ExEA MoEW EEA

Лични средства

 

Air quality in Europe - 2020 report/ Качество на въздуха в Европа — доклад за 2020 г.

23 ноември2020    

Докладът за качеството на въздуха в Европа предоставя последните тенденции и годишна оценка на състоянието и въздействието на качеството на въздуха. Докладът подкрепя разработването и прилагането на политики в областта на качеството на въздуха както на европейско, така и на национално ниво. Повече информация -https://www.eea.europa.eu/bg/highlights/znachitelno-podobrenie-na-kachestvoto-na.

 

 

  

 

 

 

Regional water report/ Регионален доклад за водите

03 ноември2020   

Водни ресурси, качество на повърхностните води и потреблението на вода в страните от Източното партньорство.

 

 

 

 

 

 

 

 

Land cover accounts — an approach to geospatial environmental accounting/ Сметки за земно покритие - подход към геопространственото счетоводно отчитане на околната среда

30 октомври 2020   

Земеползването и промяната в земеползването са от основно значение за устойчивото използване на ресурсите и за предоставяне на екосистемни услуги, включително осигуряването на храна, рециклирането на хранителни вещества и смекчаването на изменението на климата чрез поглъщане на въглерод. Поземлените ресурси са част от нашия споделен природен капитал и трябва да се управляват добре, за да се поддържа здравословна околна среда и благосъстояние на хората (EEA, 2019b). Само при правилно използването на земята е възможен напредък към устойчиво развитие в Европа. Политиките, свързани със земеползването, изискват разработването на хармонизиран набор от данни, прозрачни методологии и лесно интерпретируема статистика. Сметките за земята отразяват как запасите от земни ресурси се променят с течение на времето. Този брифинг описва как данните от ЕАОС и от CORINE Land Cover могат да се използват за прозрачно, повторяемо и ефективно счетоводно отчитане.

 

 

 

EEA Signals 2020 — Towards zero pollution in Europe/ Сигнали на ЕАОС за 2020 г. - Към нулево замърсяване в Европа

25 октомври 2020   

Какво представлява замърсяването и как се отразява върху нас и околната среда? Европа предприема действия за намаляване на замърсяването, а Европейската комисия предложи амбиция за нулево замърсяване в Европа като част от Европейския зелен пакт. Докладът на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) представя преглед на замърсяването на въздуха, водата и почвата, както и други аспекти на темата, въз основа на вече публикувана информация и данни от ЕАОС. Разглеждат се различните видове замърсяване и техните източници.  Представят се мерки за подобряване на качеството на въздуха, които биха подобрили здравето на хората, основните видове натиск върху сладководните басейни и моретата в Европа и как замърсяването на почвите все още е широко разпространен и нарастващ проблем. Също така тенденциите в промишленото замърсяване и въздействието на синтетичните химикали и шума в околната среда върху здравето на европейците.

Докладът на ЕАОС за сигналите е ежегодна, лесна за четене публикация, която се състои от поредица от кратки статии, в които се разглеждат ключови въпроси във връзка с околната среда и климата. Последните доклади на ЕАОС за сигнали разглеждаха почвата (2019 г.), водата (2018 г.) иенергетиката (2017 г.). 

По-рано този месец Европейската комисия стартира своята пътна карта за план за действие на ЕС „Към амбиция за нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата — изграждане на по-здрава планета за по-здрави хора“. В пътната карта се очертават плановете на ЕС за постигане на нулево замърсяване чрез по-добро предотвратяване, отстраняване, мониторинг и докладване на замърсяването.

 State of nature in the EU/ Състоянието на природата в ЕС 

19 октомври 2020   

Докладът на ЕАОС, описващ състоянието на природата в ЕС, се основава на докладванията от държави-членки съгласно Директивите за птиците (2009/147/ЕО) и местообитанията (92/43/ЕИО) и на последващи оценки на биогеографските нива. В допълнение, докладът  разглежда състоянието на мрежата Натура2000 и нейния възможен принос за състоянието на видовете и местообитанията. Посочват се и резултати за напредъка към постигане на цели 1 и 3 от стратегията на ЕС за биологично разнообразие 2020 - https://www.eea.europa.eu/bg/highlights/poslednata-otsenka-pokazva-che-prirodata

  

 

 

  

 

Urban adaptation in Europe/ Адаптация на европейските градове към изменението на климата

09 октомври 2020     

Документът представя статуквото на адаптация към изменението на климата на ниво местно управление, с особен акцент върху градовете. Прави се оценка на климатичните рискове за градовете в Европа, типовете реакции, степен на планиране и действията на местно ниво, както и се разглеждат възможностите за разширяване и ускоряване на прилагането на адаптацията към изменението на климата на местно ниво

 

 

  

 

 

 

Management effectiveness in the EU’s Natura 2000 network of protected areas/ Ефективно ли е управлението на ЕС мрежата от защитени територии - Натура 2000 

06 октомври 2020     

Стратегическият план на Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие за периода 2011-2020 г. приключва. При подготовката на новата глобална стратегическа рамка трябва да се подобри ефективността на управлението на защитени зони в Европа. Новата стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. се ангажира с „ефективно управление на всички защитени територии, като определя ясни цели и мерки за опазване и мониторниг по подходящ начин“. Този брифинг показва, че за подобряване на ефективността на управлението от съществено значение е пълното прилагане на Директивите на ЕС за птиците и местообитанията. Също така обединява резултатите от докладвания, съпоставяне и оценка на ефективността на управлението на защитените територии с оглед изготвяне на нова глобална стратегическа рамка.

 

 

 

 

  

Towards a cleaner Mediterranean/ За по-чисто Средиземно море

21 септември 2020       

Настоящият съвместен доклад на ЕАОС и UNEP/MAP е на тема постигнатия напредък и бъдещите предизвикателства на инициативата „Съюз за Средиземноморието“(UfM) по Програма „Хоризонт 2020“ за по-чисто Средиземно море (H2020). Настоящите интервенции са ефективни, в съответствие с нарастващия натиск върху околната среда, но техният мащаб може да не е достатъчен за подобряване на екологичното състояние на Средиземно море. Това основно послание е в съответствие с констатациите на „Доклада за състоянието на околната среда и развитието в Средиземноморието“, който скоро ще бъде публикуван от Plan Bleu, регионален център за дейност на UNEP/MAP-системата към Конвенцията за защита на морската среда и на крайбрежните райони в Средиземноморието (Конвенцията от Барселона).   

Ozone-depleting substances 2020 / Озоноразрушаващи вещества 2020 г.

16 септември 2020       

В резултат на човешката дейност, различни вещества разрушават защитния озонов слой. През 1989 г. влезе в сила Монреалският протокол за веществата, които разрушават озоновия слой. Монреалският протокол (към Виенската конвенция за защита на озоновия слой) е глобално споразумение за защита на стратосферния озонов слой на Земята чрез постепенно премахване на химикалите, които го нарушават. Това постепенно премахване включва както производството, така и потреблението на над 200 отделни вещества с висок озоноразрушаващ потенциал - „контролирани вещества“. За да изпълни задълженията си по Монреалския протокол, ЕС прие по-амбициозен регламент за намаляване потреблението и производството на озоноразрушаващите вещества. Този брифинг съдържа информация за озоноразрушаващите вещества в ЕС въз основа на обобщени данни, докладвани от 2006 г. съгласно Регламента за озона.

16 септември е обявен за Международен ден за защита на озоновия слой. 


 

Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-being in Europe/ Здрава околна среда, здрав живот: как околната среда въздейства върху здравето и благосъстоянието в Европа

08 септември 2020       

Замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване, въздействията на изменението на климата, например горещините, и излагането на опасни химикали, са причина за влошено здраве в Европа. Околната среда с ниско качество е довела до 13 % от смъртните случаи според основна оценка на здравето и околната среда, публикувана от Европейската агенция по околна среда. Заболеваемостта в европейските страни може в значителна степен да се обясни със замърсяването на околната среда в резултат на човешката дейност. Този доклад подчертава как мepките за справяне със замърсяването и изменението на климата в Европа ще подобри здравето и благосъстоянието, особено на най-уязвимите лица.
 

