ExEA MoEW EEA

Лични средства

 

Resource efficiency and the circular economy in Europe 2019/ Ресурсна ефективност и кръговата икономика в Европа 2019 г.

01 април 2020   

Преглед на политиките, способите и целите на 32-те европейски държави.

 

 

 

 

 

 

 

 Air pollution goes down as Europe takes hard measures to combat coronavirus / Замърсяването на въздуха намалява, след предприетите от Европа твърди мерки за борба с коронавируса

25 март 2020  

Данните на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) потвърждават големи понижения в концентрациите на замърсителите на въздуха - по-специално концентрациите на азотен диоксид (NO2) - до голяма степен поради намаления трафик и други дейности, особено в големите градове, които са подложени на мерки за социално дистанциране. На някои места концентрациите са намалели наполовина. ЕАОС получава данни на всеки час от около 3000 станции за наблюдение на качеството на въздуха в европейските страни.

 

 

 

 

 

 

Assessing air quality through citizen science / Оценка на качеството на въздуха според гражданите

12 март 2020  

Заинтересоваността на хората относно замърсяването на въздуха и свързаните с него рискове за здравето им и това на децата им нараства значително през последните години, като често се информират от местни или национални кампании, ръководени от неправителствени организации (НПО), както и от медиите. В някои страни групи от заинтересовани граждани, често подкрепяни от НПО, са предприели съдебни действия, касаещи чистотата на въздуха и съдилищата са се произнесли на няколко инстанции в подкрепа на правото им на чист въздух.

 

 

 

 

 

 

National action across all sectors needed to reach greenhouse gas Effort Sharing targets/ Национални действия във всички сектори, необходими за постигане на целите за споделяне на усилията за  парниковите газове

10 март 2020     

Законодателството на ЕС относно споделянето на усилията обхваща емисии от широк спектър от сектори, като автомобилен транспорт, отопление и охлаждане на жилищни и търговски сгради, селско стопанство и малки индустрии. Тези сектори имат значително различни източници на емисии и потенциали за редуциране. Намаляването на тези емисии за постигане на националните цели изисква диверсифициран и добре адаптиран микс от политики на национално ниво. След докладваните през м. март 2019 г. голям брой планирани политики и мерки съгласно Регламента относно механизма за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове, държавите-членки на ЕС и Обединеното кралство трябва да ги изпълнят изцяло, за да може ЕС да изпълни своите цели за декарбонизация. Този брифинг предоставя актуален преглед на секторните тенденции, прогнозите за емисиите на парникови газове и планираните политики и мерки в секторите за споделяне на усилията на ЕС.

 

 

 

 

Environmental noise in Europe — 2020 / Шумът в околната среда в Европа - 2020 г.

05 март 2020     

Този доклад представя най-новите налични данни за излагането на шум в Европа и квалифицира свързаните с това въздействия върху здравето и върху екосистемите. Също така се прави оценка на предприетите действия за намаляване на излагането на шум.

 Коментар: - Информация за шума в България

 

 

 

 

 

Fluorinated greenhouse gases 2019/ Флуорсъдържащи парникови газове 2019

04 февруари 2020     

Данни, докладвани от компании за производство, внос, износ, унищожаване и използване на суровините на флуорсъдържащите парникови газове в Европейския съюз, 2007-2018 г.


 

 

 

 

 

 

 The first and last mile - the key to sustainable urban transport / Първата и последната миля - ключът към устойчив градски транспорт

03 февруари2020      

Доклад за транспорта и околната среда (TERM) 2019. Всички градове са изправени пред предизвикателството да разработят и предоставят ефективна, здравословна и екологична мобилност. Жителите на градовете са изложени по-често на замърсяване на въздуха, шум и интензивен трафик. Градовете също са основен източник на емисии от парникови газове, които допринасят за изменението на климата. Голяма част от тези емисии се дължи на транспорта.


 

 

 

 

    

Construction and demolition waste: challenges and opportunities in a circular economy/ Отпадъци от строителство и разрушаване: предизвикателства и възможности за кръговата икономика 

16 януари 2020      

Отпадъците от строителството и разрушаването (C&DW) обхващат най-големия поток от отпадъци в ЕС с относително стабилни количества, произведени във времето и високи проценти на оползотворяване. Въпреки че това може да навежда на мисълта, че строителният сектор е силно кръгов, контролът върху практиките за управление на отпадъците разкрива, че оползотворяването на C&DW се основава до голяма степен на операции по запълване и нискокачествено оползотворяване, като например използването на рециклирани инертни материали в пътни под-бази. Този брифинг разглежда как, вдъхновените от кръговата икономика действия, могат да помогнат за постигане на целите на политиката за отпадъци, а именно предотвратяване на депонирането им и увеличаване както на количеството, така и на качеството на рециклирането на C&DW, като същевременно се намаляват опасните вещества в тях.

 

 

  

 

Western Balkan Countries - 20 years of cooperation with the EEA / Страните от Западните Балкани -20 години сътрудничество с ЕАОС 

9 януари 2020     

Тази публикация представя кратък преглед на ключовите развития и постижения на сътрудничеството на страните от Западните Балкани с ЕАОС през последните 20 години както и перспективите, които ЕАОС начерта при отбелязването на своята 25-годишнина. Докладът е възможност на партньорите от Западните Балкани да опишат развитието си от тяхната гледна точка.

 

 

 

 

 

 

 

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС