ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен


гр. Плевен - 5800
улица: “Александър Стамболийски” 1А
Телефон: 359 64801 772
Факс: +359 64806951, +359 64800711
Е-mail: office@riew-pleven.org
http://www.riew-pleven.org/


Отпадъци

Биологичното разнообразие и защитените територии

Води

ОВОС

Контрол/Санкции

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2021 © ИАОС