 

 


Biodegradable and compostable plastics — challenges and opportunities/ Биоразградими и компостируеми пластмаси - предизвикателства и възможности 

27 август 2020       

Все повече пластмасови изделия са етикетирани като „компостируеми“, „биоразградими“, „оксоразградими“ или „биологични“. Въпреки това, пластмасите, произведени от биологични материали, не са непременно компостируеми или биоразградими. Пластмасите, които са биоразградими, могат да бъдат направени от материали на основата на изкопаеми горива. Каква е разликата между компостируемо и биоразградимо? Какво се случва с биоразградимите и компостируемите пластмаси, когато се депонират? Могат ли гражданите да компостират такива продукти в собствените си градини? Могат ли да се рециклират такива пластмаси? Според брифинга на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), по-ясното етикетиране и по-добрата осведоменост на обществеността ще подобрят правилното изхвърляне на тези пластмаси, така че те в крайна сметка да не причиняват повече вреда, отколкото полза.

  

Protected areas in the Eastern Partnership countries/ Защитени територии в страните от Източното партньорство

26 август 2020      

Брифингът на ЕАОС показва, че между 2000-2019 г.  защитените територии в Молдова и Азербайджан са се удвоили, значително са се увеличили в Украйна (75%), в по-малка степен в Грузия (37%), Армения (26%) и Беларус (17%). С подкрепата на Европейския съюз (ЕС) и Съвета на Европа са създадени 561 обекти, в подкрепа на защитените видове и местообитания, съгласно Бернската конвенция. Тези обекти покриват 12,3% от териториите на страните от Източното партньорство (регионален проект на Европейския инструмент за съседство (ENI) за прилагане на принципите и практиките на споделената информационна система за околната среда (SEIS), изпълнен от ЕАОС). ЕАОС подкрепи изграждането на капацитет за подобряване на отчитането на защитените територии съгласно международни задължения и разработването на индикатори за създаване на политика, основана на знанието. ЕАОС също така предостави експертни познания относно оценките на достатъчността на видовете и местообитанията в страните, предложени за включване в мрежата EMERALD. Докато страните от Източното партньорство постигат значителен напредък в цялостното изпълнение на проекта, са необходими повече усилия за подобряване на задълженията за предоставяне на данни по международни споразумения, свързани с биоразнообразието. Ще бъдат необходими още усилия за подобряване на ефективността на управлението на защитените територии, както и за въвеждане на ефективни програми за мониторинг.  

  

European Union emission inventory report 1990-2018/ Доклад за инвентаризацията на емисиите от Европейския съюз за периода 1990-2018 г.

23 юли 2020     

Емисиите на петте най-вредни замърсители на въздуха, включително прахови частици (PM), азотни оксиди (NOx) и амоняк (NH3), са намалели в целия Европейски съюз между 2017 и 2018 г. според актуализирани данни, публикувани от Европейската агенция по околна среда (EAОС). Данните са от годишния доклад за инвентаризация на емисиите на ЕС за периода 1990–2018 г., изпратен до  Конвенцията на ИКЕ на ООН за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (КТЗВДР).  

 

 

 

 

 

 

Eionet core data flows 2019/ Основни потоци от данни от Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда ( Eionet) 2019

16 юли 2020     

Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet) на ЕАОС и страните членки, както и присъединяващите се страни представя резултатите от данните, събрани през 2019 г. от 12 основни потока данни.  Обобщава се оценката за стотици данни, получени от докладващите страни. Целта на брифинга е да се покаже напредъка по отношение на съгласувани критерии за докладване (навременност и качество на данните), за да се даде възможност на страните да идентифицират и приоритизират ресурсите, които са им необходими за редовните процедури по докладванията. Предоставянето на висококачествени данни към Eionet е от съществено значение за ЕАОС, за да постигне своята мисия да предоставя навременна, целенасочена, уместна и надеждна информация за състоянието на околната среда на политиците и на обществеността. 

За докладванията си през 2019 г. България постигна резултат от 85 %. 

  

 

 

Cutting greenhouse gas emissions through circular economy actions in the buildings sector/ Намаляване на емисиите на парникови газове чрез действия в строителния сектор за кръговата икономика 

09 юли 2020     

Европейските държави значително намалиха своите емисии на парникови газове от 1990 г. Постигането на неутралитет на климата до 2050 г. обаче, ще изисква допълнителни и дълготрайни стратегии за смекчаване на климата. Тъй като управлението на материали представлява до две трети от глобалните емисии на парникови газове, една обещаваща област за по-нататъшното им намаляване е кръговата икономика. Нов методологичен подход помага да се идентифицират   усилията, които могат да допринесат за намаляване на емисиите във всеки сектор и подчертава ключовите начини за намаляване на емисиите в строителния сектор.

  

 

 

 

  

Building a coherent Trans-European Nature Network/ Изграждане на съгласувана трансевропейска мрежа за природата 

02 юли 2020     

Въпреки строгата политическа рамка и значителните усилия на държавите-членки (ДЧ) за спиране загубата на биоразнообразие и деградацията на екосистемите в Европа, опазването на защитените видове и местообитания продължава да намалява, наред с предоставянето на екосистемни услуги. Новата стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. прави опит да се справи с този спад чрез План за „изграждане на съгласувана трансевропейска мрежа за природата“, която ще бъде изградена върху съществуващата мрежа Натура 2000 чрез анализ на потенциалната свързаност между обектите на Натура 2000, използвайки ландшафтни елементи на зелена инфраструктура (GI), важни за предоставяне на екосистемни услуги.

 

 

 

 

National Emission reduction Commitments Directive reporting status 2020 / Национални ангажименти към директива за намаляване на емисиите - статус 2020 

30 юни 2020     

Брифингът представя напредъка, постигнат от държавите-членки на ЕС по отношение спазването на таваните за емисии за 2010 г., приложими до края на 2019 г., съгласно Директива 2016/2284/ЕС (NEC) за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители. В допълнение се прави оценка на усилията на всяка държава  да спази ангажиментите си за намаляването на емисиите за 2020 г. и 2030 г., в сравнение с нивата на емисиите през 2018 г., посочени в директивата.

 

 

  

 

  

Marine messages II/ Морски вести ІІ

25 юни 2020    

Този доклад предоставя набор от ключови послания за настоящото използване на европейските морета и комбинираното въздействие върху състоянието на морската екосистема. Тези послания са в основата на набор от поуки от възстановяването на морската екосистема, от които могат да бъдат идентифицирани по-добри решения за бъдещето.


 

The sustainability transition in Europe in an age of demographic and technological change/ Преход към устойчивост в Европа в епохата на демографски и технологични промени

24 юни 2020    

Фискалните и финансовите стратегии имат важна роля във всяка политика - от активиране на експерименти и иновации до коригиране на пазарните стимули, за осигуряване на справедливо споделяне на разходите и ползите за цялото общество. И все пак в Европа финансовата и фискалната  системи са изправени пред значителни смущения и предстояща промяна през следващите десетилетия в резултат на трансформация на системите за производство и потребление, и тясно преплетени процеси на макро ниво, като например демографски и технологични мегатренди. Предвид основополагаща роля на фискалните и финансовите системи през функционирането и управлението на европейските общества, важно е да се разбере как ще бъдат повлияни чрез продължаващи социални и икономически промени. Този доклад прави преглед на последиците от фискалните и финансовите стратегии.
  

 

 

The case for increasing recycling: Estimating the potential for recycling in Europe/ Защо е необходимо да увеличим рециклирането: Оценка на потенциала за рециклиране в Европа

23 юни 2020    

Законодателството на ЕС включва цели за рециклиране на общински, строителни и електронни отпадъци. Този доклад показва, че има значителен потенциал за увеличаване на рециклирането от всички тези потоци. Въпреки това, за да се използва пълноценно този потенциал, е необходимо да се преодолеят сегашните бариери, като ценова конкуренция, инфраструктурен капацитет и сложността на определени отпадни продукти.  За целта се изисква строго прилагане на разпоредбите за увеличаване на разделното събиране. Прилагането на нови политически мерки, някои от които вече са включени в Плана на Европа за кръгова икономика до 2020 г., може пряко и косвено да допринесе за увеличаване на рециклирането. 

