ExEA MoEW EEA

Лични средства

Different emission estimates by EU bodies/institutions/ Променена оценка на емисии от органите на ЕС
 
04 май 2017

Целта на настоящия документ е да предаде ключовите аспекти от оценките на емисии на парникови газове, които се публикуват периодично от органите на ЕС. Всяка година през май се извършва актуализация на документа със съвместното усилие на четири институции: Главна дирекция „Климатични действия“ на ЕК, Съвместен изследователски център, Евростат и Европейска агенция по околна среда (която координира крайния продукт).

 

 
Managing exposure to noise in Europe/ Управление на излагането на шум в Европа
 
25 април 2017

Шумовото замърсяване представлява висок риск за човешкото здраве. Този брифинг представя актуализирани оценки за броя на хората, изложени на шумово замърсяване в Европа. Той също така предоставя ново резюме на мерките, използвани в държавите-членки за управление на шума. Трафикът остава основен източник на шум в околната среда: най-малко 100 милиона души са изложени на нива на шум, които надвишават допустимите норми на Европейския съюз за шумово замърсяване.

Акценти

 

 

 

Renewable energy in Europe 2017: recent growth and knock-on effects/ Възобновяема енергия в Европа за 2017 г.: настоящ растеж и последващи ефекти

03 април 2017

Справянето с климатичните промени изисква дългосрочен отговор на глобално ниво за всички икономически сектори. Парижкото споразумение от 2015 г. осигурява рамка за ограничаване на глобалното затопляне до под 2 градуса по Целзий от прединдустриалните нива, както и за продължаващи усилия за ограничаване му до 1.5 градуса по Целзий. В началото на този процес ЕС прие амбициозни и обвързващи цели за климата и енергетиката за 2020 и 2030 г. Страните-членки си поставиха стратегическа цел за създаването на енергиен съюз, който цели да осигури достъпна, сигурна и устойчива енергия (Европейски съвет, 2014) и който да води стратегически далновидна политика за климата (Европейски съвет, 2015). Последният пакет от законови мерки, приет от ЕК през ноември 2016 г., има за цел да консолидира националните усилия за   климатични и енергийни промени и да улесни предаването на целите за 2030 г. за климата, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Този доклад предоставя информация за прогреса във ВЕИ сектора през 2014 г. на европейско и национално ниво.

 
Financing urban adaptation to climate change/ Финансиране на приспособяването на градовете към промените в климата
27 февруари 2017

Общините в Европа все по-често признават необходимостта от приспособяване към изменението на климата и са започнали да предприемат различни мерки. Посрещането на разходите за мерки за приспособяване към промените в климата, обаче, е голямо предизвикателство. Общините са открили иновативни начини за преодоляване на това предизвикателство и са започнали изпълнението им. Тези решения могат да се отнасят и за други градове или по – малки общини, а примери са събрани и представени в това издание като вдъхновение. Докладът предлага поглед върху научените уроци, предвид най-успешните подходи, срещаните и преодолените трудности и ключовите фактори за успеха във финансирането на местни дейности за приспособяване.

Коментар за България

 

 
Mapping Europe's environmental future: understanding the impacts of global megatrends at the national level/ Очертаване бъдещето на европейската околната среда: разбиране на въздействията на глобалните мегатрендове на национално ниво
15 февруари 2017

Този доклад поставя логиката за идентифициране на последиците от глобалните мегатрендове на национално, регионално и европейско ниво и има за цел да осигури вдъхновение за членовете и коопериращите страни на ЕАОС да предприемат собствени национални проучвания. Също така описва контекста и причините за важността на разбирането на глобалните трендове,  като за тази цел  предлага и съответни  методи.

 
Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016/ Изменение на климата, въздействия и уязвимост в Европа през 2016 г.
25 януари 2017

Този доклад е оценка, базирана на индикатори, за минало и прогнозно изменение на климата и неговото въздействие върху екосистемите и обществото. Той също така разглежда обществената уязвимост към тези въздействия, разработването на адаптационни политики и познание. Това е четвъртият доклад, посветен на изменението на климата, въздействия и уязвимост, който се публикува на всеки четири години. Изданието цели да окаже подкрепа на изпълнението и преразглеждането на Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата 2013 (през 2018 г.) и развитието на националните и транснационалните стратегии и планове за адаптация.

  

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС