ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Национална система за мониторинг на околната среда - НСМОС, „Информационна система за разрешителни и мониторинг при управление на водите“

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Базата данни съдържа информация от разрешителните за заустване: за водния обект, в който се заустват отпадъчните води, мястото за заустване, географските координати на мястото на заустване, количеството на заустените отпадъчни води, химическото състояние на заустените отпадъчни води.
Териториалното покритие на данните – Благоевградска област и община Рила и община Кочериново от Кюстендилска област.

Основание за събиране на информацията:

 • Закон за водите (ДВ, бр. 67/1999 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.61 от 2 Август 2019г.
 • Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите ( ДВ, бр.34/29.04.2011 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.20 от 15 Март 2016г.);
 • Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г., посл. изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2019г.

Език на оригиналните данни:

 • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

 • Български

Предназначение на информацията:

 • Публичен
 • Предназначена е за предоставяне на национални институции: МОСВ, ИАОС, БД, РИОСВ
 • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Ограничение на достъпа:

 • Няма ограничения

Начин на разпространение и достъп до информацията:

 • Чрез интернет - http://eea.government.bg/wp/register/
 • Годишен доклад за състоянието на околната среда – Благоевград
 • Годишен отчет на РИОСВ-Благоевград
 • Информацията се предоставя по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за достъп до обществената информация. Необходимо е да се напише официално писмо-заявление до Директора на РИОСВ.

Заплащане:

Заплащането на информацията се извършва при условията и по реда на чл.20-22 от Закона за достъп на обществената информация и Заповед № 10 на МФ от 10.01.2001 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида и носителя. Информацията се получава безплатно в случаите по чл.30 и чл.31 от ЗООС.

Технически и географски данни

Технически спецификации

Географски обхват:

Общини Благоевград, Симитли, Кресна, Сандански, Петрич, Хаджидимово, Гоце Делчев, Гърмен, Банско, Разлог, Белица и Якоруда в област Благоевград и общини Кочериново и Рила в област Кюстендил

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Начини, по които е получена информацията:

Всяка година РИОСВ изготвя годишен план за контролната дейност, който се утвърждава от МОСВ.
РИОСВ предлага на ИАОС списък на обектите, подлежащи на задължителен контрол, който се утвърждава от Министъра на околната среда и водите и се изпълняват от РИОСВ и Регионалните лаборатории (РЛ) на ИАОС.
По сигнали на граждани, предписания на МОСВ и Директори на РИОСВ се извършват допълнително измервания и контролни проверки.
Информацията за извършения мониторинг се съхранява в РИОСВ и в ИАОС.

Тип на събираните данни:

Данни, свързани с измерване

Актуализиране на данните:

Периодично

Периодичност на събиране на информацията:

Друго - след извършване на контрола

Период, за който е събрана съответната информация:

Начална дата: 2019 г. Крайна дата: м. октомври, 2019 г.

Лице за контакт

Людмила Борисова Хаджиева
Длъжност главен експерт в дирекция “Контрол на околната среда”
Езици, които владее руски, английски, френски
Град/Село - пощенски код Благоевград -2700
Адрес ул. ”Свобода” №1
Телефон (+359 73) 8314015
Факс (+359 73) 885158
E-mail blriosv@yahoo.com
URL http://riosvbl.org

Спаска Кирилова Соколова
Длъжност главен експерт в дирекция “Контрол на околната среда”
Езици, които владее руски, английски
Град/Село - пощенски код Благоевград -2700
Адрес ул. ”Свобода” №1
Телефон (+359 73) 8314025
Факс (+359 73) 885158
E-mail blriosv@yahoo.com
URL http://riosvbl.org

Актуалност на информацията: Октомври 2019 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.