ExEA MoEW EEA

Лични средства

 

Drivers of change of relevance for Europe's environment and sustainability/ Двигатели на промяната, свързана с околната среда в Европа и устойчивостта

19 май 2020    

Докладът се базира на опита на ЕАОС и Eionet, и представя синтез на глобални и европейски мегатренди с илюстрации на ключови нововъзникващи тенденции, непредвидими фактори и неясноти. Има за цел да информира за текущи, възникващи и потенциални развития, да повиши осведомеността и да допринесе за разпространението на прогнозно мислене.


 

  

 

 

 

Размисли върху амбициите на Европа за неутралност по отношение на климата по време на епидемията с COVID-19 

24 април 2020    

Европейските държави предприемат драстични мерки за ограничаване на въздействието от Covid-19 върху здравето на европейските граждани и икономиката. Подобни кризи обикновено оказват преки и сериозни въздействия върху цялото население и икономиката. Предвид потенциала на епидемията да засегне важни сектори на икономиката, се очаква кризата, предизвикана от коронавируса, да намали някои от въздействията на икономическите дейности върху околната среда и климата. От друга страна, Европейският съюз е поел ангажимент да трансформира икономиката си и да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г., но съвсем не чрез големи и внезапни сътресения, свързани с изключително високи разходи за обществото. Европейският зелен пакт и неотдавна предложеният Европейски законодателен акт в областта на климата предвиждат необратимо и постепенно намаляване на емисиите, като същевременно се гарантира справедлив преход, подпомагащ засегнатите лица..

 

 

 

 

Is Europe living within the limits of our planet?/ Живее ли Европа според лимита на нашата планета?  

17 април 2020    

Съвместният доклад на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) и Швейцарската федерална служба по околна среда (FOEN) изследва два ключови въпроса, свързани с дългосрочните амбиции на Европа за околната среда и климата: как да се определи „безопасно работно пространство“ в Европа и дали екологичният отпечатък на Европа в момента е по-малък или по-голям от прогнозираното „безопасно работно пространство ". Проучването изследва различни начини за определяне на дела на Европа в глобалното „безопасно работно пространство“ и показва, че Европа все още не живее в тези граници.

 

 

 

 

 

Have your say on EEA-Eionet Strategy/ Обществено обсъждане на ЕАОС/ Eionet стратегия 2021-2030 г.

15 април 2020   

Европейската агенция по околна среда и нейната мрежа за информация и наблюдение разработват съвместната си стратегия за периода 2021-2030 г. Това десетилетие ще играе решаваща роля за определяне и насочване на пътя на Европа към устойчивост. Последните развития в обществената осведоменост и технологии предлагат забележителни възможности за създаване на знания, създаване на политики и работа в мрежа. Стратегията има за цел да използва тези възможности и да гарантира, че европейските политици и обществеността имат най-добрите налични знания за състоянието на околната среда в Европа, за да могат да вземат информирани решения. Настоящият проект на стратегията е достъпен за обществено обсъждане.

При разработването на стратегията бяха идентифицирани редица дейности, при които ЕАОС планира да положи допълнителни усилия (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EEA-Eionet-strategy-2021-2030). За да предостави най-новите научно обосновани знания, ЕАОСсъщо така планира да подобри сътрудничеството си с голям брой институции-партньори. В този контекст, ЕАОС ще се радва на отзиви до 15 април относно идентифицирането на важните дейности. Предложенията ще помогнат ЕАОС да подобри своята работа - как да създава и споделя знания и през следващото десетилетие. 


 

Resource efficiency and the circular economy in Europe 2019/ Ресурсна ефективност и кръговата икономика в Европа 2019 г.

01 април 2020   

Преглед на политиките, способите и целите на 32-те европейски държави.

 

 

 

 

 

 

 

 Air pollution goes down as Europe takes hard measures to combat coronavirus / Замърсяването на въздуха намалява, след предприетите от Европа твърди мерки за борба с коронавируса

25 март 2020  

Данните на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) потвърждават големи понижения в концентрациите на замърсителите на въздуха - по-специално концентрациите на азотен диоксид (NO2) - до голяма степен поради намаления трафик и други дейности, особено в големите градове, които са подложени на мерки за социално дистанциране. На някои места концентрациите са намалели наполовина. ЕАОС получава данни на всеки час от около 3000 станции за наблюдение на качеството на въздуха в европейските страни.

 

 

 

 

 

 

Assessing air quality through citizen science / Оценка на качеството на въздуха според гражданите

12 март 2020  

Заинтересоваността на хората относно замърсяването на въздуха и свързаните с него рискове за здравето им и това на децата им нараства значително през последните години, като често се информират от местни или национални кампании, ръководени от неправителствени организации (НПО), както и от медиите. В някои страни групи от заинтересовани граждани, често подкрепяни от НПО, са предприели съдебни действия, касаещи чистотата на въздуха и съдилищата са се произнесли на няколко инстанции в подкрепа на правото им на чист въздух.

 

 

 

 

 

 

National action across all sectors needed to reach greenhouse gas Effort Sharing targets/ Национални действия във всички сектори, необходими за постигане на целите за споделяне на усилията за  парниковите газове

10 март 2020     

Законодателството на ЕС относно споделянето на усилията обхваща емисии от широк спектър от сектори, като автомобилен транспорт, отопление и охлаждане на жилищни и търговски сгради, селско стопанство и малки индустрии. Тези сектори имат значително различни източници на емисии и потенциали за редуциране. Намаляването на тези емисии за постигане на националните цели изисква диверсифициран и добре адаптиран микс от политики на национално ниво. След докладваните през м. март 2019 г. голям брой планирани политики и мерки съгласно Регламента относно механизма за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове, държавите-членки на ЕС и Обединеното кралство трябва да ги изпълнят изцяло, за да може ЕС да изпълни своите цели за декарбонизация. Този брифинг предоставя актуален преглед на секторните тенденции, прогнозите за емисиите на парникови газове и планираните политики и мерки в секторите за споделяне на усилията на ЕС.

 

 

 

 

Environmental noise in Europe — 2020 / Шумът в околната среда в Европа - 2020 г.

05 март 2020     

Този доклад представя най-новите налични данни за излагането на шум в Европа и квалифицира свързаните с това въздействия върху здравето и върху екосистемите. Също така се прави оценка на предприетите действия за намаляване на излагането на шум.

 Коментар: - Информация за шума в България

 

 

 

 

 

Fluorinated greenhouse gases 2019/ Флуорсъдържащи парникови газове 2019

04 февруари 2020     

Данни, докладвани от компании за производство, внос, износ, унищожаване и използване на суровините на флуорсъдържащите парникови газове в Европейския съюз, 2007-2018 г.


 

 

 

 

 

 

 The first and last mile - the key to sustainable urban transport / Първата и последната миля - ключът към устойчив градски транспорт

03 февруари2020      

Доклад за транспорта и околната среда (TERM) 2019. Всички градове са изправени пред предизвикателството да разработят и предоставят ефективна, здравословна и екологична мобилност. Жителите на градовете са изложени по-често на замърсяване на въздуха, шум и интензивен трафик. Градовете също са основен източник на емисии от парникови газове, които допринасят за изменението на климата. Голяма част от тези емисии се дължи на транспорта.


 

 

 

 

    

Construction and demolition waste: challenges and opportunities in a circular economy/ Отпадъци от строителство и разрушаване: предизвикателства и възможности за кръговата икономика 

16 януари 2020      

Отпадъците от строителството и разрушаването (C&DW) обхващат най-големия поток от отпадъци в ЕС с относително стабилни количества, произведени във времето и високи проценти на оползотворяване. Въпреки че това може да навежда на мисълта, че строителният сектор е силно кръгов, контролът върху практиките за управление на отпадъците разкрива, че оползотворяването на C&DW се основава до голяма степен на операции по запълване и нискокачествено оползотворяване, като например използването на рециклирани инертни материали в пътни под-бази. Този брифинг разглежда как, вдъхновените от кръговата икономика действия, могат да помогнат за постигане на целите на политиката за отпадъци, а именно предотвратяване на депонирането им и увеличаване както на количеството, така и на качеството на рециклирането на C&DW, като същевременно се намаляват опасните вещества в тях.

 

 

  

 

Western Balkan Countries - 20 years of cooperation with the EEA / Страните от Западните Балкани -20 години сътрудничество с ЕАОС 

9 януари 2020     

Тази публикация представя кратък преглед на ключовите развития и постижения на сътрудничеството на страните от Западните Балкани с ЕАОС през последните 20 години както и перспективите, които ЕАОС начерта при отбелязването на своята 25-годишнина. Докладът е възможност на партньорите от Западните Балкани да опишат развитието си от тяхната гледна точка.

 

 

 

 

 

 

 

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС