ExEA MoEW EEA

Лични средства

Радиационно състояние на околната среда

 

В раздела "Радиационно състояние на околната среда" е обобщена получената информация за радиологичните характеристики на компонентите на околната среда: въздух, води и почви през първото тримесечие на2017 г. 

Министерството на околната среда и водите, чрез Изпълнителната агенция по околна среда и Лабораториите за радиационни измервания в Бургас, Варна, Враца, Монтана, Плевен, Пловдив и Стара Загора осъществява системни наблюдения за радиационното състояние на околната среда в Р България по утвърдена Мрежа за провеждане на радиологичен мониторинг на околната среда включваща: пунктове, наблюдавани показатели  и периодичност.

Показателите, по които се извършват непрекъснати и периодични  наблюдения са: радиационен гама фон - мощност на дозата [nGy/h], мощност на еквивалентната  доза[µSv/h]-(МЕД), специфична активност на естествени и техногенни радионуклиди в почви, дънни утайки и отпадъчни продукти [Bq/kg], обща бета-активност и тритий на води [Bq/l], съдържание на естествен уран и радий-226 в повърхностни, подземни и отпадъчни води, съответно в [mg/l] и [mBq/l], обемна специфична активност на естествени и техногенни  радионуклиди в аерозолни проби [μBq/m3] и [mBq/m3].

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС