ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Регистрационен документ за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци и оползотворяване на неопасни отпадъци

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Регистрационния документ за дейности с отпадъци съдържа информация за : местонахождението на площадките за извършване на дейностите с отпадъци; видът, количеството и произходът на отпадъците, с които ще се извършват дейностите; дейностите за които се кандидатства; лицето, отговорно за управлението – адрес, телефон и факс за връзка, начина на транспортиране на отпадъците, метода на третиране.

Основание за събиране на информацията:

 • Закон за управление на отпадъците
 • Наредба № 9 от 28 септември 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности

Език на оригиналните данни:

 • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

 • Български

Предназначение на информацията:

 • Публичен
 • Предназначена е за предоставяне на национални институции: МОСВ
 • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Начин на разпространение и достъп до информацията:

 • Регистър на административните структури и актовете на органите на изпълнителната власт на адрес: http://ar2.government.bg/ras/
  Страницата на РИОСВ-Благоевград в интернет – http://riosvbl.org
 • Годишен отчет за дейността на РИОСВ-Благоевград
  Обобщена информация се публикува в доклад за състоянието на околната среда. изд. ИАОС, изд.МОСВ
 • Информацията се предоставя по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за достъп до обществената информация. Необходимо е да се напише официално писмо-заявление до Директора на РИОСВ.

Заплащане:

Заплащането на информацията се извършва при условията и по реда на чл.20-22 от Закона за достъп на обществената информация и Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011г., обн. в ДВ. Бр.98/13.12.2011г. на министъра на финансите за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида и носителя.

Технически и географски данни

Начин на съхранение на данните:

На хартиен и магнитен носитeл

Географски обхват:

Общини Благоевград, Симитли, Кресна, Сандански, Петрич, Хаджидимово, Гоце Делчев, Гърмен, Банско, Разлог, Белица и Якоруда в област Благоевград и общини Кочериново и Рила в област Кюстендил

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Начини, по които е получена информацията:

В РИОСВ се подава заявление по образец утвърден от министъра на околната среда и водите, в което се посочват и данни по чл.50 от ЗУО.

Тип на събираните данни:

Описание или информация за данните (мета данни)

Актуализиране на данните:

Периодично

Периодичност на събиране на информацията:

Годишно

Период, за който е събрана съответната информация:

Начална дата: 2000г.; Крайна дата: октомври 2012 г.

Лице за контакт

Емилия Янакиева
Длъжност Главен експерт в дирекция „Контрол на околната среда”
Град/Село - пощенски код Благоевград - 2700
Адрес ул. ”Свобода” №1
Телефон (+359 73)883 140-85
Факс (+359 73) 88 51 58
E-mail blriosv@yahoo.com
URL http://riosvbl.org

Актуалност на информацията: Октомври 2019 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.