ExEA MoEW EEA

Лични средства

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването - КПКЗ

Комплексните разрешителни са задължителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Процедурата по издаване на комплексни разрешителни е определена в Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. 

През периода от 01.04.2019 г. до 30.06.2019 г. са подадени 11 (единадесет) заявления за издаване на комплексни разрешителни. Дружествата, по реда на подаването на заявленията, са както следва: 

1. „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Омуртаг, Котел и Върбица

2. „Свинекомплекс за интензивно отглеждане на свине за угояване и свине майки“ в ПИ №000099, с.Любен Каравелов, община Аксаково, област Варна

3. ЗП „Калина Михайлова Широкова“, гр. Велико Търново, площадка гр. Дебелец, общ. Велико Търново

4. „Икомет“ ЕООД, гр. Разград

5. „Би Ей Глас България“ АД, площадка Пловдив

6. „АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. Разград

7. Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Шумен, Смядово, Велики Преслав, Хитрино,    Каолиново, Каспичан, Венец, Нови пазар                                      

8. Депо за фосфогипс на „АГРОПОЛИХИМ“ АД, гр. Девня

9. „Акма Трейд Лимитид“ ЕООД, гр. Дунавци, община Видин

10. „Малиновец Енерджи“ ООД, гр. София

11. „Царевец Енерджи“ ООД, гр. София

В съответствие с изискванията на ЗООС заявленията за издаване на комплексно разрешително се предоставят на обществен достъп в ИАОС и в съответните общини по местонахождение на инсталациите. Процедурата и условията за достъп до заявленията се публикуват на интернет-страницата на ИАОС и на общината по местонахождение на инсталацията.

В посочения по-горе период на обществен достъп са предоставени 3 (три) заявления на следните оператори:

  • СИНЕРЖИ ГРУП“ ЕООД, с. Делчево, община Испери
  • Oбщина Асеновград за изграждане и експлоатация на „Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци – II-ри етап“ на общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки“
  • „БИ ЕЙ ГЛАС БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София, площадка гр. Пловдив

 

Към 30.06.2019 г. има издадени общо 575 бр. решения по комплексни разрешителни. Решенията са достъпни на интeрнет-страницата на Министерството на околната среда и водите.

 

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС