ExEA MoEW EEA

Лични средства

Mapping Europe's environmental future: understanding the impacts of global megatrends at the national level/ Очертаване бъдещето на европейската околната среда: разбиране на въздействията на глобалните мегатрендове на национално ниво
15 февруари 2017

Този доклад поставя логиката за идентифициране на последиците от глобалните мегатрендове на национално, регионално и европейско ниво и има за цел да осигури вдъхновение за членовете и коопериращите страни на ЕАОС да предприемат собствени национални проучвания. Също така описва контекста и причините за важността на разбирането на глобалните трендове,  като за тази цел  предлага и съответни  методи.

 
Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016/ Изменение на климата, въздействия и уязвимост в Европа през 2016 г.
25 януари 2017

Този доклад е оценка, базирана на индикатори, за минало и прогнозно изменение на климата и неговото въздействие върху екосистемите и обществото. Той също така разглежда обществената уязвимост към тези въздействия, разработването на адаптационни политики и познание. Това е четвъртият доклад, посветен на изменението на климата, въздействия и уязвимост, който се публикува на всеки четири години. Изданието цели да окаже подкрепа на изпълнението и преразглеждането на Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата 2013 (през 2018 г.) и развитието на националните и транснационалните стратегии и планове за адаптация.

  

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС