+359 73)885158
E-mail blriosv@yahoo.com
URL http://riosvbl.org

Актуалност на информацията: Октомври 2019 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.