ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Регистрационен документ за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Регистрационния документ за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци съдържа информация за: вида (код и наименование), количеството и произходът на отпадъците, с които ще се извършват дейностите; лицето, отговорно за управлението – адрес, телефон, факс и електронна поща за връзка, начина на транспортиране на отпадъците

Основание за събиране на информацията:

 • Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.53/13.07.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 февруари 2017г., изм. ДВ. бр.85 от 24 октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 3 ноември 2017г., изм. ДВ. бр.102 от 22 декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 26 юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 януари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 26 март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 16 юли 2019г., доп. ДВ. бр.81 от 15 октомври 2019г.)
 • Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г., изм. ДВ. бр.51 от 19 юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 28 юни 2019 г.)

Език на оригиналните данни:

 • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

 • Български

Предназначение на информацията:

 • Публичен
 • Предназначена е за предоставяне на национални институции- МОСВ; ИАОС
 • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Ограничение на достъпа:

 • Няма ограничения

Начин на разпространение и достъп до информацията:

 • Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци на адрес: http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp
  Публичен регистър на издадените регистрационни документи на адрес: http://riosvbl.org
 • Годишен отчет за дейността на РИОСВ-Благоевград
  Обобщена информация се публикува в доклад за състоянието на околната среда. Изд. ИАОС, изд.МОСВ
 • Информацията се предоставя по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за достъп до обществената информация. Необходимо е да се напише официално писмо- заявление до Директора на РИОСВ.

Заплащане:

Заплащането на информацията се извършва при условията и по реда на чл.20-22 от Закона за достъп на обществената информация и Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011г., обн. в ДВ. Бр.98/13.12.2011г. на министъра на финансите за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида и носителя.

Технически и географски данни

Географски обхват:

Общини Благоевград, Симитли, Кресна, Струмяни, Сандански, Петрич, Хаджидимово, Гоце Делчев, Гърмен, Банско, Разлог, Белица и Якоруда в област Благоевград и общини Кочериново и Рила в област Кюстендил

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Начини, по които е получена информацията:

В РИОСВ се подава заявление по образец утвърден от министъра на околната среда и водите, в което се посочват и данни по чл.78 от ЗУО.

Тип на събираните данни:

Данни, свързани с измерване

Актуализиране на данните:

Периодично

Периодичност на събиране на информацията:

Годишно

Период, за който е събрана съответната информация:

Начална дата 2012г.; Крайна дата 2019г.

Лице за контакт

Светлана Вучкова
Длъжност Главен експерт в дирекция „Контрол на околната среда”
Град/Село - пощенски код Благоевград - 2700
Адрес ул. ”Свобода” №1
Телефон (+359 73)883 140-45
Факс (+359 73) 88 51 58
E-mail blriosv@yahoo.com
URL http://riosvbl.org

Актуалност на информацията: Октомври 2019 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.