ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Национална система за мониторинг на околната среда - НСМОС, Подсистема “Води”, Функционална подсистема “Контролно информационна система за състоянието на отпадъчните води”

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Базата данни съдържа информация за водния обект, в който се заустват отпадъчните води, мястото за заустване, географските координати на мястото на заустване, количеството на заустените отпадъчни води, химическото състояние на заустените отпадъчни води. Териториалното покритие на данните – Благоевградска област.

Основание за събиране на информацията:

 • Закон за водите ДВ бр.67/1999г.; Наредба No 1/11.04.2011г. за мониторинг на водите;

Език на оригиналните данни:

 • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

 • Български

Предназначение на информацията:

 • Публичен
 • Предназначена е за предоставяне на национални институции: Изпълнителната агенция по околната среда
 • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Ограничение на достъпа:

 • Няма ограничения

Начин на разпространение и достъп до информацията:

 • Чрез интернет - http://riosvbl.org
 • Годишен доклад за състоянието на околната среда – Благоевград
 • Информацията се предоставя по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за достъп до обществената информация. Необходимо е да се напише официално писмо-заявление до Директора на РИОСВ.

Заплащане:

Заплащането на информацията се извършва при условията и по реда на чл.20-22 от Закона за достъп на обществената информация и Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011г., обн. в ДВ. Бр.98/13.12.2011г. на министъра на финансите за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида и носителя.

Технически и географски данни

Формати на наличната информация:

 • Специално разработен софтуер
 • На хартиен носител

Географски обхват:

Благоевградска област

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Начини, по които е получена информацията:

Информационни карти попълват обекти, включени в утвърден от Министъра на околната среда и водите годишен списък на обектите, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти, включени в „Контролно информационната система за състоянието на отпадъчните води” по Наредба №1/2011г. за мониторинг на водите и Закона за водите на територията на РИОСВ-Благоевград

Обекти, подлежали на задължителен мониторинг за периода:

Тип на събираните данни:

Описание или информация за данните (мета данни)

Актуализиране на данните:

Периодично

Периодичност на събиране на информацията:

Годишно

Период, за който е събрана съответната информация:

Начална дата: 2000 г.; Крайна дата: октомври 2015 г.

Друга важна информация:

Информационната карта е придружена с разрешителни за водоползване и за заустване на отпадъчните води.

Лице за контакт

Людмила Борисова Хаджиева
Длъжност главен експерт в дирекция “Контрол на околната среда”
Езици, които владее френски, английски, руски
Град/Село - пощенски код Благоевград -2700
Адрес ул. ”Свобода” №1
Телефон (+359 73)88314015
Факс (+359 73) 885158
E-mail blriosv@yahoo.com
URL http://riosvbl.org

Лице за контакт

Спаска Кирилова Соколова
Длъжност главен експерт в дирекция “Контрол на околната среда”
Езици, които владее английски, руски
Град/Село - пощенски код Благоевград -2700
Адрес ул. ”Свобода” №1
Телефон (+359 73)88314025
Факс (+359 73) 885158
E-mail blriosv@yahoo.com
URL http://riosvbl.org

Актуалност на информацията: Октомври 2019 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.