  

 

Europe’s consumption in a circular economy: the benefits of longer-lasting electronics/ Потреблението на Европа в кръговата икономика: ползите от по-дълготрайната електроника

18 юни 2020    

Анализ на възможностите за намаляване на въздействието върху околната среда и климата от електрониката чрез увеличаване на живота на продукта, забавяне на остаряването и подобряване на пригодността му за бизнес модели с кръгова икономика.

 

Bio-waste in Europe — turning challenges into opportunities/ Био-отпадъците в Европа - от предизвикателства към  възможности

17 юни 2020    

Био-отпадъците - основно хранителни и градински отпадъци - са ключов поток отпадъци с висок потенциал за по-голям принос към кръговата икономика. Този доклад предоставя общ преглед на генерирането, предотвратяването, събирането и третирането на биологични отпадъци в Европа.

  

Quality of Europe’s bathing waters remains high, latest annual assessment finds/ Качеството на водите, в които европейците се къпят, остава високо, според последната годишна оценка

08 юни 2020     

Според тазгодишна оценка на ЕАОС за качеството на водите за къпане остава високо. Близо 85 % от наблюдаваните през 2019 г. обекти за къпане в Европа отговарят на най-високите и най-строгите „отлични“ стандарти за качество на ЕС. Резултатите, публикувани от Европейската агенция по околната среда (ЕАОС) и Европейската комисия, дават добра представа къде са водите с най-високо качество, в които може да се плува. От друга страна, поради разпространението на коронавируса и въведените в Европа ограничителни мерки, на хората се препоръчва да търсят от местните и националните органи и управителите на плажове актуализирана информация за мерките за безопасност на обектите за къпане. С цел да се помогне на държавите членки постепенно да премахнат ограниченията за пътуване и да се съживи секторът на туризма след месеците на затворени обекти — при съблюдаване на необходимите здравни мерки, на 13 май Комисията представи пакет от насоки и препоръки. 

   - Води за къпане в България 

  

 

 

Monitoring CO2 emissions from passenger cars and vans in 2018/ Мониторинг на емисиите на CO2 от леки и лекотоварни автомобили през 2018 г. 

03 юни 2020     

Докладът представя данни за емисиите на CO2 от нови леки и лекотоварни автомобили, регистрирани в Европа през 2018 г. 

 

  

  

 

 

 

 

Trends and drivers of EU greenhouse gas emissions/ Тенденции и двигатели на емисиите на парникови газове в ЕС

29 май 2020    

Анализ на официалните данни на ЕС по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (РКООНИК) - Емисиите на парникови газове в ЕС са намалели с 23,2% от 1990 г. до 2018 г., сочат последните официални данни, публикувани от Европейската агенция по околна среда (ЕАОС). За периода се оценява приносът на ЕС към глобалните емисии от 15% на 8%. През 2018 г. емисиите на ЕС са намалели с 2,1% спрямо 2017 г., което потвърждава предварителните прогнози на ЕАОС, публикувани през октомври 2019 г

 

  

 

 

  

Drivers of change of relevance for Europe's environment and sustainability/ Двигатели на промяната, свързана с околната среда в Европа и устойчивостта

19 май 2020    

Докладът се базира на опита на ЕАОС и Eionet, и представя синтез на глобални и европейски мегатренди с илюстрации на ключови нововъзникващи тенденции, непредвидими фактори и неясноти. Има за цел да информира за текущи, възникващи и потенциални развития, да повиши осведомеността и да допринесе за разпространението на прогнозно мислене.

 

  

 

 

 

Размисли върху амбициите на Европа за неутралност по отношение на климата по време на епидемията с COVID-19 

24 април 2020    

Европейските държави предприемат драстични мерки за ограничаване на въздействието от Covid-19 върху здравето на европейските граждани и икономиката. Подобни кризи обикновено оказват преки и сериозни въздействия върху цялото население и икономиката. Предвид потенциала на епидемията да засегне важни сектори на икономиката, се очаква кризата, предизвикана от коронавируса, да намали някои от въздействията на икономическите дейности върху околната среда и климата. От друга страна, Европейският съюз е поел ангажимент да трансформира икономиката си и да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г., но съвсем не чрез големи и внезапни сътресения, свързани с изключително високи разходи за обществото. Европейският зелен пакт и неотдавна предложеният Европейски законодателен акт в областта на климата предвиждат необратимо и постепенно намаляване на емисиите, като същевременно се гарантира справедлив преход, подпомагащ засегнатите лица..

 

 

 

 

Is Europe living within the limits of our planet?/ Живее ли Европа според лимита на нашата планета?  

17 април 2020    

Съвместният доклад на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) и Швейцарската федерална служба по околна среда (FOEN) изследва два ключови въпроса, свързани с дългосрочните амбиции на Европа за околната среда и климата: как да се определи „безопасно работно пространство“ в Европа и дали екологичният отпечатък на Европа в момента е по-малък или по-голям от прогнозираното „безопасно работно пространство ". Проучването изследва различни начини за определяне на дела на Европа в глобалното „безопасно работно пространство“ и показва, че Европа все още не живее в тези граници.

 

 

 

 

 

Have your say on EEA-Eionet Strategy/ Обществено обсъждане на ЕАОС/ Eionet стратегия 2021-2030 г.

15 април 2020   

Европейската агенция по околна среда и нейната мрежа за информация и наблюдение разработват съвместната си стратегия за периода 2021-2030 г. Това десетилетие ще играе решаваща роля за определяне и насочване на пътя на Европа към устойчивост. Последните развития в обществената осведоменост и технологии предлагат забележителни възможности за създаване на знания, създаване на политики и работа в мрежа. Стратегията има за цел да използва тези възможности и да гарантира, че европейските политици и обществеността имат най-добрите налични знания за състоянието на околната среда в Европа, за да могат да вземат информирани решения. Настоящият проект на стратегията е достъпен за обществено обсъждане.

При разработването на стратегията бяха идентифицирани редица дейности, при които ЕАОС планира да положи допълнителни усилия (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EEA-Eionet-strategy-2021-2030). За да предостави най-новите научно обосновани знания, ЕАОСсъщо така планира да подобри сътрудничеството си с голям брой институции-партньори. В този контекст, ЕАОС ще се радва на отзиви до 15 април относно идентифицирането на важните дейности. Предложенията ще помогнат ЕАОС да подобри своята работа - как да създава и споделя знания и през следващото десетилетие. 


 

Resource efficiency and the circular economy in Europe 2019/ Ресурсна ефективност и кръговата икономика в Европа 2019 г.

01 април 2020   

Преглед на политиките, способите и целите на 32-те европейски държави.

 

 

 

 

 

 

 

 Air pollution goes down as Europe takes hard measures to combat coronavirus / Замърсяването на въздуха намалява, след предприетите от Европа твърди мерки за борба с коронавируса

25 март 2020  

Данните на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) потвърждават големи понижения в концентрациите на замърсителите на въздуха - по-специално концентрациите на азотен диоксид (NO2) - до голяма степен поради намаления трафик и други дейности, особено в големите градове, които са подложени на мерки за социално дистанциране. На някои места концентрациите са намалели наполовина. ЕАОС получава данни на всеки час от около 3000 станции за наблюдение на качеството на въздуха в европейските страни.

 

 

 

 

 

 

Assessing air quality through citizen science / Оценка на качеството на въздуха според гражданите

12 март 2020  

Заинтересоваността на хората относно замърсяването на въздуха и свързаните с него рискове за здравето им и това на децата им нараства значително през последните години, като често се информират от местни или национални кампании, ръководени от неправителствени организации (НПО), както и от медиите. В някои страни групи от заинтересовани граждани, често подкрепяни от НПО, са предприели съдебни действия, касаещи чистотата на въздуха и съдилищата са се произнесли на няколко инстанции в подкрепа на правото им на чист въздух.

 

 

 

 

 

 

National action across all sectors needed to reach greenhouse gas Effort Sharing targets/ Национални действия във всички сектори, необходими за постигане на целите за споделяне на усилията за  парниковите газове

10 март 2020     

Законодателството на ЕС относно споделянето на усилията обхваща емисии от широк спектър от сектори, като автомобилен транспорт, отопление и охлаждане на жилищни и търговски сгради, селско стопанство и малки индустрии. Тези сектори имат значително различни източници на емисии и потенциали за редуциране. Намаляването на тези емисии за постигане на националните цели изисква диверсифициран и добре адаптиран микс от политики на национално ниво. След докладваните през м. март 2019 г. голям брой планирани политики и мерки съгласно Регламента относно механизма за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове, държавите-членки на ЕС и Обединеното кралство трябва да ги изпълнят изцяло, за да може ЕС да изпълни своите цели за декарбонизация. Този брифинг предоставя актуален преглед на секторните тенденции, прогнозите за емисиите на парникови газове и планираните политики и мерки в секторите за споделяне на усилията на ЕС.

 

 

 

 

Environmental noise in Europe — 2020 / Шумът в околната среда в Европа - 2020 г.

05 март 2020     

Този доклад представя най-новите налични данни за излагането на шум в Европа и квалифицира свързаните с това въздействия върху здравето и върху екосистемите. Също така се прави оценка на предприетите действия за намаляване на излагането на шум.

 Коментар: - Информация за шума в България

 

 

 

 

 

Fluorinated greenhouse gases 2019/ Флуорсъдържащи парникови газове 2019

04 февруари 2020     

Данни, докладвани от компании за производство, внос, износ, унищожаване и използване на суровините на флуорсъдържащите парникови газове в Европейския съюз, 2007-2018 г.


 

 

 

 

 

 

 The first and last mile - the key to sustainable urban transport / Първата и последната миля - ключът към устойчив градски транспорт

03 февруари2020      

Доклад за транспорта и околната среда (TERM) 2019. Всички градове са изправени пред предизвикателството да разработят и предоставят ефективна, здравословна и екологична мобилност. Жителите на градовете са изложени по-често на замърсяване на въздуха, шум и интензивен трафик. Градовете също са основен източник на емисии от парникови газове, които допринасят за изменението на климата. Голяма част от тези емисии се дължи на транспорта.


 

 

 

 

    

Construction and demolition waste: challenges and opportunities in a circular economy/ Отпадъци от строителство и разрушаване: предизвикателства и възможности за кръговата икономика 

16 януари 2020      

Отпадъците от строителството и разрушаването (C&DW) обхващат най-големия поток от отпадъци в ЕС с относително стабилни количества, произведени във времето и високи проценти на оползотворяване. Въпреки че това може да навежда на мисълта, че строителният сектор е силно кръгов, контролът върху практиките за управление на отпадъците разкрива, че оползотворяването на C&DW се основава до голяма степен на операции по запълване и нискокачествено оползотворяване, като например използването на рециклирани инертни материали в пътни под-бази. Този брифинг разглежда как, вдъхновените от кръговата икономика действия, могат да помогнат за постигане на целите на политиката за отпадъци, а именно предотвратяване на депонирането им и увеличаване както на количеството, така и на качеството на рециклирането на C&DW, като същевременно се намаляват опасните вещества в тях.

 

 

  

 

Western Balkan Countries - 20 years of cooperation with the EEA / Страните от Западните Балкани -20 години сътрудничество с ЕАОС 

9 януари 2020     

Тази публикация представя кратък преглед на ключовите развития и постижения на сътрудничеството на страните от Западните Балкани с ЕАОС през последните 20 години както и перспективите, които ЕАОС начерта при отбелязването на своята 25-годишнина. Докладът е възможност на партньорите от Западните Балкани да опишат развитието си от тяхната гледна точка.

 

 

 

 

 

 

 

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС