ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Годишен отчет на площадки за съоръженията за предварително третиране на негодни за употреба батерии и акумулатори

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Годишния отчет съдържа инфомация за : количествата на приетите НУБА; произхода на приетите НУБА; характеристика на площадката; третирани НУБА; предадени за последващо третиране получени материали от НУБА. Отчетът се изготвя за предходната година до 31 март на текущата.

Основание за събиране на информацията:

 • Закон за управление на отпадъците
 • Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори (ДВ, бр.58/2005г.)

Език на оригиналните данни:

 • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

 • Български

Предназначение на информацията:

 • Публичен
 • Предназначена е за предоставяне на национални институции: ИАОС
 • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Ограничение на достъпа:

 • При излизане на списъка по Закона за класифицираната информация.

Начин на разпространение и достъп до информацията:

 • Годишен отчет за дейността на РИОСВ
 • Обобщена информация се публикува в доклад за състоянието на околната среда. Изд. ИАОС, изд. МОСВ
 • Информацията се предоставя по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за достъп до обществената информация. Необходимо е да се напише официално писмо-заявление до Директора на РИОСВ.

Заплащане:

Заплащането на информацията се извършва при условията и по реда на чл.20-22 от Закона за достъп на обществената информация и Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011г., обн. в ДВ. Бр.98/13.12.2011г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида и носителя.

Технически и географски данни

Формати на наличната информация:

 • На хартиен носител

Географски обхват:

Общини Благоевград, Симитли, Кресна, Сандански, Петрич, Хаджидимово, Гоце Делчев, Гърмен, Банско, Разлог, Белица и Якоруда в област Благоевград и общини Кочериново и Рила в област Кюстендил

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Начини, по които е получена информацията:

Годишния отчет се представя от притежателя на отпадъка. Проверка за достоверността на данните се прави с посещение на обекта.

Тип на събираните данни:

Данни, свързани с измерване

Актуализиране на данните:

Периодично

Период, за който е събрана съответната информация:

Начална дата 2006г.; Крайна дата 2017 г.

Лице за контакт

Емилия Янакиева
Длъжност Главен експерт в дирекция „Контрол на околната среда”
Град/Село - пощенски код Благоевград - 2700
Адрес ул. ”Свобода” №1
Телефон (+359 73)883 140-85
Факс (+359 73) 88 51 58
E-mail blriosv@yahoo.com
URL http://riosvbl.org

Актуалност на информацията: Октомври 2019 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.