ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Национална система за екологичен мониторинг (НАСЕМ), подсистема „Контрол качеството на атмосферния въздух – Автоматични станции за контрол качеството на атмосферния въздух - тип SFI

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

База данни, съдържаща измерванията от автоматичния стационарен пункт в кв. „Възраждане” - гр. Русе и протоколи от измерванията на мобилната автоматична станция за контрол качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ – Русе.

Основание за събиране на информацията:

 • Закон за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2009 г.)
 • Наредба № 7 от 3.05.1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 14.05.1999 г., в сила от 1.01.2000 г.).
 • Инструкция за разработване на програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества, в районите за управление и оценка на качеството на атмосферния въздух, в които е налице превишаване на установените норми, утвърдена със Заповед №РД-996/20.12.2001 г. на МОСВ (и Приложение).
 • Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 58 от 30.07.2010 г.)
 • Конвенции и произтичащите от тях задължения - напр. Конвенцията от Орхус и др.
 • Закон за ратифициране на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (oбн., ДВ, бр. 72 от 25.07.2002 г.).

Език на оригиналните данни:

 • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

 • Български

Предназначение на информацията:

 • Публичен
 • Предназначена е за предоставяне на национални институции: МОСВ, ИАОС
 • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Начин на разпространение и достъп до информацията:

 • Информацията се предоставя по реда на Закона за достъп до обществена информация. Необходимо е да се напише официално писмо-заявление до Директора на РИОСВ. Разходите за предоставяне на информация са определени в Заповед № ЗМФ-1472/29.09.2011 г. за определяне на нормативи за разходи при предоставяне на обществена информация (обн., ДВ, бр.98/13.12.2011 г.)

Технически и географски данни

Измервани показатели, мерни единици, методики на измерване:

Показатели и единици: - Серен диоксид, азотни оксиди, озон, въглероден оксид, фини прахови частици (РМ10), бензен, фини прахови частици (ФПЧ 2.5) и стандартен набор от МТО параметри (посока и скорост на вятъра, температура, влажност, налягане, слънчева активност),

Мерни единици: - mg/m3, µg/m3

Методики на измерване: - БДС и утвърдени от МОСВ методики

Описание на измервателни уреди: - Автоматични средства за измерване и анализ за пробонабиране

Формати на наличната информация:

 • MS Office - Word, Excell
 • Специално разработен за съответната база данни софтуер - Програмен продукт, разработен в ИАОС за работа с база данни - Dbase и Sybase
 • На хартиен носител
 • База данни - Oracle, Sybase, Informix

Географски обхват:

Области Русе, Разград и Силистра

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Начини, по които е получена информацията:

автоматизирана система за екологичен мониторинг

Тип на събираните данни:

Данни, свързани с измерване

Актуализиране на данните:

Еднократно

Периодичност на събиране на информацията:

Ежедневно

Период, за който е събрана съответната информация:

Крайна дата - 31.10.2018 г.

Лице за контакт

Длъжност Директор на дирекция
Езици, които владее
Град/Село - пощенски код Град Русе - 7000
Адрес бул. „Придунавски” № 20
Телефон 082/ 820 772, 082 820 774
/+359 82 820 772, +359 82 820 774/
Факс 082/ 820 779
E-mail riosv@riosv-ruse.org
URL http://www.riosv-ruse.org

Актуалност на информацията: Октомври 2018 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.