ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Годишен отчет за отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Годишният отчет за образуваните от хуманното и ветеринарното здравеопазване отпадъци се събира съгласно Приложение № 5 от Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрацинните документи и на закритите обекти и дейности.
Годишния отчет съдържа инфомация за : характеристика на отпадъка; количества отпадък; предварително третиране; отпадък, третиран на площадката; отпадък, предаден за третиране; количество наличен отпадък към 31.12 на отчетната година
Отчетът се изготвя за предходната година до 31 март на текущата.

Основание за събиране на информацията:

 • Закон за управление на отпадъците
 • Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности
 • Базелска конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, обн. ДВ бр.1 от 1997 г.

Език на оригиналните данни:

 • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

 • Български

Предназначение на информацията:

 • Публичен
 • Предназначена е за предоставяне на национални институции: ИАОС
 • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Ограничение на достъпа:

 • Няма ограничения

Начин на разпространение и достъп до информацията:

 • Годишен отчет за дейността на РИОСВ-Благоевград
 • Обобщена информация се публикува в доклад за състоянието на околната среда. Изд. ИАОС, изд.МОСВ
 • Информацията се предоставя по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за достъп до обществената информация. Необходимо е да се напише официално писмо- заявление до Директора на РИОСВ.

Заплащане:

Заплащането на информацията се извършва при условията и по реда на чл.20-22 от Закона за достъп на обществената информация и Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011г., обн. в ДВ. Бр.98/13.12.2011г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида и носителя.

Технически и географски данни

Географски обхват:

Общини Благоевград, Симитли, Кресна, Сандански, Петрич, Хаджидимово, Гоце Делчев, Гърмен, Банско, Разлог, Белица и Якоруда в област Благоевград и общини Кочериново и Рила в област Кюстендил

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Начини, по които е получена информацията:

Данните се изпращат от генериращите отпадъци фирми с име и подпис на изготвилия информацията, подпис на ръководителя на обекта и печат. Използваният формуляр е съгласно Наредба №9 / 28.09.2004 год / Д.В.бр. 95 от 2004 год/. Проверяват се от експерт в РИОСВ, заверяват се чрез подпис на проверяващия, подписват се от Директора на РИОСВ и се подпечатват.
Годишните отчети за отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване се изготвят за предходната година и се предават в РИОСВ в срок до 31 март на текущата година, съгл. чл.10, ал.5 от Наредба № 9 / 28.09.2004 г.
Информацията от годишните отчети се въвежда на магнитен носител по предварително зададен формат и изпраща в ИАОС в срок до 31 май на т.г., Съгласно чл.11, ал.2 на Наредба № 9 / 2004г.

Тип на събираните данни:

Данни, свързани с измерване

Актуализиране на данните:

Периодично

Периодичност на събиране на информацията:

Годишно

Период, за който е събрана съответната информация:

Начална дата 2004г.; Крайна дата 2011 г.

Лице за контакт

Емилия Янакиева
Длъжност Главен експерт в дирекция „Контрол на околната среда”
Град/Село - пощенски код Благоевград - 2700
Адрес ул. ”Свобода” №1
Телефон (+359 73)883 140-85
Факс (+359 73) 88 51 58
E-mail blriosv@yahoo.com
URL http://riosvbl.org

Актуалност на информацията: Октомври 2019 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.