ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Национална система за мониторинг на околната среда /НСМОС/ Подсистема: “Води”, Функционална подсистема “Мониторинг на подземните води”

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Базата данни съдържа информация за пунктовете за мониторинг на подземните води от Националната система за мониторинг на територията на РИОСВ-Благоевград: населени места, хидрогеоложки район, дата на пробовземане, номeр на протокола, стойности на определяните физикохимически показатели като нитрати, нитрити, амониеви йони, рН, сулфати , тежки метали и др. Анализите на тежки метали,натрий и калий се извършват в лабораториите на ИАОС-гр.София.
Регионалната лаборатория взема водни проби, извършва измервания, анализира ги и изпраща протоколите в РИОСВ, РИОСВ изпраща резултатите като база данни в ИАОС.
Териториалното покритие на данните – Благоевградска област.

Основание за събиране на информацията:

 • Закон за водите ДВ бр.67/1999г.;
  Наредба No 1/07.07.2000г. за проучването,ползването и опазването на подземните води;
  Наредба No 2/16.10.2000г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници;
  Наредба No 5/08.11.2000г. за реда и начина за създаване на мрежите и за дейността на Националната система за мониторинг на водите;

Език на оригиналните данни:

 • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

 • Български

Предназначение на информацията:

 • Публичен
 • Предназначена е за предоставяне на национални институции: Изпълнителната агенция по околната среда
 • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Ограничение на достъпа:

 • Няма ограничения

Начин на разпространение и достъп до информацията:

 • Годишен доклад за състоянието на околната среда Благоевград
  Тримесечни и годишни бюлетини на ИАОС
 • Информацията се предоставя по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за достъп до обществената информация. Необходимо е да се напише официално писмо-заявление до Директора на РИОСВ.

Заплащане:

Заплащането на информацията се извършва при условията и по реда на чл.20-22 от Закона за достъп на обществената информация и Заповед № 10 на МФ от 10.01.2001 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида и носителя. Информацията се получава безплатно в случаите по чл.30 и чл.31 от ЗООС.

Технически и географски данни

Формати на наличната информация:

 • Специално разработен софтуер
 • На хартиен носител

Технически спецификации

Географски обхват:

Благоевградска област
1. КЕИ с.Логодаш, общ.Благоевград, с.Логодаж
2. ПС-ПБВ, гр.Симитли
3. Шахтов кладенец, гр.Сандански
4. КЕИ "Бождово", гр.Сандански,
5. КЕИ "Харемибунар", с.Кремен, общ.Банско
6. КЕИ "Тисата", с.Стара Кресна, общ.Кресна
7. Извор, с.Корница, общ.ГоцеДелчев
8. Карстов извор "Язо", община Разлог
9. КЕИ "Кьошка", гр.Разлог, общ.Разлог
10. Тръбен кладенец, гр.Разлог, общ.Разлог
11. Шахтов кладенец, гр.Разлог, общ.Разлогг
12. Първомай - зап. от Петрич
13. Тръбен кладенец, с.Плоски, общ.Сандански
14. Шахтов кладенци , гр.Петрич
15. Сондажен кладенец, гр.Петрич, общ.Петрич
16. КЕИ гр. Петрич
17. КЕИ с.Петрово, общ.Сандански
18. Кладенец, с.Черниче
19. Тръбен кладенец, гр.Хаджидимово, общ.Хаджидимово
20. Извор, с.Лютово, общ.Белица
21. с. Левуново - оранжерии
22. Тръбен кладенец, с.Левуново
23. КЕИ , с.Лешко, общ.Благоевград
24. КЕИ, с.Крупник, общ.Симитли
25. Тръбен кладенец, с.Крупник, общ.Симитли
26. Шахтов кладенец, с.Крупник, общ.Симитли
27. Тръбен кладенец, гр.Гоце Делчев, общ.Гоце Делчев
28. Шахтов кладенец, гр.Гоце Делчев, общ.Гоце Делчев
29. КЕИ "Студена вода", с.Клепало, общ.Струмяни
30. г. Красна гара , Пирин, община Кресна
31. КЕИ "Кучкарника",гр.Кресна, общ.Кресна
32. Извор, с.Ковачевица, общ.Гърмен
33. КЕИ, с.Ореше, общ.Гърмен
34. Сондажен кладенец, с.Долно Спанчево, общ.Петрич
35. КЕИ , с.Добърско, общ.Разлог
36. КЕИ , с.Игралище, общ.Струмяни
37. Извор,с.Буково, общ.Гоце Делчев
38. КЕИ "Шашка река",с.Илинденци, общ.Струмяни
39. Извор, с.Беласица, общ.Петрич
40. Извор,с.Делчево, общ.Гоце Делчев
41. Сондажен кладенец, с. Долна Градешница
42. Сондажен кладенец, с.Долна Градешница, общ.Кресна
43. ПС-ПБВ- тр.кл Благоевград
44. Тръбен кладенец, гр.Благоевград, общ.Благоевград
45. Артезиански кладенец,с.Баничан, общ.Гоце Делчев
46. Извор,с.Бачево, общ.Разлог
47. Сондажен кладенец, с.Бачево, общ.Разлог
48. Тръбен кладенец , с.Мусомища
49. Извор, с.Мусомища, общ.Гоце Делчев

Всички пунктове освен ТК Мосомище; ПС ПБВ гр.Благоевград; ПС ПБВ гр.Симитли; ШК ПС гр.Сандански; ШК ПС гр.Петрич; ТК Ген.Тодоров са включени в НСМОС през 2006 година

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Начини, по които е получена информацията:

Наблюденията, измерванията, вземането, консервирането и изпитванията на проби се извършват съгласно българските стандарти. В случаите, в които липсват български стандарти, дейностите се извършват по утвърдени от министъра на околната среда и водите методи. Изпитванията на проби се извършват от акредитирани лаборатории : Регионална лаборатория – Благоевград към ИАОС и съгласно утвърден Списък на пунктовете за мониторинг на подземни води от НСМОС и график за пробонабиране.

Тип на събираните данни:

Данни, свързани с измерване

Актуализиране на данните:

Периодично

Периодичност на събиране на информацията:

Тримесечно

Период, за който е събрана съответната информация:

Начална дата: 1993 г.

Лице за контакт

Снежина Василева Кръстева-Якимова
Длъжност Началник сектор “Административно-правно и информационно обслужване”
Езици, които владее руски, английски
Град/Село - пощенски код Благоевград -2700
Адрес ул. ”Свобода” №1
Телефон (+359 73) 8314014
Факс (+359 73) 885158
E-mail blriosv@yahoo.com
URL http://riosvbl.org

Актуалност на информацията: Октомври 2019 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.