ExEA MoEW EEA

Лични средства

Атмосферна радиоактивност

Изследванията на атмосферната радиоактивност се базират на автоматично набиране на аерозолни проби (обем ~ от 500 до 3000 m³ въздух) върху стъкловлакнести филтри, чрез стационарни автоматични станции с последващ гама- спектрометричен анализ, за определяне обемната специфична активност на естествени и техногенни радионуклиди. Пробонабирането се извършва два пъти месечно в градовете: Бургас, Варна, Враца, Монтана (обем въздух 1600 m³) и София (3000 m³ обем въздух) и едномесечно в Бухово, Яна (500 m³  ÷ 700 m³)  и Свищов - 3000 m³.

Резултатите, от анализираните аерозолни филтри за второто тримесечие на 2019 година не показват присъствие на техногенния цезий-137. При пробонабран обем въздух 3000 m³ минимална детектеруема активност МДА - 0,006 mBq/m³, при обем въздух 1600 m³ МДА - 0,016 mBq/m³. Измерените стойности на космогенният берилий-7 са  в границите ( 0,51 ÷ 10,5) mBq/m³, а за естествения радионуклид олово-210 те са от 0,3 до 3,5 mBq/m³, които са под допустимите средногодишни стойности (съгласно Наредба за основните норми за радиационна защита/20.02. 2018г., таблица 4).

 

Радиационно състояние на околната среда

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС