ExEA MoEW EEA

Лични средства

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването - КПКЗ

Комплексните разрешителни са задължителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Процедурата по издаване на комплексни разрешителни е определена в Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. 

През периода от 01.04.2017г. до 30.06.2017г. са подадени 7 (седем) заявления за издаване на комплексно разрешително. Дружествата, по реда на подаването на заявленията, са както следва:

1.

„ФУРАЖ РОСИЦА“ЕАД

2.

„ЛЮДОН ТРАНС“ ЕООД

3.

„Пашабахче България” ЕАД

4.

„ФАРМПРО“ ООД

5.

„Експо ХК“ ЕООД

6.

„МТГ ДЕЛФИН“ АД

7.

НЕДКО   НЕДКОВ-БИОГАЗ-ОВЧАРОВО" ЕООД

В съответствие с изискванията на ЗООС заявленията за издаване на комплексно разрешително се предоставят на обществен достъп в ИАОС и в съответните общини по местонахождение на инсталациите. Процедурата и условията за достъп до заявленията се публикуват в един национален ежедневник, в един местен вестник и на интернет-страницата на ИАОС.

В посочения по-горе период на обществен достъп са предоставени заявленията на 6 (шест) оператора:

1.

ТЕТРАХИБ” АД, с. Никола Козлево

2.

„Минералкомерс“ АД, гр. Стара Загора

3.

„АК Електрик” АД, гр. Радомир

4.

„КЦМ” АД, гр. Пловдив

5.

„ЯЗОШЕФИ” ООД, с. Смирненски, община Ветово

6.

„ТИБ САЛДАРЕ“ ООД, гр. София, площадка гр. Перник

Към 30.06.2017г. има издадени общо 550 бр. решения по комплексни разрешителни. Решенията са достъпни на интeрнет-страницата на Министерството на околната среда и водите.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС