ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Разрешениe за извършване на дейности с отпадъци

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

В разрешението се съдържат данни за: местонахождение на площадките за извършване дейностите с отпадъците; видът, съставът, свойствата, количеството и произходът на отпадъците, които ще се третират; дейностите и кодът им; лицето отговорно за управлението – адрес, телефон и факс ; условия , при които ще се извършват дейностите .

Основание за събиране на информацията:

 • Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.53/13.07.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 февруари 2017г., изм. ДВ. бр.85 от 24 октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 3 ноември 2017г., изм. ДВ. бр.102 от 22 декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 26 юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 януари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 26 март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 16 юли 2019г., доп. ДВ. бр.81 от 15 октомври 2019г.)
 • Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г. изм. ДВ. бр.51 от 19 юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 28 юни 2019г.)

  Език на оригиналните данни:

  • Български

  Езици, на които се съхранява информацията:

  • Български

  Предназначение на информацията:

  • Публичен
  • Предназначена е за предоставяне на национални институции: МОСВ; MEW
  • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

  Ограничение на достъпа:

  • Няма ограничения

  Начин на разпространение и достъп до информацията:

  • Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци на адрес: http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp
   Публичен регистър на издадените регистрационни документи на адрес: http://riosvbl.org
  • Годишен отчет за дейността на РИОСВ-Благоевград
   Обобщена информация се публикува в доклад за състоянието на околната среда. Изд. ИАОС, изд.МОСВ
  • Информацията се предоставя по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за достъп до обществената информация. Необходимо е да се напише официално писмо- заявление до Директора на РИОСВ.

  Заплащане:

  Заплащането на информацията се извършва при условията и по реда на чл.20-22 от Закона за достъп на обществената информация и Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011г., обн. в ДВ. Бр.98/13.12.2011г. на министъра на финансите за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида и носителя.

  Технически и географски данни

  Географски обхват:

  Общини Благоевград, Симитли, Кресна, Сандански, Петрич, Хаджидимово, Гоце Делчев, Гърмен, Банско, Разлог, Белица и Якоруда в област Благоевград и общини Кочериново и Рила в област Кюстендил

  Начин на събиране и актуализиране на информацията

  Начини, по които е получена информацията:

  В РИОСВ се подава заявление по образец утвърден от министъра на околната среда и водите, в което се посочват и данни по чл.78 от ЗУО.

  Тип на събираните данни:

  Данни, свързани с измерване

  Актуализиране на данните:

  Периодично

  Периодичност на събиране на информацията:

  Годишно

  Период, за който е събрана съответната информация:

  Начална дата 2012 г.; Крайна дата 2019 г.

  Лице за контакт

  Светлана Вучкова
  Длъжност Главен експерт в дирекция „Контрол на околната среда“
  Град/Село - пощенски код Благоевград - 2700
  Адрес ул. ”Свобода” №1
  Телефон (+359 73)883 140-85
  Факс (+359 73) 88 51 58
  E-mail blriosv@yahoo.com
  URL http://riosvbl.org

  Актуалност на информацията: Октомври 2019 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.