ExEA MoEW EEA

Лични средства

 

European Bathing Water Quality in 2018/ Качество на водите за къпане в Европа през 2018 г

06 юни 2019  

Докладът оценява качеството на водите за къпане през 2018 г., като посочва къде се очаква качеството им да бъде добро и през 2019 г. Изготвен е въз основа на информация от над 21 000 водни тела за къпане в 28-те държави-членки на ЕС. Включва също водните тела за къпане в Албания и Швейцария. Докладът е съвместна разработка на Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) и Европейската комисия.

 

 

 

Preventing plastic waste in Europe/ Предотвратяване на пластмасовите отпадъци в Европа

03 юни 2019 

Докладът преглежда политиките в Европа за предотвратяване на отпадъците, с акцент върху начина, по който третират въпроса за пластмасите и пластмасовите отпадъци.

 

 

 

 

 

 

Natural capital accounting in support of policymaking in Europe/ Отчитане на природния капитал в подкрепа на разработването на политики в Европа

22 май 2019 

Поддържането на „естествения капитал“, т.е. екосистемите и услугите, които те предоставят, е от основно значение за икономическата дейност и благосъстоянието на човека. Следователно необходимостта от опазване и увеличаване на природния капитал е важна цел в европейската Стратегия за биологичното разнообразие до 2020 г. и Седмата програма за действие в областта на околната среда. Подходите за измерване на запасите от природни ресурси, които водят до ползи като естествен капитал, придобиха значително въздействие през последните десетилетия. Чрез предоставянето на редовни, обективни данни, които са съвместими с по-широки статистически данни, отчитането на природния капитал може да предостави фундаменталната доказателствена база, необходима за информиране на икономическите и екологичните решения, които дават резултати за тези амбиции за природен капитал.

 

 

  

Contaminants in Europe's seas / Замърсители в европейските морета

15 май 2019

Преминаване към чиста, нетоксична морска среда. Тази оценка представлява първи опит да се направи карта на замърсените „проблемни зони“ и „непроблемни зони“ в мащабите на европейските морета, като същевременно се проучва дали Европа е нарушила някои от тенденциите за дълго установени опасни вещества.


 

 

 

 

 

Monitoring CO2 emissions from new passenger cars and vans in 2017/ Мониторинг на емисиите на CO2 от нови леки автомобили и микробуси през 2017 г.

04 април 2019

Настоящият доклад представя данни за нов леки автомобили, регистрирани в Европа в съответствие с Регламент (ЕО) №443/2009 на ЕС и данни за нови леки търговски превозни средства, регистрирани в Европа в съответствие с Регламент (ЕС) № 510/2011.


 

 

 


 

 

 Industrial waste water treatment – pressures on Europe's environment / Пречистване на промишлени отпадъчни води - натиск върху околната среда в Европа

20 март 2019 

Този доклад анализира последните данни за промишлени емисии директно във водните обекти, както и към канализационните системи и към градските пречиствателни станции. Анализът се фокусира върху последната информация за 2016 г., когато около 3 600 промишлени съоръжения са докладвали поне едно пряко или непряко изпускане на замърсители във водата към базата данни E-PRTR.

 

 

 

 

 

Europe's urban air quality  re-assessing implementation challenges in cities/ Качество на въздуха в европейските градове - оценка на предизвикателствата за изпълнение

18 март 2019 

Този доклад анализира изпълнението на европейското законодателство в областта на качеството на въздуха в градовете и идентифицира някои от причините отвъд постоянните проблеми за качеството на въздуха в европейските градове. Той е изготвен в сътрудничество с 10 града, участващи в пилотен проект за въздуха през 2013 г.: Антверпен (Белгия), Берлин (Германия), Дъблин (Ирландия), Мадрид (Испания), Малмьо (Швеция), Милано (Италия), Париж (Франция), Пловдив (България), Прага (Чехия) и Виена (Австрия).

 

 

 

 

 

Mapping Europe's Ecosystems/ Картографиране на европейските екосистеми 

27 февруари 2019 

Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. призовава държавите членки да изготвят картографиране и оценка на екосистемите и техните услуги (MAES, Maes et al., 2013). Като такава, европейска оценката на екосистемите беше направена, за да осигури хармонизирана информация за състоянието на екосистемите и биоразнообразието и техния капацитет за предоставяне на екосистемни услуги. Оценката ще предостави данни за окончателната оценка на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие през 2020 г. Този доклад представя настоящия напредък в картографирането на общите типове екосистеми и свързаните с тях местообитания на европейско ниво.

 


 

 

Unequal exposure and unequal impacts: social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures in Europe/ Неравномерно излагане и неравномерно въздействие: социална уязвимост по отношение на замърсяването на въздуха, шума и екстремните температури в Европа

04 февруари 2019

Докладът насочва вниманието към тесните връзки между социалните и екологичните проблеми в Европа. Необходими са целенасочени действия за по-добра защита на бедните, възрастните хора и децата от екологични опасности като замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване и екстремните температури, особено в източните и южните региони на Европа. В публикувания днес доклад на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) се предупреждава, че здравето на най-уязвимите граждани на Европа остава непропорционално засегнато от тези опасности въпреки общото подобрение на качеството на околната среда в Европа. Разпространението на тези заплахи за околната среда и въздействията им върху здравето на човека отразяват разликите в равнището на доходите, безработицата и образованието в Европа.


 

 

 

Fluorinated greenhouse gases 2018/ Флуорсъдържащи парникови газове 2018

19 декември 2018 

Данни, докладвани от дружествата за производството, вноса, износа и унищожаването на флуорсъдържащипарникови газове в Европейския съюз, 2007-2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ) за 2018 г.


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ) за 2018 г.


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС