ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Национална система за мониторинг на околната среда /НСМОС/ Подсистема: “Води”, Функционална подсистема “Повърхностни води”

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Базата данни съдържа информация на показатели , регламентирани в наредба № 5 към Закона за водите от 26 мониторингови пункта за повърхностни течащи води. Базата данни съдържа данни от хидрометрични измервания на 26 мониторингови пункта за повърхностни течащи води. Измервани показатели – температура, активна реакция, разтворен кислород, наситеност с кислород, електропроводимост, биологична потребност от кислород, перманганатна окисляемост, амониев азот, азот нитритен, азот нитратен разтворени вещества, неразтворени вещества, , фосфати , общ фосфор, хлориди, сулфати, тежки метали и пестициди.
Пробовземането, пробоподготовката и анализът на пробите се извършва в Регионалната лабораторията - Благоевград към ИАОС, като анализът за определяне съдържанието на пестициди и тежки метали се извършва в ИАОС.

Основание за събиране на информацията:

 • Закон за водите ДВ бр.67/1999г.;
  Наредба No 2/16.10.2000г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници;
  Наредба No 5/08.11.2000г. за реда и начина за създаване на мрежите и за дейността на Националната система за мониторинг на водите;
  Наредба No 7/08.08.1986г за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води;

Език на оригиналните данни:

 • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

 • Български

Предназначение на информацията:

 • Публичен
 • Предназначена е за предоставяне на национални институции: Изпълнителната агенция по околната среда
 • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Ограничение на достъпа:

 • Няма ограничения

Начин на разпространение и достъп до информацията:

 • Годишен доклад за състоянието на околната среда Благоевград
  Тримесечни и годишни бюлетини на ИАОС
 • Информацията се предоставя по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за достъп до обществената информация. Необходимо е да се напише официално писмо-заявление до Директора на РИОСВ.

Заплащане:

Заплащането на информацията се извършва при условията и по реда на чл.20-22 от Закона за достъп на обществената информация и Заповед № 10 на МФ от 10.01.2001 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида и носителя. Информацията се получава безплатно в случаите по чл.30 и чл.31 от ЗООС.

Технически и географски данни

Технически спецификации

Географски обхват:

Благоевградска област
Поречие на р.Струма; Поречие р.Места

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Начини, по които е получена информацията:

Наблюденията, измерванията, вземането, консервирането и изпитванията на проби се извършват съгласно българските стандарти. В случаите, в които липсват български стандарти, дейностите се извършват по утвърдени от министъра на околната среда и водите методи. Изпитванията на проби се извършват от акредитирани лаборатории : Регионална лаборатория – Благоевград към ИАОС и съгласно утвърден Списък на пунктовете за мониторинг на повърхностни води (течащи и стоящи) от НСМОС и график за пробонабиране.

Тип на събираните данни:

Данни, свързани с измерване

Актуализиране на данните:

Периодично

Периодичност на събиране на информацията:

Ежемесечно

Период, за който е събрана съответната информация:

Начална дата: 1993 г.

Лице за контакт

Снежина Василева Кръстева-Якимова
Длъжност Началник сектор “Административно-правно и информационно обслужване”
Езици, които владее руски, английски
Град/Село - пощенски код Благоевград -2700
Адрес ул. ”Свобода” №1
Телефон (+359 73) 8314014
Факс (+359 73) 885158
E-mail blriosv@yahoo.com
URL http://riosvbl.org

Актуалност на информацията: Октомври 2019 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.