ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Национална система за мониторинг на околната среда (НСМОС), Подсистема - Локална база данни - „Почви и тежки метали”

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Базата данни съдържа: географски координати на пунктовете за пробонабиране

Основание за събиране на информацията:

  • Закон за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91 от 25 септември 2002 г., попр. ДВ. бр.98 от 18 октомври 2002 г., ...., изм. ДВ. бр.53 от 26 юни 2018 г.);
  • Закон за почвите (Обн. ДВ. бр.89 от 6 ноември 2007 г., изм. бр. 92, 22.11.2001 г., изм. ДВ бр. 66/2013 г.)

Език на оригиналните данни:

  • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

  • Български

Предназначение на информацията:

  • Публичен
  • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Начин на разпространение и достъп до информацията:

  • Информацията се предоставя по реда на Закона за достъп до обществена информация. Необходимо е да се напише официално писмо-заявление до Директора на РИОСВ. Разходите за предоставяне на информация са определени в Заповед № ЗМФ-1472/29.09.2011 г. за определяне на нормативи за разходи при предоставяне на обществена информация (обн., ДВ, бр.98/13.12.2011 г.)

Технически и географски данни

Формати на наличната информация:

  • MS Office - Word, Excell

Географски обхват:

Области Русе, Разград и Силистра

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Тип на събираните данни:

Данни, свързани с измерване

Актуализиране на данните:

Периодично

Периодичност на събиране на информацията:

Годишно

Период, за който е събрана съответната информация:

Начална дата 2003 г.; Крайна дата - 31.10.2018 г.

Лице за контакт

Длъжност Директор на дирекция
Езици, които владее
Град/Село - пощенски код Град Русе - 7000
Адрес бул. „Придунавски” № 20
Телефон 082/ 820 772, 082 820 774
/+359 82 820 772, +359 82 820 774/
Факс 082/ 820 779
E-mail riosv@riosv-ruse.org
URL http://www.riosv-ruse.org

Актуалност на информацията: Октомври 2018 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.