ExEA MoEW EEA

Лични средства

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването - КПКЗ

Комплексните разрешителни са задължителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Процедурата по издаване на комплексни разрешителни е определена в Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.

През периода от 01.04.2018г. до 30.06.2018г. са подадени 7 (седем) заявления за издаване на комплексно разрешително. Дружествата, по реда на подаването на заявленията, са както следва:

1.

РСУО Благоевград

2.

Монтюпе

3.

„АЯКС-1“ ЕООД

4.

„БИ ЕЙ ГЛАС БЪЛГАРИЯ“ АД

5.

„ФЕНИКС ГРИЙН“ ЕООД

6.

Депо за неопасни производствени отпадъци – сгуроотвал Каменик на „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД

7.

Община Доспат за „Регионално депо за твърди битови отпадъци за общините от Регионално сдружение управление на отпадъците (РСУО) - Доспат“

 

В съответствие с изискванията на ЗООС заявленията за издаване на комплексно разрешително се предоставят на обществен достъп в ИАОС и в съответните общини по местонахождение на инсталациите. Процедурата и условията за достъп до заявленията се публикуват в един национален ежедневник, в един местен вестник и на интернет-страницата на ИАОС.

В посочения по-горе период на обществен достъп са предоставени заявленията на 4 (четири) оператора:

1.

„Оргахим Резинс” АД, гр. Русе

2.

„ДЕКСА АГРО” ЕООД, с. Кирково, обл. Кърджали, площадка с. Багрянка

3.

„БИОВЕТ“ АД, площадка поземлен имот с идентификатор 56277.503.283, гр. Пещера

4.

Община Луковит за „Регионален център за управление на отпадъците - Луковит“

 

Към 30.06.2018г. има издадени общо 565 бр. решения по комплексни разрешителни. Решенията са достъпни на интeрнет-страницата на Министерството на околната среда и водите.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС