ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Решение по ОВОС

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Описание на физическите характеристики на инвестиционното предложение, на производствения процес, вида и количеството на очакваните отпадъци и емисии, значимост на въздействията върху околната среда. Характеристика на околната среда, в която ще се реализира инвестиционното предложение и прогноза на въздействието, мерки за изпълнение с цел предотвратяване или намаляване на отрицателните въздействия.

Основание за събиране на информацията:

 • Закон за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002 г., попр. ДВ. бр.98 от 18 Октомври 2002 г., ...., изм. ДВ. бр. 81/2016 г., изм. ДВ. бр. 76/2017 г.);
 • Наредба за услвията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003 г.... изм. и доп. ДВ. бр.12/2016 г.).

Език на оригиналните данни:

 • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

 • Български

Предназначение на информацията:

 • Публичен
 • Предназначена е за предоставяне на национални институции: МОСВ
 • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Начин на разпространение и достъп до информацията:

 • Чрез интернет - http://www.moew.government
 • http://www1.government.bg/ras
 • Решенията по ОВОС – в регистър с база данни за процедурите по ОВОС, поставяне на информационно табло в сградата на РИОСВ, в съответната община, кметство и в публичния регистър на МОСВ.
 • Информацията се разпространява съгласно Закона за предоставяне на информация
 • Информацията се предоставя по реда на Закона за достъп до обществена информация. Необходимо е да се напише официално писмо-заявление до Директора на РИОСВ. Разходите за предоставяне на информация са определени в Заповед № ЗМФ-1472/29.09.2011 г. за определяне на нормативи за разходи при предоставяне на обществена информация (обн., ДВ, бр.98/13.12.2011 г.)

Технически и географски данни

Формати на наличната информация:

 • На електронен носител от януари 2003 г.
 • На хартиен и електронен носител

Географски обхват:

Области Русе, Разград и Силистра

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Актуализиране на данните:

Еднократно

Периодичност на събиране на информацията:

Еднократно

Период, за който е събрана съответната информация:

Крайна дата - 31.10.2017 г.

Лице за контакт

Длъжност Директор на дирекция
Езици, които владее
Град/Село - пощенски код Град Русе - 7000
Адрес бул. „Придунавски” № 20
Телефон 082/ 820 772, 082 820 774
/+359 82 820 772, +359 82 820 774/
Факс 082/ 820 779
E-mail riosv@riosv-ruse.org
URL http://www.riosv-ruse.org

Актуалност на информацията: Октомври 2017 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.