ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Годишен отчет за образувани производствени или опасни отпадъци

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Годишният отчет за образуваните производствени и опасни отпадъци се събира съгласно Приложение № 6 от Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.
Годишния отчет съдържа информация за : характеристика на отпадъка; количества отпадък; предварително третиране; отпадък, третиран на площадката; отпадък, предаден за третиране; количество наличен отпадък към 31.12 на отчетната година
Отчетът се изготвя за предходната година до 31 март на текущата. За всеки отделен производствен или опасен отпадък се попълва отделен отчет.

Основание за събиране на информацията:

 • Закон за управление на отпадъците
 • Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности
 • Базелска конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, обн. ДВ бр.1 от 1997 г.

Език на оригиналните данни:

 • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

 • Български

Предназначение на информацията:

 • Публичен
 • Предназначена е за предоставяне на национални институции: ИАОС
 • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Ограничение на достъпа:

 • Няма ограничения

Начин на разпространение и достъп до информацията:

 • Годишен отчет за дейността на РИОСВ-Благоевград
 • Обобщена информация се публикува в доклад за състоянието на околната среда. Изд. ИАОС, изд.МОСВ
 • Информацията се предоставя по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за достъп до обществената информация. Необходимо е да се напише официално писмо- заявление до Директора на РИОСВ.

Заплащане:

Заплащането на информацията се извършва при условията и по реда на чл.20-22 от Закона за достъп на обществената информация и Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011г., обн. в ДВ. Бр.98/13.12.2011г. на министъра на финансите за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида и носителя.

Технически и географски данни

Географски обхват:

Общини Благоевград, Симитли, Кресна, Сандански, Петрич, Хаджидимово, Гоце Делчев, Гърмен, Банско, Разлог, Белица и Якоруда в област Благоевград и общини Кочериново и Рила в област Кюстендил

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Начини, по които е получена информацията:

Данните се изпращат от генериращите отпадъци фирми с име и подпис на изготвилия информацията, подпис на ръководителя на обекта и печат. Използваният формуляр е съгласно Наредба №9 / 28.09.2004 год / Д.В.бр. 95 от 2004 год/. Проверяват се от експерт в РИОСВ, заверяват се чрез подпис на проверяващия, подписват се от Директора на РИОСВ и се подпечатват.
Годишните отчети за производствени и опасни отпадъци се изготвят за предходната година и се предават в РИОСВ в срок до 31 март на текущата година, съгл. чл.10, ал.5 от Наредба № 9 / 28.09.2004 г.
Информацията от годишните отчети се въвежда на магнитен носител по предварително зададен формат и изпраща в ИАОС в срок до 31 май на т.г. съгласно чл.11, ал.2 на Наредба № 9 / 2004г.

Тип на събираните данни:

Данни, свързани с измерване

Актуализиране на данните:

Периодично

Периодичност на събиране на информацията:

Годишно

Период, за който е събрана съответната информация:

Начална дата 2004г.; Крайна дата 2011 г.

Лице за контакт

Емилия Янакиева
Длъжност Главен експерт в дирекция „Контрол на околната среда”
Град/Село - пощенски код Благоевград - 2700
Адрес ул. ”Свобода” №1
Телефон (+359 73)883 140-85
Факс (+359 73) 88 51 58
E-mail blriosv@yahoo.com
URL http://riosvbl.org

Актуалност на информацията: Октомври 2019 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.