ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Удостоверение за лицензиране на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Удостоверение се издава за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали. В удостоверението се съдържат данни за заявителя, местонахождението на площадката, както и данни за вида на отпадъците, с които ще се извършва дейността, и за лицето, отговорно за управлението им.

Основание за събиране на информацията:

 • Закон за управление на отпадъците

Език на оригиналните данни:

 • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

 • Български

Предназначение на информацията:

 • Публичен
 • Предназначена е за предоставяне на национални институции: МОСВ и Министерство на икономиката
 • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Ограничение на достъпа:

 • Няма ограничения

Начин на разпространение и достъп до информацията:

 • Регистър на административните структури и актовете на органите на изпълнителната власт на адрес: http://ar2.government.bg/ras/
 • Годишен отчет за дейността на РИОСВ-Благоевград
 • Обобщена информация се публикува в доклад за състоянието на околната среда. Изд. ИАОС, изд.МОСВ
 • Информацията се предоставя по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за достъп до обществената информация. Необходимо е да се напише официално писмо- заявление до Директора на РИОСВ.

Заплащане:

Заплащането на информацията се извършва при условията и по реда на чл.20-22 от Закона за достъп на обществената информация и Заповед № 10 на МФ от 10.01.2001 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида и носителя.

Технически и географски данни

Географски обхват:

Благоевградска област

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Начини, по които е получена информацията:

В РИОСВ се подава заявление по образец утвърден от министъра на околната среда и водите. Изрършва се проверка на място за достоверността на подадената информация и за съответствието на площадката със ЗУО и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

Тип на събираните данни:

Описание или информация за данните (мета данни)

Актуализиране на данните:

Периодично

Периодичност на събиране на информацията:

Годишно

Период, за който е събрана съответната информация:

Начална дата 2003 г.; Крайна дата октомври 2011 г.

Лице за контакт

Емилия Янакиева
Длъжност старши експерт в сектор“Управление на отпадъците”
Град/Село - пощенски код Благоевград - 2700
Адрес ул. ”Свобода” №1
Телефон (+359 73)883 140-85
Факс (+359 73) 88 51 58
E-mail blriosv@yahoo.com
URL http://riosvbl.org

Актуалност на информацията: Октомври 2019 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.