ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

База данни за отпадъчните води, заустващи в канализационните мрежи на населените места

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Базата данни съдържа информация за изпитваните показатели в съответствие с определените индивидуални емисионни ограничения, посочени в договорите за заустване в канализационните мрежи

Основание за събиране на информацията:

  • ЗАКОН за водите Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., изм., ДВ,бр. 12 от 3.02.2017 г.
  • Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри. (ДВ, бр. 51, 20.06.2014 г.).

Език на оригиналните данни:

  • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

  • Български

Предназначение на информацията:

  • Публичен
  • Предназначена е за предоставяне на национални институции: МОСВ, Изпълнителна агенция по околната среда, Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район”
  • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Начин на разпространение и достъп до информацията:

  • Информацията се предоставя по реда на Закона за достъп до обществена информация. Необходимо е да се напише официално писмо-заявление до Директора на РИОСВ. Разходите за предоставяне на информация са определени в Заповед № ЗМФ-1472/29.09.2011 г. за определяне на нормативи за разходи при предоставяне на обществена информация (обн., ДВ, бр.98/13.12.2011 г.)

Технически и географски данни

Формати на наличната информация:

  • На хартиен носител

Географски обхват:

Области Русе, Разград и Силистра

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Тип на събираните данни:

Данни, свързани с измерване

Периодичност на събиране на информацията:

годишно

Период, за който е събрана съответната информация:

Крайна дата - 31.10.2017 г.

Лице за контакт

Длъжност Директор на дирекция
Езици, които владее
Град/Село - пощенски код Град Русе - 7000
Адрес бул. „Придунавски” № 20
Телефон 082/ 820 772, 082 820 774
/+359 82 820 772, +359 82 820 774/
Факс 082/ 820 779
E-mail riosv@riosv-ruse.org
URL http://www.riosv-ruse.org

Актуалност на информацията: Октомври 2017 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2016 © ИАОС

Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.